Vol- en deeltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- niet aangeboden
Niekje van de Lavoir, Geertje Staring

Voor meer informatie:
info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl.

Voor inhoudelijke informatie:
Niekje van de Lavoir
E-mail: niekje.vandelavoir@han.nl
Geertje Staring
E-mail: Geertje.Staring@han.nl
Tel: 0628414117 of 06-16766553

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Tijdens deze minor kunst- en cultuur van de HAN university of applied sciences ga je op reis naar de inspirerende verrassende wereld van kunst en cultuur. Naast je eigen culturele verdieping leer je om binnen je toekomstige beroep kunst en cultuur te bevorderen. Binnen de minor is een studiereis naar Rome gepland.

Voor een impressie van deze minor zie: https://youtu.be/PUcCL7E97LU

Deze minor bestaat uit 3 onderdelen:

·         De culturele reis: Ontmoetingen met kunst en cultuur in een breed perspectief. Je volgt een aantal ondersteunende colleges over kunst- en cultuurgeschiedenis en je verzamelt je kunstervaringen in een cultureel reisboek. Zo ontwikkel je een persoonlijk smaakoordeel en een visie op cultuurdragerschap. Daarnaast maak je een thematentoonstelling waarbij je laat zien hoe je de publieksbegeleiding vorm geeft. Je ontwerpt en voert een educatieve rondleiding uit (mogelijk in Rome).

·         Stageproduct: onderzoeksrapportage of innovatief ontwerp: Met de opdrachtgever van de culturele instelling wordt vanuit een wens een vraag/opdracht geformuleerd voor een innovatief educatief ontwerp of advies. Als basis voor het ontwerp doe je uitgebreid onderzoek naar het cultuurplan van de culturele instelling en wat er op  macro-, meso- en microniveau te vinden is over het onderwerp van de opdracht. Je formuleert voor het cultuurplan conclusies en aanbevelingen die voor de culturele instelling inspirerend en vernieuwend zijn. Belangrijke informatie van de verschillende niveaus uit je onderzoek vormt de basis voor je innovatief educatief ontwerp of advies. Bij voorkeur word je gekoppeld aan een collega-student van een andere opleiding/beroep die voor jouw toekomstige beroepspraktijk van belang is.

·         Cultuurplan: In het cultuurplan verwoord en onderbouw je je visie op cultuureducatie. Je schrijft op basis van eigen ICC rol en competenties aanbevelingen voor het cultuurplan. Je laat blijken dat je kennis hebt genomen van het ICC netwerk. Je weet hoe je een plan van aanpak moet schrijven voor een cultuurplan. 

Het beleid van het ministerie van OCW richt zich al een aantal jaren op het versterken van de cultuurparticipatie en bevorderen van cultuur­educatie. Gezien de huidige ontwikkelingen dienen er deskundigen te worden opgeleid die die vanuit een visie op cultuureducatie een cultuurplan kunnen schrijven waarbij het schoolse en buitenschoolse cultuuraanbod op elkaar is afgestemd en elkaar ondersteunt 

Bij cultuureducatie gaat het om het echte leven en om te leren van dat echte leven. Daarom gaan we tijdens deze minor regelmatig naar buiten. Op excursie naar musea, balletvoorstellingen, theater of erfgoedinstellingen raak je geinspireerd en ontdek je waar je passie ligt.

Deze minor bereidt studenten met verschillende achtergronden voor op verschillende taken en functies binnen het toekomstige beroep. Je kunt denken aan kunst- en cultuurcoördinator in het onderwijs, educatief museummedewerker, ondersteuningsfunctionaris kunstbemiddeling en podiumprogrammeur. Je krijgt een landelijk erkend ICC–certificaat (Interne CultuurCoördinator) als je deze minor in totaal met een voldoende afsluit daarbij moet de stagebeoordeling een voldoende zijn.

·         Wat is Cultuur en cultuureducatie

·         Belang van cultuureducatie

·         Historische ontwikkelingen van cultuureducatie

·         Functies in de culturele sector

·         De interne cultuurcoördinator

·         Cultuureducatie en onderzoek

·         Cultuur in de Spiegel

·         Esthetische beleving

·         Kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing

·         Educatief ontwerpen

·         Publieksbegeleiding en educatie

·         Kennismaking LKCA

·         Beleid op verschillende niveau’s

·         Kwaliteit van cultuureducatie

·         Visies cultuureducatie

·         Creativiteitsontwikkeling

·         Culturele levensloop

·         Cultuurplan

 • Je kunt praktijkgerelateerde vraag uit het beroepsveld systematisch onderzoeken
 • Je hebt een visie geformuleerd waarbij je verbanden kunt leggen tussen ontwikkelingen op macro-meso en microniveau
 • Je kunt een innovatief cultuureducatief ontwerp ontwikkelen op basis van onderzoek, uitvoeren en evalueren die een bijdrage leveren aan de participatie van diverse doelgroepen aan het culturele leven
 • Je kunt samenwerken met culturele partners of onderwijsinstellingen waarbij het partnerschap invloed heeft op de kwaliteit van de cultuur educatieve ontwerpen
 • Je kunt aantonen dat je gegroeid bent als cultuur(over)drager
 • Je kunt laten zien dat je competent bent als ICCer
 • Je kunt een cultuurplan ontwerpen

Competenties

Bouwstenen competentieprofiel Cultuurcoördinator

Competenties cultuurcoördinator

Bij de zes rollen van de cultuurcoördinator horen verschillende competenties:

Reflector

 1. Denkt na over de plek van cultuur in het curriculum van de school of in het programma van de instelling, kan deze  toelichten en bevragen.
 2. Is bij vernieuwingen alert op de rol en positie van cultuureducatie
 3. Reflecteert op de invulling van cultuureducatie samen met de directie en het team.
 4. Signaleert de sterke en zwakke punten van zichzelf en het team, haalt daar leervragen uit en zoekt scholing.

Inspirator

 1. Is zelf het levende voorbeeld van hoe leuk en belangrijk cultuureducatie is.
 2. Kan het belang van cultuureducatie voor de ontwikkeling van kinderen en volwassenen uitleggen.
 3. Biedt collega’s advies en nieuwe ideeën voor cultuurlessen en –projecten.
 4. Stimuleert tot betrokkenheid van derden.

Schatzoeker

 1. Is op zoek naar passende en bijzondere activiteiten voor zijn doelgroep
 2. Is op zoek naar passende en bijzondere activiteiten voor team en directie.
 3. Doet kennis, inspiratie en nieuwe contacten op via netwerkbijeenkomsten en conferenties.
 4. Voedt zichzelf met kennis over actuele ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie.

Verbinder 

 1. Kent relevante (culturele) partners en instellingen in de omgeving en hun mogelijkheden.
 2. Is contactpersoon voor externen.
 3. Gaat, vanuit een vraag van de school/instelling, met hen in gesprek over samenwerking.
 4. Werkt samen met de (culturele) partners aan de ontwikkeling van duurzaam cultuureducatie.

Vormgever

 1. Actualiseert samen met collega’s (intern en extern) het cultuurplan en de visie op cultuureducatie.
 2. Beoordeelt activiteiten en aanbod; passend bij de visie/het plan van de school/instelling.
 3. Maakt samen met het team en directie keuzes voor het cultuurprogramma (activiteitenplan), dat wordt ingebed in het programma.
 4. Stimuleert (of geeft plek aan) vernieuwende en passende culturele activiteiten en projecten.

Regisseur

 1. Zorgt dat cultuureducatie in team- vergaderingen blijvend besproken wordt.
 2. Houdt zicht op tijd en geld, en maakt hier afspraken over om het cultuurprogramma en de icc-taken naar behoren uit te kunnen voeren.
 3. Houdt het team up-to-date op het gebied van cultuureducatie.
 4. Delegeert taken betreft cultuureducatie aan het team.

 

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major. 

Voor wie?

Deze minor is uitermate geschikt als je bijvoorbeeld de Pabo doet of Culturele en Maatschappelijke Voming, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Creatieve Therapie, Pedagogiek, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Talen, Bouwkunde, Communicatie, ICA, Onderwijskunde, HTS product design, international lifestyle en studenten van de  Kunstacademie, Gerontologie, kunst en techniek, wetenschap en techniek, bewegingsonderwijs,kunstacademie, kortom voor iedereen.

Voorwaarden voor deelname

De minor Kunst en Cultuur kent de volgende toelatingsvoorwaarden:

 • Je kunt aantonen dat je binnen de kernfase van je opleiding je voldoende hebt ontwikkeld en dat je affiniteit hebt met Kunst en Cultuur
 • Je ambieert om in de sector Kunst en Cultuur (bijv. als cultuurcoördinator) te gaan werken en of
 • Je bent in staat om de inhoud van de minor te gebruiken binnen de taken van je toekomstige beroep

Je voldoet aan de minor instap eisen van jouw eigen hoofdopleiding (major).

Je bent welkom voor een oriënterend gesprek.

Je bent in het bezit van de propedeuse

Voor studenten van de HAN pabo geldt dat als je bij de start van het derde jaar minder dan 45 studiepunten hebt, je in overleg met je studie coach beslist of inschrijven voor de minor verstandig is. Je studieachterstand is dan wellicht te groot om de minor succesvol te doorlopen. 

Goed om te weten

De stageopdracht wordt in principe altijd geformuleerd door de minordocenten en de opdrachtgevers waarmee een structureel samenwerkingsverband is. In hoge uitzondering wordt hiervan afgeweken. Mocht je hiervan graag willen afwijken, neem dan tijdig (twee maanden voor aanvang van de minor) contact op met de minordocenten.

Studenten wordt geadviseerd een museumkaart aan te schaffen voor je culturele reisboek. Het is handig om een OV jaarkaart te hebben. Houd rekening met ongeveer 30 euro voor verplichte excursies. Voor de studiereis naar Rome moet er rekening worden gehouden met een bedrag van ongeveer 350 euro. Informatie hierover 0628414117 of 0616766553

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze: 

De minor Kunst en Cultuur wordt afgesloten met een integrale portfoliotoets. Het portfolio is digitaal en wordt ingeleverd via HAN-din. Twee examinatoren beoordelen of je bekwaam bent aan de hand van je portfolio (niveau 3). Zij beoordelen jouw competente handelen binnen de beroepstaken. Er zijn 3 deeltoetsen.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De minor wordt 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Eén dag in de week lesdag (donderdag)

Stage/werktijd stageopdracht is 1,5 dag in overleg met opdrachtgever. Niet alle stageopdrachten vergen fysieke aanwezigheid op de stageplaats. De overige dagen zelfstudietijd.

De studiereis naar Rome zal een gehele week in beslag nemen. Wanneer er minder dan 10 deelnemers aan de minor participeren zal in overleg met de groep een alternatieve excursie worden voorgesteld die minder contacttijd vergt.

Werkvormen

 • Hoorcolleges
 • Kijkopdrachten
 • Bezoeken van kunst en cultuuruitingen zoals musea, theater, concert
 • Een bezoek aan steun functie instellingen
 • Literatuurstudie en zoekopdrachten internet
 • Stagepraktijk opdracht (onderzoek en cultuur educatief ontwerp/advies)
 • Productontwikkeling: tentoonstelling met publieksbegeleiding en educatie

Workshops

Kunsthistorisch boeken

Je kunt kiezen uit:

1. Kunst op niveau/P. den Hartog, E.Angel, J.Martin. Uitgeverij Lambo bv, Arnhem. ISBN 978.94.6062.008.9. (met als voorkant: “Meisje met de parel” van Vermeer)
Dit boek geeft je een snel en helder overzicht van de gehele kunstgeschiedenis.

2. Kunst begrijpen. Stephen Little. Uigeverij Lebrero Taschen. Dit zijn twee kunstgidsen in één casette.

3. Algemene Kunstgeschiedenis/ Honour and Fleming. Uitgeverij J.M. Meulenhoff. ISBN 978 90 290 8517 5 Een echt naslagwerk.

Cultuureducatie boeken

Gebruiken we tijdens de studie en kun je lenen:

 1. Aerts, A. van. Hendriks A, Lavoir, N. van de, Tuit, J. Tongeren, C.(2010) Cultuurinzicht Uitgeverij Thieme Meulenhoff. ISBN 978 90 06 95508 8 of Gootjes-Klamer, L ,Nieuwenhuizen, M. (2012) Basisboek cultuuronderwijs . Noordhoff Groningen
 2. Wevers, E. eindred.( 2018) Dossier ICC       Cultuurnetwerk Nederland Utrecht 2018.
 3. Heusden, B. van. Rass, A.,Tans,J.(2016) Cultuur 2 Basis voor Cultuuronderwijs. Van Gorcum Assen. ISBN 978-90-2325-486-7
 4. Crul, K. (2019) Zeppelin, Didactiek voor muzische vorming. ISBN 978-94-6337-098-1

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright