Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
28 augustus 2023 t/m 28 januari 2024 -- open
Thijs de Moor

Voor inhoudelijke informatie:
Thijs de Moor
E-mail: Thijs de Moor
Tel: 0633990174

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Verdiep je stage- of werkervaring in de minor Werken in gedwongen kader van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Deze minor is een landelijk project van hogescholen in nauwe samenwerking met justitiële instellingen. De HAN neemt deel aan het landelijk overleg WIGK en werkt met docenten vanuit zowel de HAN als met gastdocenten uit het werkveld.

Wil je jouw werkervaring met cliënten die door complexe (zwakbegaafdheid, sociale, psychiatrische- en/of verslavingsproblemen) met gedwongen hulpverlening te maken krijgen verder verdiepen? Dan is deze minor interessant voor jou! Je hebt stage- of werkervaring opgedaan bij Reclasseringswerk, JJI’s, TBS, Jeugdzorg, voogdij en alle andere hulpverleningsvormen waarbij opgelegde dwang- en drangmaatregelen een rol spelen. We richten ons in deze minor op jeugdigen en volwassenen.

Deze minor is ook geschikt voor het uitstroomprofiel Jeugdzorg.

Beroepstaken

 • Hulpverlening aan cliënten in een gedwongen kader
 • Concrete en informatieve hulpverlening aan cliënten
 • Procesmatige hulpverlening
 • Signaleren van risico’s
 • Werken met terugvalpreventie

Onderwerpen

 • Basismethodiek (theorie en training) werken in gedwongen kader met jeugd en volwassenen
 • Psychopathologie
 • Conflicthantering, agressie en de-escalatie
 • Recht in gedwongen kader
 • Integratie met de praktijk middels integrale opdrachten (cases en beroepsdilemma’s)

Beroepsperspectief
Na afronding van deze minor, liefst gekoppeld aan praktijkervaring in de sector, ben je interessant voor bijvoorbeeld Justitie, Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, Reclassering, Jeugd justitiële instellingen en TBS instellingen.

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

 • Je kunt een breed opgezette risicotaxatie maken
 • Je hebt zicht op de complexe problematiek binnen diverse leefgebieden van de cliënt
 • Je kunt een werkrelatie creëren en onderhouden met de cliënt binnen een ‘gedwongen kader’ setting
 • Je kunt de cliënt motiveren tot behandeling/ begeleiding
 • Je kunt omgaan met (ernstige) psychopathologie
 • Je kunt ‘dreigende’ agressie hanteren
 • Je kent nieuwe en actuele methodieken

Competenties

Competentieset Forensisch Sociaal Professional:           
Het werk van de forensisch sociaal professional is veelomvattend. Naast aandacht voor veiligheid en recidive werkt deze professional aan gedragsverandering bij re-integratie en participatie in de maatschappij van cliënten. Deze publicatie beschrijft de zeven competenties die uniek zijn voor de forensisch sociaal professional. Ze dienen als verdieping op de beroepscompetenties van de sociaal werker en van de jeugd- en gezinsprofessional (samengesteld door Movisie – 2017).
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Competentieset-Forensisch-Sociaal-Professional%20%5BMOV-13398971-1.0%5D.pdf

Competentieprofiel Forensisch Psychiatrisch Werker
(samengesteld door Lectoraat Professionalisering van Agogische Beroepen en Vaktherapeuten in de Gezondheidszorg Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - 2008)

Forensisch psychiatrische begeleiding is een functie die op meerdere afdelingen wordt uitgevoerd. De functie omvat in totaal 11 competentiegebieden.

Het competentieprofiel ‘forensisch psychiatrische begeleiding’ gaat uit van 2 centrale taakgebieden, namelijk de ’24-uurs agogische zorg’ en de ‘individuele begeleiding’. Daarnaast worden nog de competentiegebieden ‘groepsbehandeling’ en ‘professionalisering’ onderscheiden.

 • aanwezigheid
 • verzorgen
 • structureren
 • veiligheid creëren
 • samenwerken in het team
 • verlofbegeleiding
 • individuele zorgtrajectbegeleiding
 • coaching en ondersteuning
 • systemisch-diagnostische begeleiding
 • groepstraining
 • professionalisering

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Je staat stevig in je schoenen en hebt de balans gevonden tussen zakelijkheid en compassie. Je werkt met cliënten met deze complexe problematiek bij justitie, maatschappelijke opvang, psychiatrie of verslavingszorg. Voor deze minor geldt sterk dat de mate van stage- of werkervaring het rendement van de minor mede bepaalt. Casuïstiek inbreng is dus een vereiste!

Voorwaarden voor deelname

 • Je studeert Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Pedagogiek, Toegepaste Psychologie of Vaktherapie.
 • Je hebt minimaal 6 maanden stage gelopen in een situatie waarin drang of dwang een belangrijke rol speelde binnen de hulpverlening. Je hebt casuïstiekvoorbeelden van het werken in gedwongen kader die je in kunt brengen in de lessen en trainingen.
 • Je hebt gedurende die stage een supervisietraject met een voldoende afgesloten.
 • De tentamens behorende bij je majoropleiding heb je op niveau 3 behaald, met uitzondering van dat wat beschouwd wordt als onderdeel van het afstuderen (bij de HAN bijvoorbeeld onderzoek en innovatie en een eindassessment).
 • In overleg met de minorcoördinator kunnen ook verpleegkundigen, bewegingsagogen, leraren VO, CMV-ers of andere HBO- professionals die in een gedwongen kader functioneren in aanmerking komen voor het volgen van deze minor. Vooraf dient dan een supervisietraject en een passende stage doorlopen te zijn vanuit je majoropleiding.
  Neem in dit geval een jaar van te voren contact hierover op met de minorcoördinator.
  Die tijd is nodig om het beschreven schakeltraject vorm te kunnen geven. De majoropleiding van de student moet instemmen in verband met de bekostiging van het schakeltraject.

Goed om te weten:

 • Doorgang van de minor is onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 • De minor is niveau 3+. Het is zoals gezegd een verdiepende minor. Over het algemeen ervaren de studenten de minor als behoorlijk zwaar en heel leerzaam. Er naast veel werken wordt afgeraden.
 • Het is een voltijdsminor qua studiebelasting.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

De toetsing bestaat uit kennistoetsen, beroepsproducten en reflectie op persoonlijke professionele ontwikkeling waarbij geleerde theorie en getrainde vaardigheden vanuit de verschillende onderdelen geïntegreerd aan de orde komen.

 • Kennistoets 1 (een tentamen over de theorie van de onderdelen Recht, Conflicthantering Agressie en De-escalerend handelen, Theorie Volwassenen en Psychopathologie horende bij periode 1).
 • Professionele ontwikkeling: Mijn profiel (gerelateerd aan het competentieprofiel van de forensisch psychiatrisch werker) wordt opgesteld en als voldaan/niet voldaan beoordeeld aan het begin van de minor.
 • Integrale Opdracht: Schriftelijke toets (een beroepsproduct gericht op een handelingsplan binnen het gedwongen kader).
 • Kennistoets 2 (een tentamen over de theorie van de onderdelen Conflicthantering Agressie en De-escalerend handelen, Theorie Jeugd en Psychopathologie horende bij periode 2).
 • Persoonlijke professionele ontwikkeling: Eindverslag (gerelateerd aan het POP en de opgedane leerervaringen afgezet tegen het competentieprofiel van de forensisch psychiatrisch werker).
 • Integrale Opdracht: Presentatie (van een bijdrage aan de professionalisering en profilering van de sociaal agogische beroepen binnen het gedwongen kader).

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Lesdagen: We streven ernaar om de contactmomenten zoveel mogelijk op drie van de vijf lesdagen te plannen. Daarnaast heb je tijd voor zelfstudie en samenwerkingsopdrachten. De studiebelasting is 840 uur in totaal. Het rooster wordt een maand van te voren bekend gemaakt. De minor wordt over het algemeen door studenten als zwaar ervaren. Het is van belang dat je 40 uur per week aan je studie kunt besteden. Het is niet de bedoeling dat je gedurende het minorsemester nog lesactiviteiten van je major volgt (stage of onderzoek).

Lesdagen kunnen mogelijk ook in de avonduren plaats vinden.

Werkvormen

 • Projectonderwijs
 • Werkcolleges
 • Hoorcolleges

Na inschrijving ontvang je voorafgaand aan de minor een actuele literatuurlijst.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright