Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
2 september 2024 t/m 2 februari 2025 -- open
Jodie Liebrand

Voor inhoudelijke informatie:
Sander Dijkgraaf
E: minor.tp@han.nl
T: +31625323279

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Wil jij meer psychologische kennis en vaardigheden in jouw professionele rugzak? In deze minor vergroot je je inzicht in jezelf en de ander. Je oefent met verschillende manieren van coachen, je verdiept je in psychologische theorieën én je ontdekt hoe je zelf effectiever kunt zijn in contact met andere.

Vraag je je af waarom we soms in gedragspatronen vast zitten en wil je leren dat te doorbreken? Wil jij meer weten over psychologische principes en wat jij daarmee kunt bewerkstelligen in de begeleiding van medewerkers? Wil je proeven aan verschillende manieren van coachen en ben je daarbij niet bang om eerlijk in de spiegel te kijken? Geef je op voor de Minor "Psychologie: Gedragsverandering voor Professionals" bij de HAN en ga coachen in de praktijk.

Het coachtraject

In deze minor ga je in de praktijk twee coachtrajecten uitvoeren. Hiervoor zoek je zelf twee mensen met een ontwikkel- of verandervraag die met jou dit traject van bijna een half jaar aan willen gaan, ook wel coachees genoemd. Je voert minimaal 5 gesprekken van +/- 1 uur. Ga voor de start al op zoek naar je coachees! De coachees dienen volwassen te zijn en voldoende ver van je af te staan (geen familie of vriend). Deze personen hebben op het moment van het coachtraject geen psychische klachten.

Tijdens de minor leer je in samenspraak met je coachee een plan op te stellen voor het coachingstraject dat jullie ingaan. Je onderzoekt op analytische wijze de vraag van jouw coachee. In het plan geef je aan wat de doelen zijn waaraan jullie gaan werken, met welke methode je gaat coachen hoe je dit gaat evalueren. Je onderbouwt het plan vanuit psychologische literatuur over gedragsverandering en aan de hand van literatuur over het vraagstuk en/of persoonlijkheid van je coachee. Hiervoor bieden we literatuur en (werk)colleges aan. Je stemt het plan af op de wensen en mogelijkheden van je coachee.

De tweede opdracht is de uitvoering van het coachtraject. Hierbij gaat het erom dat je kunt aansluiten bij dat wat jouw coachee nodig heeft om zijn of haar doel te bereiken. Daarbij is jouw houding als coach essentieel. We leren je hoe je een veilige samenwerkingsrelatie creëert met jouw coachee.

Om goed te kunnen aansluiten starten we met de basisgesprekstechnieken en het oplossingsgericht coachen (OGC), vervolgens kies je één van de volgende methodieken: motiverende gespreksvoering (MVG), Rationeel-emotieve therapie (RET) en/of Acceptance & Commitment Therapy (ACT) om je gesprekstechnieken te verdiepen.

Voorbeelden van vraagstukken zijn:

 • Ik heb de touwtjes graag in eigen hand, maar zou voor mijn gezondheid eigenlijk meer moeten delegeren. Hoe krijg ik dat voor elkaar?
 • Ik wil minder conflicten met mijn collega’s hebben.
 • Ik laat mezelf vaak ondersneeuwen maar wil leren beter op te komen voor mijn belangen.
 • Door de week wil ik niet meer snoepen.
 • Je reflecteert op jouw rol in dit coachtraject. Je stelt jezelf vragen als: Welke verborgen overtuigingen heb ik zelf en hoe is dat van invloed op mijn houding naar de coachee? Wat is het effect van mijn handelen op de verandering van de coachee?

Aan het einde van de minor geef je een presentatie waarin je jouw ontwikkeling op kennis, persoonlijk en professioneel vlak verwoord.

Werkwijze

Het onderwijs is vormgegeven volgens een aantal “High Impact Learning that Lasts” principes wat maakt dat veel leren in interactie (tussen studenten onderling en docenten en experts) tot stand komt. We verwachten daarin een actieve houding van je. Je zal daartoe voorbereidende oriëntaties en leesopdrachten krijgen.

Een greep uit de thema’s die aan bod komen:

 • Basis gespreksvaardigheden en oplossingsgericht coachen (OGC)
 • Kennismaking en naar keuze verdieping in de coachmethodieken:
  • Rationeel-emotieve gedragstherapie (RET)
  • Acceptance  & Commitment Therapy (ACT)
  • Motiverende gespreksvoering (MVG)
 • Reflectievaardigheden
 • De belangrijkste stromingen binnen de psychologie en kennis over gedragsverandering.
 • Kennisclips over onder andere psychopathologie en sociale psychologie.

Competenties

 • Beoordelen van gedrag
 • Beïnvloeden van gedrag
 • praktijkgericht onderzoek

Professioneel werken

Begeleidingsplan 

Leeruitkomst Probleemanalyse, Begeleidingsplan en verantwoording 

Je weet op basis van verzamelde informatie (intakegesprek, vragenlijsten, literatuur) op integere en methodische wijze een ontwikkelvraag van een coachee in kaart te brengen. 
De focus leg je daarbij op de huidige en de gewenste situatie, belemmerende factoren en hulpbronnen en op de koppeling tussen de verzamelde informatie en het  door jouw te beïnvloeden gedrag. Tot slot weet je op methodische wijze belanghebbenden in kaart te brengen en toe te voegen aan je analyse en ben je in staat om een gedrag-verklaringsmodel te gebruiken om het ontstaan van het coachings-vraagstuk te verklaren.  

Je stelt op basis van je opgestelde probleemanalyse een begeleidingsplan op. Dit doe je door een passende koppeling aan te brengen tussen de analyse enerzijds en de samen opgestelde doelen en de daarbij passende interventie anderzijds. Ook weet je in je begeleidingsplan rekening te houden met de transfer naar de context  van de coachee  om daarmee (thuisopdrachten, inzet van het systeem/hulpbronnen) een duurzaam resultaat te waarborgen. In je begeleidingsplan weet je tot slot zelfgekozen proces- en inhoudsevaluatiemethoden op correcte wijze te integreren. 

De keuzes (m.b.t. doelen, het te veranderen gedrag, evaluatiemethoden, vragenlijsten en interventiekeuze(s)) die je maakt, onderbouw je (met juist APA gebruik) met betrouwbare en recente literatuur en/of practice based inzichten. 

Presentatie 

Leeruitkomst basiskennis van de psychologie 

Je hebt kennisgenomen van verschillende psychologische onderwerpen, basisthema's, begrippen, theorieën en gedragsmodellen (o.a. leren, psychische stoornissen, emoties, het brein, conformisme) uit de psychologie. Je weet hoe deze aspecten terugkomen in menselijk gedrag en kunt deze koppelen aan je dagelijkse beroepspraktijk. Je verwoordt je ontwikkeling op persoonlijk en professioneel vlak en benoemt je opgedane kennis over de psychologie. 

Coachgesprek: handelen en reflecteren 

Leeruitkomst Oplossingsrichting en methodiekkeuze 

Je stelt de juiste vragen om erachter te komen welke ontwikkelvraag je coachee heeft en welke factoren (hulpbronnen, hindernissen, sociaal systeem, motivatie, vertrouwen) daarbij een rol spelen, dit doe je door middel van een intakegesprek. Je formuleert in samenspraak met je coachee SMART doelen. Vanuit deze doelen bepaal je een oplossingsrichting en weet daar een methodiek (bijvoorbeeld oplossingsgericht werken, motiverende gespreksvoering, ACT, RET) aan te verbinden. 

Leeruitkomst Professionele coachhouding  

Je neemt een passende en professionele houding aan en creëert een werkrelatie, waarbij je in tempo, niveau en non-verbale communicatie afgestemd bent op je coachee. Je weet op een authentieke manier contact te maken, waarbij je de ander in zijn kracht zet (complimenten maken, bemoedigend nonverbaal ondersteunend gedrag). 

 Je brengt een (aanzet tot) gedragsverandering tot stand door het inzetten van passende gesprekstechnieken uit oplossingsgericht coachen RET, ACT en/of Motiverende gespreksvoering. 

Je bespreekt in samenspraak met je coachee  of er een aanzet tot gedragsverandering tot stand is gekomen en evalueert hierbij op proces en inhoud. 

Leeruitkomst: Zelfkennis en zelfreflectie 

Je bekijkt jezelf van een afstand en reflecteert op je eigen handelen. Je hebt inzicht in je eigen beweegredenen en het effect van je handelen. Je bent in staat je eigen gedrag, gedachten en gevoelens van elkaar te onderscheiden en dit te benoemen. Je weet wat jouw waarden en kwaliteiten zijn en wat jouw drijft. Je weet welk effect dit heeft op je professionele handelen als coach. 

Je maakt op basis van deze zelfreflectie in jouw rol als coach professionele keuzes die bijdragen aan jouw ontwikkeling als coach.  

Je reflecteert op jezelf in het handelen, bijvoorbeeld aan de hand van het model van Korthagen. 

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Iedereen die geïnteresseerd is in het vergroten van zijn/haar psychologische bagage in contact met de ander. Deze minor is in beginsel geschikt voor alle studenten. Voor studenten Toegepaste Psychologie, studenten van een opleiding binnen het Sociale domein en van de opleiding Learning & Development vertoont het programma te veel overlap met het eigen major programma en is deze minor ongeschikt. Neem bij twijfel contact op met de minorcoördinator.

Goed om te weten
Deze minor is ontworpen voor voltijdstudenten. 

Een internationale, Engelstalige versie van deze minor wordt aangeboden als "Coaching in Organisations"

Voorwaarden voor deelname
Voor de minor geldt de volgende minimumeis: propedeuse + 40 EC in de hoofdfase behaald

Toetsing

De toetsing bestaat uit drie opdrachten

Praktijkopdracht 1: Begeleidingsplan. Dit is een schriftelijk toets.

Praktijkopdracht 2: Coachgesprek. Videocompilatie van een coachtraject met daarbij een schriftelijke reflectie op het coachtraject.

Opdracht 3: presentatie over jouw ontwikkeling op kennis, persoonlijk en professioneel vlak.

Rooster

Je hebt 8 tot 12 uur begeleidingstijd in de week. Het onderwijs vind op verschillende dagdelen in de week plaats zowel fysiek (op locatie) als online. Voor de start van het onderwijs krijg je jouw rooster voor de eerste periode.

Daar omheen werk je zelfstandig aan je coachopdracht en de voorbereidingen op de onderwijsdagen.

Werkvormen

 • Trainingen
 • Werkcolleges
 • Intervisie
 • kennisclips

Literatuur:

Donders, W., & Ruijs, L. (2022). Coachende gespreksvoering (4 ed.). Amsterdam, Nederland: Boom

Wiertzema K., & Jansen P. (2022). Basisprincipes van communicatie (5 ed.). Amsterdam, Nederland: Pearson

Zimbardo P., Johnson R., & McCann V. Psychologie, een inleiding (8e herziene druk; A. Moons, Eindred.; C. Boudestein, E. Caffin, L. Voets, & G. van der Wielen, Nederlandstalige bew.; G. Bouman, Vert.). Amsterdam, Nederland: Pearson 

Voor de tweede periode schaf je een boek aan dat aansluit bij de door jouw gekozen coachmethodiek.

IJzermans, T., & Bender, R. (2004). Hoe maak ik van een olifant weer een mug?: Thema, bedrijfswetenschappelijke en educatieve uitgeverij. 

Voor ACT: 

Jansen, G., & Batink, T. (2014). Time to ACT!: het basisboek voor professionals. Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen. 

Voor MGV: 

Miller, W. R., & Rollnick, S. (2015). Motiverende gespreksvoering. Mensen helpen veranderen (3de editie).  

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright