Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
2 september 2024 t/m 2 februari 2025 -- open
Willi Kisters

Voor inhoudelijke informatie:

Willi Kisters
E-mail: Willi Kisters
Tel: 0031655291197

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Adventure Learning

Of: Ervaren en leren, daar gaat het om tijdens de HAN-minor “Adventure Learning". In het middelpunt staat het zelf ervaren en bewustwording.

Door bewuste zelfbeleving in en door uitdagende settings, het aanleren van (nieuwe) praktische vaardigheden en competenties en het begrip “Adventure Learning” (regelmatig ook genoemd "Ervaringsleren") eigen maken met bijbehorende theoretische verbanden ben jij na deze minor een professional die verschillende elementen in kan zetten in jou praktijk.

Als je een pedagogisch of psychologisch opleiding volgt en afrond, ontvang je na het succesvol volgen van de minor een certificaat vanuit de "Duitse Bundesverband der Individual- und Erlebnispädagogik". Deze internationale organisatie, een vakvereniging met aanzien en hoge kwaliteitsnormen is een voorbeeld voor andere instanties. Momenteel is de HAN de enige Nederlandse Hogeschool die dit certificaat verstrekt/ mag verstrekken. Met dit certificaat mag jij jezelf "Agoog Adventure Learning" resp. "Erlebnispädagoge / Erlebnispädagogin" noemen omdat jij aan alle kwaliteitsnormen hebt voldaan.

Deze minor is geschikt en goedgekeurd voor het uitstroomprofiel jeugdzorg.

Aandacht hiervoor:
Als je interesse in een tweetalige variant (nederlands / duits) hebt, zou je ook voor deze variant kunnen inschrijven. Je vindt de tweetalige variant ook op Kiesopmaat. Er is hier dus een groepje met Nederlanders en Duitsers. Iedereen kan in zijn moedertaal praten, schrijven en ook getoetst worden.

Adventure Learning resp. Ervaringsleren zijn en worden zowel in de media als in de sociale praktijk toenemend populair. De veelzijdigheid van activiteiten en doelstellingen op het gebied van adventure learning is groot en neemt nog steeds toe. Adventure Learning is inzetbaar voor nagenoeg iedere doelgroep met bijpassende doelstellingen, een ontwikkelingsproces voor zowel het individu als voor de groep.

Bewust leren met hoofd, hart en handen (of het nu aan de klimwand is, in het bos, bij het soloproject of op de zeilboot) staat centraal bij Adventure Learning en zo ook in deze minor. Om de minor nog meer diepgang te geven zal voor, tijdens en na de activiteiten gereflecteerd worden, ontvang je feedback en wordt er gezocht naar een transfer in het dagelijkse leven. In de minor wordt de nadruk gelegd op de veelzijdigheid van activiteiten en het bewustzijn/bewust worden van het leren. Voorbeelden hiervan, het ontwikkelen van:
               - Kennis
               - (nieuwe) Vaardigheden
               - Competenties en houding m.b.t. fysieke en psychische veiligheid
               - Competenties die belangrijk zijn bij het aanbieden van ervaringsleer activiteiten

Challenge by Choice
Een elementair principe van de minor is vrijwilligheid of “Challenge by Choice”; iedereen beslist voor zichzelf of en welke uitdaging hij wil aangaan. “JA” en “NEE” zeggen zijn belangrijke componenten voor de ontwikkeling van het individu en de groep.

Inhoud lessen en activiteiten aanbod die jullie oud gaan “ervaren”

Theorie
Onderwijseenheid: "Theoretische grondslagen van het Adventure Learning / ervaringsleren"
De studenten verkrijgen en verdiepen theoretische kennis en wetenschap op het gebied van “Adventure Learning”; bijvoorbeeld “recht en toezicht”, leer- en transfermodellen, actuele maatschappelijke ontwikkelingen in het ervaringsleren, werkingsfactoren van evaluatie-instrumenten op het gebied van Adventure Learning.
In deze onderwijseenheid verkrijgen de studenten kennis en wetenschap voor het project “Toegepast Adventure Learning”.

Onderwijseenheid: “Toegepast Adventure Learning”
Les (werk)vormen

 • Begeleide training
 • Hoorcolleges
 • Zelfbeleving
 • Zelfwerkzaamheid en zelfrealisatie
 • Vakinhoudelijke voordracht
 • Werken in subgroepen
 • Presentaties
 • Schriftelijke uitwerking
 • Literatuurwerk
 • E-learning
 • Reflectie en feedback
 • Projectopdracht
 • Leren op eigen initiatief

Praktijk

 • Module: Klimmen en aanverwante elementen
  De studenten verwerven vaardigheden op het gebied van “klimmen” en aanverwante elementen
 • Module: Natuurpedagogiek
  Didactiek van de natuurpedagogiek volgens het flow-learning-model van Joseph Cornell
  Zelf ervaring opdoen met verschillende natuur activiteiten die de zintuigen en natuurbeleving prikkelen.
  Natuurhistorische kennis
  Voorschriften en risicos bij natuur-pedagogische evenementen
 • Module: City-Bound
  Adventure Learning in de stad als sociale ruimte en ervaringsruimte. De studenten verwerven competenties bij het inzetten van programma's op het gebied van Adventure Learning in de stad als sociale ruimte en ervaringsruimte
 • Module: Coöperatieve avontuurspellen
  De studenten verwerven competenties op het gebied van planning, uitvoering en leiding van coöperatieve avontuurspellen
 • Module: Individueel (Solo) project
  De studenten doen bewuste zelfervaringen op met betrekking tot verdiepte waarneming (verfijning van de zintuigen), het beleven van rust en alleen zijn en natuur- en omgevingsbeleving. Deze ervaringen hebben als doel de studenten gevoelig te maken voor de aard van Adventure Learning en vormen het uitgangspunt voor het verdere verloop van de minor. De deelnemers voeren gedurende twee dagen een individueel project uit met het alleen zijn en het oefenen en verfijnen van de eigen waarneming als centraal thema.
 • Module: Aanvullende opleiding van LandesSportBundes Nordrhein-Westfalen (LSB) Abenteuer- und Erlebnissport.
  De studenten verwerven kennis en competenties op het gebied van avontuur- en belevenissport en kunnen bij goed resultaat bij de sportbond van de deelstaat Noordrijn-Westfalen het certificaat “Abenteuer- und Erlebnissport” verkrijgen.
 • Module: Zeilen als instrument voor ervaringsleren
  De studenten maken kennis met zeilen als instrument voor Adventure Learning voor zichzelf en voor inzet bij hun cliënten.
 • Module: Wandelcoaching
  Het natuur en het wandelen als coachingsinstrument voor individuen en groepen

Praktijkworkshops
De studenten zullen zelf verschillende praktijkworkshops vormgeven en uitvoeren voor medestudenten. Onderwerpen die aanbod komen zijn: Kaart/kompas, GPS en geocaching, Slackline, Citybound, Ervaringsleren 2.0, enz.

Project "Toegepast Adventure Learning"
Het project “Toegepast Adventure Learning” verbindt en verenigt de theorie en praktijk van Adventure Learning en eindigt als integrale opdracht in het project “Toegepast Adventure Learning”.
Op basis van de eerder verworven praktische vaardigheden, kennis en houdingen voeren de studenten met en voor een cliëntengroep een project uit op het gebied van Adventure Learning dat ten minste 20 contacturen beslaat, waarbij ze onder andere verschillende onderzoeken en analyses alsook een effectmeting uitvoeren en dit documenteren.

Zelfgestuurd Leren

We willen studenten binnen deze minor de mogelijkheid geven om zelfgestuurd te leren in het kader van 10 ECTS (ca. 280 lesuren).

Het gaat hier om de zog. "Individuele Verdieping": Deze individuele verdieping kan bijvoorbeeld een stage zijn, evt. ook een cursus met een verbinding met AL, eventueel ook een verblijf in het buitenland met een AL-connectie (hier zijn vooraf goede afspraken nodig!). Toetsing: Portfolio (Deel A – Praktijk, Deel B – Reflectie)

Certificering als "Agoog Adventure Learning"resp. “Erlebnispädagoge”

De minor Adventure Learning is door het Duitse Bundesverband der Individual- und Erlebnispädagogik (be)  geaccrediteerd.

Deelnemers die aan het begin van het opleidingsprogramma al een afgeronde pedagogische of psychologische opleiding hebben, of een vergelijkbare afgeronde studie kunnen aantonen, ontvangen na succesvolle deelname aan de minor en het examen het certificaat met de titel 'Agoog Adventure Learning”. Alle andere deelnemers ontvangen een certificaat met de toevoeging 'GQ' voor Basis Kwalificatie. Wordt er een pedagogische of psychologische opleiding, of een vergelijkbare studie, binnen drie jaar na het voltooien van de minor afgerond, of wordt er minstens drie jaar aan pedagogische ervaring aangetoond, dan kunnen deelnemers bij hun opleidingsaanbieder met passend bewijs een nieuw certificaat zonder de beperkende toevoeging verkrijgen.

Het Bundesverband der Individual- und Erlebnispädagogik is ook internationaal een vakvereniging met aanzien en wat betreft de kwaliteitsnormen in de opleiding een voorbeeld voor andere instanties.

Type minor
Dit is een verdiepende minor. Bij een verdiepende minor specialiseer je je verder in het kader van je beroep(profiel).

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt een- of tweemaal per jaar als blok met een duur van een semester aangeboden.

Onderwijstaal
De onderwijstaal in deze voltijdvariant is Nederlands.

 

 

Voor deze minor zijn verschillende leerdoelen opgesteld, beslis zelf of de leerdoelen van deze minor overeenkomen met jouw wensen en behoeften.

Na het volgen van de minor Adventure Learning ben je in staat om activiteiten op het gebied van Adventure Learning met cliënten en/of groepen doelgericht en bewust in te zetten.

Leerdoelen

 • Je zult zelf een aantal (nieuwe) vaardigheden en competenties leren en beheersen.
 • Je zult duidelijk gevoelig worden gemaakt voor kwesties op het gebied van fysieke en psychische veiligheid.
 • Je zult je trainen op het gebied van verantwoordelijkheid en leiding nemen en competenties verkrijgen op dit gebied.
 • Je zult veel ervaren en leren over methodisch/didactische handelwijzen.
 • Je zult groepsdynamica in al zijn facetten beleven en efficiënt reflecteren.
 • Reflectie, evaluatie en transfer zullen een bijzondere betekenis krijgen.
 • Je zult jezelf beter leren kennen; je zult in de minor als persoon en als professional groeien.
 • Je zult een (nieuw) repertoire aan mogelijkheden leren kennen om met cliënten en/of groepen te werken.
 • Je zult vooral een overtuigde en onderbouwde houding inzake Adventure Learning ontwikkelen.


Competenties

De student kan een aantal competenties ontwikkelen.

- Contact leggen, oriënteren en analyseren
- Doelen formuleren en een plan van aanpak ontwikkelen
- Plan van aanpak uitvoeren en evalueren
- Bijdragen aan de organisatie van het werk
- Bijdragen aan de ontwikkeling en profilering van het beroep

Centrale competenties in de minor ‘Adventure Learning nader toegelicht’

Competentie 11 (inzet van creatieve media) staat centraal in de minor en is binnen deze minor uitgebreid met een aantal specifieke aspecten, te weten het verwerven van vaardigheden en technieken op het gebied van Adventure Learning, ervaringsleren, kennisontwikkeling, competenties en houding inzake fysieke en psychische veiligheid respectievelijk actuele veiligheidstandaarden en de competentie om activiteiten op het gebied van ervaringsleren te benaderen en in te zetten als lesmateriaal.

Ook competentie 9 (het ontwikkelen van de eigen professionaliteit) is van groot belang in de minor: het gaat hier om de veelzijdigheid van de professionele ontwikkeling. De minor Adventure Learning richt zich in het bijzonder op het inzetten van Adventure Learning zelf om bij de studenten leer- en ontwikkelingsprocessen op gang te brengen. De student vergroot zijn persoonlijke en beroepsmatige leerzone door het ervaren van beperkingen en het verleggen van grenzen (Wygotski, 1987); door bewust rekening te houden met de leercirkel van Kolb (Kolb, 1984) en deze structureel te integreren, boekt de student vooruitgang in de leerstijl die hem het beste ligt.

Adventure Learning opereert regelmatig in het spanningsveld “risico en durf” om groeiprocessen te genereren. Daarom is de competentie "samenwerking binnen een team" alleen op grond van de fysieke en psychische veiligheid (met inachtneming van het actuele veiligheidsonderzoek) een centrale competentie in de minor als het gaat om bijvoorbeeld het opstellen van (veilige) programma's en leerarrangementen op het gebied van Adventure Learning voor cliënten en vooral voor cliëntengroepen.

 

Een minor wordt interessant als hij aansluit bij je opleiding en/of beroepsprofiel, het juiste niveau heeft en geen overlap heeft met je major.

Voor wie?

Deze minor is bedoeld voor studenten die een studie doen of een beroep uitoefenen in de sociale of pedagogische  sector en ook op het gebied van beweging en sport; studenten uit andere studierichtingen op aanvraag en overleg. De studenten dienen affiniteit te hebben met beweging, sport, spel en creativiteit alsook de natuur te waarderen als ervarings- en leerruimte.

Adventure Learning is in de kern een (bijzondere) vorm van leren voor verschillende sectoren en verschillende doelgroepen; er zijn dan ook aanknopingspunten voor studenten van verschillende studierichtingen.

Voorbeelden voor de inzet van Adventure Learning zijn bijvoorbeeld:

 • Personeelsontwikkeling
 • Teamontwikkeling
 • Bevordering van sociale competentie
 • Versterken van het zelfconcept en de zelfredzaamheid, daardoor bevordering en versterking van het zelfvertrouwen
 • Waarnemingsscholing

Ook de wijze van leren op zich kan een verrijking zijn voor studenten; hoe kan ik bijvoorbeeld goede, aantrekkelijke leerarrangementen opstellen voor mijn cliënten en rekening houden met hun individuele leerstijl; hoe kan ik integraal leren stimuleren?

Deelnamevoorwaarden

- Studenten Academie Mens & Maatschappij, Social Work of educatie; andere opleidingen naar overleg.

- Zowel 60 behaalde studiepunten voor de onderwijseenheid van de propedeuse (= niveau 1 = 1e jaar) en 45 behaalde studiepunten voor de onderwijseenheden van de hoofdfase (= niveau 2 = 2e jaar).

- Adventure Learning vereist een openheid voor het leren en een openheid in benaderingen. “Groep” en de “gebeurtenissen” in een groep zijn een centraal onderdeel van de werkwijze van Adventure Learning.

- Goede schriftelijke en mondelinge kennis van de Nederlandse taal.

- Keuze voor "Zelfgestuurd Leren" (aan het begin van de minor)

- Met de aanmelding voor de minor garanderen de studenten, dat ze geen lichamelijke en/of psychische beperkingen hebben voor aanvang van de minor.

- De studenten zijn verplicht handicaps of (chronische) aandoeningen (bijvoorbeeld diabetes) voor aanvang van de opleiding te communiceren aan het opleidingshoofd. Er vindt dan onderling overleg plaats over hoe er met deze situatie wordt omgegaan.

- Overeenstemming met de opleidingsovereenkomst bij de minor, die noodzakelijk is voor een certificering als “Erlebnispädagoge”

- Als je voor de certificering in aanmerking wilt komen, moet in de loop van de minor een VOG - verklaring aantonen die niet ouder is als 6 maanden; evenzo een EHBO - bewijs niet ouder als 2 jaren.

Voor het onderdeel “Zelfgestuurd Leren” (280 studie-uren) is praktijkervaring verplicht. Dit kan bijvoorbeeld een stage of een werkplek zijn. Student dient daarom bij de start van de minor of uiterlijk 4 weken naar de start van de minor een stage/werkplek te bezitten om de minor te mogen volgen.

Goed om te weten

Een financiële eigen bijdrage van de studenten is noodzakelijk.
Voor de kosten voor literatuur, reiskosten, entreegelden (bijvoorbeeld klimhal), de deelname aan het zeilproject en eventueel verblijf- en maaltijdkosten dient een bedrag van ca. 400-600 euro door de studenten te worden betaald.
Opleidingslocaties zijn de HAN in Nijmegen en andere opleidingslocaties in Nederland en in Duitsland.

Binnen de minor (vóór het project “Toegepast Adventure Learning”) dient te worden aangetoond dat een EHBO-cursus is gevolgd die niet ouder is dan twee jaar. 

De minor wordt als volgt getoetst:


- Individuele presentatie en schriftelijke uitwerking: vakinhoudelijk werkstuk over een actueel onderwerp in Adventure Learning /ervaringsleren

- Individuele toets / afname klimvaardigheidsbewijs

- Individueel project: presentatie en commentaar van jou 3- daagse individueel project

- Integrale opdracht: project “Toegepast Adventure Learning"

- Individuele schriftelijke verantwoording

- Eindgesprek

- Portfolio Zelfgestuurd Leren, Deel A: Praktijk

- Portfolio Zelfgestuurd Leren, Deel B: Reflectie

 

De minor Adventure Learning is een blokminor met wisselende lesdagen. 

Het 3-daagse individuele project wordt tijdig en individueel door de studenten gepland en uitgevoerd.

De onderwijslast bedraagt 560 uur (sbu); verder zijn er 280 sbu verplicht als Zelfgestuurd Leren. De totale omvang van de minor Ervaringsleren beslaat dus 840 uur (sbu).

Tip: Vraag bij jullie werkgever na of jullie gebruik kunnen maken van bijscholingsverlof/opleidingsverlof.

Jullie werkgever krijgt een werknemer met (nieuwe) competenties, die ook voor de werkgever nuttig zijn. In het verleden hebben studenten dit bijvoorbeeld succesvol gedaan voor de volgende onderwijsdelen:
 - Aanvullende opleiding/compacte week “Abenteuer- und Erlebnissport” (ook als verlenging ÜL-C-licentie)
- Zeilproject
- Klimbewijs
- Extra kwalificatie “Erlebnispädagogik”

Werkvormen

 • Begeleide training
 • Hoorcolleges
 • Zelfbeleving
 • Zelfwerkzaamheid en zelfrealisatie
 • Vakinhoudelijke voordracht
 • Werken in subgroepen
 • Presentaties
 • Schriftelijke uitwerking
 • Literatuurwerk
 • E-learning
 • Reflectie en feedback
 • Projectopdracht
 • Zelfgestuurd Leren
 • Praktijkleren

Concreet tijdsschema volgt.

Nederlandse studenten wordt aan het begin van de minor Nederlandstalige literatuur en een literatuurlijst aangeboden.

Er bestaat nog meer en uitgebreide (vooral Duitstalige) literatuur, die aan het begin van de minor wordt besproken, bijv.:

 

Behrend, D. (2008). Musisch - agogische methodiek. Bussum: Coutinho. ISBN: 978-9046900758

Csikszentmihalyi, M. (1999). Flow, Psychologie van de optimale ervaring. Amsterdam: Boom. ISBN 9053525084

Kolb, D. (1984). Experiential Learning. Englewood Cliffs: Prentice Hall. ISBN: 9780132952613

Hendriksen, J. (2007). Cirkelen rond Kolb. Boom & Nelisen. ISBN: 9789024417049

Michl, W. (2020). Erlebnispädagogik. Stuttgart: UTB. ISBN 978-3-8252-5334-9

Michl, W., & Seidel, H. (2018). Handbuch Erlebnispädagogik. München: Ernst Reinhardt. ISBN: 978-3497027736

Van der Ploeg, J. D. (2011). Ervaringsleren, theorie en praktijk. Rotterdam: Lemniscaat ISBN: 9789047702610

Wijnands,P, & Scheres, M. (2019). Handboek Adventure Therapie met kinderen, jongeren en hun gezinnen. Ervaringsleren als therapievorm. Per Wijnands en Monique Scheres. ISBN: 9789082651515

 

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright