Vol- en deeltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
2 september 2024 t/m 2 februari 2025 -- open
Anouk Poll

Voor inhoudelijke informatie:
Anouk Poll
E-mail: anouk.poll@han.nl
Tel: 06-21325103

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Verbroken banden

Professioneel ondersteunen na afstand, adoptie en uithuisplaatsing.

Deze minor gaat over afstand (moeten) doen, adoptie, (gedwongen of vrijwillige) uithuisplaatsing en/of pleegzorg. De cliënten waarmee je in deze minor gaat werken zijn volwassenen die in het verleden een dergelijke situatie hebben ervaren, maar ook het systeem om jeugdigen heen, die nu niet in hun eigen gezin (kunnen) opgroeien. In deze minor wordt gewerkt vanuit de volgende perspectieven:

 • Afstandsouders. Dit zijn ouders die afstand hebben gedaan van hun kind. Dit deden zij vaak onder (informele) dwang. Ook nu wordt nog afstand gedaan en is dit nog steeds een gebeurtenis met vaak grote impact op het leven van de ouders. Het afstand doen van een kind, werkt vaak door in de wijze waarop mensen omgaan met vraagstukken die ze in verschillende levensfases tegenkomen. Denk bijvoorbeeld aan zingevingsvragen, identiteitsontwikkeling, hechting, relatievorming en ontwikkeling van eigenwaarde. Dit geldt ook voor ouders die te maken krijgen met uithuisplaatsingen.
 • (Inter)landelijk geadopteerden. Dit zijn binnen deze minor volwassenen die als baby of kind zijn afgestaan in Nederland of daarbuiten. Het niet opgroeien bij biologische ouders en het verplaatst worden vanuit de eigen cultuur  en/of sociale omgeving kan grote invloed hebben op hoe geadopteerden omgaan met identiteits- en andere levensvraagstukken die ze tegenkomen.
 • Uithuisgeplaatste adolescenten en volwassenen. Dit zijn jongeren en volwassenen die tijdens hun kindertijd en/of jeugd langdurig in pleegzorg, gezinshuizen of instellingen hebben gewoond. Ook zij worden in hun verdere leven vaak geconfronteerd met vragen rondom hun biologische achtergrond en kunnen moeite hebben een eigen identiteit op te bouwen.

In alle situaties gaan we er bij de ondersteuning van deze mensen vanuit dat het hele systeem om hen heen een rol speelt en kan het dus ook gaan over pleeg-/adoptieouders, (al dan niet bekende) geboorteouders, professionele opvoeders et cetera. Door je als hulpverlener bewust te zijn van de gevolgen van afstand, adoptie en uithuisplaatsing, kun je op tijd signaleren wat mogelijke verbanden zijn tussen deze levensgebeurtenissen en hulpvragen en kan ook in actuele situaties voldoende aandacht gegeven worden aan de gevolgen van opgroeien in een ander thuis.

Onderwerpen

 • Systemische benadering en systemisch bewustzijn
 • Coachingsvaardigheden
 • Presentiebenadering
 • Gespreksvoering met afstandsouders (denk hierbij ook aan ouders van kinderen die uit huisgeplaatst zijn of in een pleeggezin opgroeien), geadopteerden en adoptieouders/pleegouders
 • Kennis van historie van afstand, adoptie en uithuisplaatsing, et etcera

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroeps(profiel).
Deze minor biedt een verdieping op het gebied van kennis, houding en vaardigheden die horen bij het passend en professioneel ondersteunen binnen verschillende beroepscontexten. Denk hierbij aan coachingstechnieken, open bevragen, meerzijdige partijdigheid, narratief werken en systemisch bewustzijn, maar ook aan kennis van identiteitsvorming, existentiële vragen en trauma. Daarnaast werkt de student in deze minor aan het verbreden van kennis over dit thema in jouw werkveld, om zo de professionalisering van collega’s te stimuleren.

Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

 

Professionele ondersteuners van cliënten die te maken hebben (gehad) met afstand en/of die niet opgegroeid zijn in hun biologische gezin en/of cultuur, zijn vakbekwaam in de ondersteuning die zij bieden. Zij doen dit vanuit een bij hun beroep passende houding en werkvorm. Hun handelen begint bij het besef dat obstakels die deze doelgroepen ervaren, veelal hun oorsprong vinden in - en beïnvloed worden door - de levensgebeurtenis gescheiden zijn van ouders na afstand, adoptie, uithuis- of in pleegzorg geplaatst worden. Bijvoorbeeld de ervaren dwang waaronder afstand is gedaan en de specifieke kenmerken van (inter)landelijke adoptie als herkomstmarkering werken vaak door hun latere leven. Vragen waar afstandsouders, geadopteerden en uithuisgeplaatsten mee komen zijn divers, zoals: verlies en rouwproblematiek, het gevoel er niet bij te horen, gevoelens van schuld en schaamte, identiteitsvraagstukken, hechtingsproblemen, (psycho)somatische klachten, relatieproblemen en een verhoogde kans op verslavingsgedrag en depressie.

Professioneel ondersteunen in deze context betekent expliciet werken vanuit het narratief en een bijdrage leveren aan hun functioneren in hun eigen leven, hun omgeving en de samenleving. Professionele ondersteuners in deze context hebben kennis van historische, en maatschappelijke achtergronden van afstand, adoptie, pleegzorg, uithuisplaatsing et cetera. Zij kennen de publieke opinie hierover door de tijd heen. Zij zijn zich bewust van het doorwerken van het doorleven zonder je kind en/of opgroeien in een ander thuis op andere belangrijke levensgebeurtenissen zoals ouderschap, ouder worden en identiteitsontwikkeling. Ook zijn deze ondersteuners zich bewust van hun eigen visie en beelden met betrekking tot afstand, adoptie en pleegzorg en hebben ze het vermogen om betrokkenen met een andere visie te verstaan en open tegemoet te treden. Een professional die kundig is op het gebied van adoptie en afstand is in staat om:

 - Vanuit een open en bevragende houding te onderzoeken op welke wijze afstand en opgroeien in een ander thuis van invloed is op de ondersteuningsvraag.

– Passende ondersteuning te bieden vanuit een veiligheid, echtheid en bewustwording van patronen.

- Het levensverhaal van de ander als uitgangspunt te nemen voor gesprek en ondersteuning.

- Present en onvoorwaardelijk aanwezig te zijn in de ondersteuning.

- Begrip te tonen voor meerzijdige loyaliteitsprocessen richting kinderen, ouders, adoptieouders en anderen binnen het de systemen.

- Vanuit verschillende invalshoeken te werken, waaronder: systeemgericht en systeembewust werken; lichaamsgerichte technieken; coachen en motiveren, psycho-educatie en het werken met narratieve technieken.

Het belang van verbreding van kennis over de mogelijke gevolgen van afstand en adoptie, pleegzorg en uithuisplaatsing wordt door de professional onderkend en actief ten uitvoer gebracht in de naaste cirkel van geïnteresseerden en/of medeprofessionals.

Leeruitkomst 1 De professional als gespreksvaardige ondersteuner met een systeembewuste en presente houding

Je biedt professionele ondersteuning aan mensen met een achtergrond van afstand, adoptie en/of uithuisplaatsing. Het narratief van de ander is jouw vertrekpunt. Je herkent en erkent de relatie tussen een ondersteuningsvraag en afstand- en adoptiegerelateerde problematiek. Hierbij begeleid je bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) vragen met betrekking tot identiteitsvorming, zingeving, ervaren trauma, verlies, relatievorming en loyaliteit. Je hebt hierbij oog voor het volledige systeem van de cliënt (denk aan ouders, pleeg/adoptieouders, bloedverwante en verworven familie et cetera). Je werkwijze past bij de code en werkwijze uit jouw vakgebied, waarbij je altijd werkt vanuit een houding van echtheid en acceptatie, presentie en systeembewustzijn. Je bent je bewust van meerzijdige partijdigheid, stelt open en niet-veroordelende  vragen en beweegt mee op wat nodig is om het narratief van de cliënt een plek te geven, te (re)construeren en zo te werken aan kwaliteit van leven. Je beschikt hiertoe over een ontwikkelde kennisbasis over onder andere:

 • migratie- verplaatstingsgerelateerde, sociaal-psychologische, maatschappelijke en fysieke effecten van afstand, adoptie, pleegzorg en uithuisplaatsing
 • identiteitsvorming
 • intergenerationele invloed
 • loyaliteitsprocessen
 • trauma (vroegkinderlijk en verworven)
 • lichaamsgerichte en andere non-verbale begeleidingsmethoden
 • Procedurele last en strijd van ouders bij afstand en uithuisplaatsing.

Je beschikt over onder andere de volgende vaardigheden:

 • narratief werken
 • coachingstechnieken
 • systemisch werken
 • motiverende gespreksvoering
 • gespreksvoering bij taboe-onderwerpen
 • rouw- en verliesverwerking

Ook ben je je bewust van je eigen professionele grenzen en heb je zicht op gespecialiseerde samenwerkingspartners vanuit jouw werkveld.


Leeruitkomst 2 De professional als kennis(uit)drager over uithuisplaatsing, pleegzorg, afstand en adoptie

Je (h)erkent de urgentie om kennis over niet opgroeien bij bloedverwanten te vergroten onder jouw vakgenoten en/of samenwerkingspartners en draagt jouw kennis actief over. Je onderzoekt i behoefte hieraan binnen jouw werkcontext en maakt een keuze voor een onderwerp dat relevant is voor het thema. Denk bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) aan:

 • verschillen tussen uithuisplaatsing, pleegzorg, (inter)landelijke en interraciale adoptie;
 • historische en actuele en wet- en regelgeving en invloed van het maatschappelijk perspectief;
 • trauma, identiteitsvorming en levensvraagstukken;
 • systeembewust werken;
 • narratieve gespreksvoering en bespreken van het levensverhaal.

Je kiest een interactieve en activerende presentatievorm en toont jouw kennis adequaat, en met gevoel voor nuance aan. Je draagt bij aan een verbreding van kennis over professionele ondersteuning van deze doelgroepen en sluit in je presentatie aan bij het kennisniveau en de behoefte van jouw publiek.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Voor hbo-studenten die een sociale studie volgen (bijvoorbeeld social work, vaktherapie, toegepaste psychologie, pedagogiek et cetera) of een medische/paramedische opleiding.
 • Voor studenten die willen leren hoe ze vragen van cliënten die te maken hebben gehad met uithuisplaatsing, pleegzorg, afstand en/of adoptie kunnen signaleren en op professionele wijze kunnen ondersteunen.
 • Voor hbo-studenten die werken in vakgebieden als pleegzorg, gezinsbegeleiding, jeugdbescherming, schoolmaatschappelijk werk, psychiatrische zorg.
 • Voor studenten die werken met doelgroepen waar afstand en adoptie meer dan gemiddeld voorkomt.

Voorwaarden voor deelname

 • Tijdens de minor een werkkring (betaald of onbetaald) van ongeveer 16 uur per week waar je aan de leeruitkomsten kunt werken die in de minor centraal staan en waar je feedback hierop kunt krijgen van professionals.
 • Minimaal een HBO-propedeuse of een afgerond Associate degree
 • Minimaal een jaar werkervaring in een beroepspraktijk passend bij jouw opleiding (stage of betaald) en de minor
 • Er mag geen overlap zijn met inhouden van je majordeel
 • Een redelijke beheersing van de Engelse taal is wenselijk, vanwege Engelstalige literatuur (havoniveau of B2)
 • De minor is ontwikkeld volgens de didactiek van flexibel deeltijdonderwijs en wordt ook gevolgd door professionals. Dit betekent dat een actieve en zelfsturende houding van de student wordt verwacht

Let op!

 • Een zelfstandige studiehouding is van groot belang. De minor is gebaseerd op deeltijddidactiek. Dit betekent dat je 12 lesdagen hebt, 5 online seminars en 5 intervisies. Daarnaast werk je zelfstandig op de online leeromgeving, in een subgroep en via zelfstudie aan de beheersing van de leeruitkomsten. Werken in de praktijk is een belangrijk onderdeel, waarbij je zelf actief vormgeeft aan het werken aan de leeruitkomsten. Is jouw werkplek minder geschikt, zoek dan zelf naar andere mogelijkheden om praktijkervaring op te doen.

Goed om te weten

 • Je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek
 • De minor wordt tegelijkertijd als cursus aangeboden aan professionals
 • Het docententeam bestaat uit HAN-docenten en ervaringsdeskundige experts

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

De toetsing wordt gedaan aan de hand van de leeruitkomsten van de minor. Deze leeruitkomsten kun je op verschillende manieren aantonen. Je maakt hiertoe een portfolio waarin in jouw competentie op diverse wijzen wordt aangetoond. Onderdeel hiervan is in ieder geval het overdragen van jouw kennis aan relevante anderen.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor. De lesdagen vallen op donderdag, van 9.45 tot 17.00 uur.

Werkvormen

 • Training
 • Intervisie
 • Kennisverwerving door middel van online lessen en clips

De literatuurlijst wordt ruim voor de start toegezonden.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright