Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- informatie volgt
Elcke Karthaus, Jan Leijtens, Janneke Wijgman

Minorverantwoordelijke voor deze minor:

Janneke Wijgman
E-Mail: Janneke.Wijgman@han.nl en/of

Jan Leijtens
E-Mail: Jan.Leijtens@han.nl 

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Verpleegkundige Lintminor

De ‘Verpleegkundige lintminor’ van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen gaat over het herkennen en omgaan van vitaal bedreigde patiënten in iedere setting van de zorg.

De ‘Verpleegkundige lintminor’ is toegankelijk voor studenten die HBO-Verpleegkunde studeren aan de HAN en biedt tevens de mogelijkheid om de opleiding met een half jaar te verkorten. De minor bestaat uit twee delen met een looptijd van één jaar. Het eerste gedeelte van de lintminor start in februari (semester 2) en loopt gelijktijdig met de onderwijseenheid Samenwerken in Vakmanschap. Het tweede van de lintminor start in september (semester 1) en loopt gelijktijdig met de onderwijseenheid Zorginnovatie in de Praktijk. Omdat je de minor tegelijkertijd met het reguliere onderwijs volgt, betekent dat voor jou dat je een half jaar verkorting op de opleiding kunt krijgen.

Hieronder zal de inhoud van de lintminor toegelicht worden.

Let op!

 • De lintminor start in februari (semester 2) en loopt één heel jaar.
 • Het onderwijs vindt gedeeltelijk in de avonduren plaats.

Inhoud programma

In het eerste gedeelte van de lintminor staat het herkennen, beoordelen en behandelen van de verslechterde patiënt middels de Immediate Life Support (ILS) centraal. Je leert hoe je een verslechterde patiënt kunt herkennen, hoe je moet handelen en hoe je dit communiceert naar je collega-professionals. Het observeren, het interpreteren van de observaties en het herkennen van signalen van verslechtering staan centraal. Daarnaast wordt in de minor ook ingegaan op de niet-technische vaardigheden en menselijke factoren als onderdeel van de ILS. Hier kan gedacht worden aan situationeel bewustzijn, besluitvorming, teamwerk en taakbeheer. Tenslotte worden de verpleegkundige aspecten ten aanzien van de ‘Airway’, ‘Breathing’, ‘Circulation’, ‘Disability’ en ‘Exposure’ behandeld.

In het tweede gedeelte van de lintminor staat Praktijkgericht Onderzoek centraal. De onderwijseenheid  heeft een solistisch karakter waarbij uiteindelijk een Engelstalige verslaglegging wordt geleverd in de vorm van een CAT (Critical Appraisal of a Topic).

De volgende Verpleegkundige CanMeds-rollen staan centraal:

In deel 1 staan de volgende rollen en begrippen centraal:

CanMedsrol 1 Zorgverlener – Klinisch redeneren

 • De student kan de verslechterende patiënt herkennen en kan bijdrage aan de hulpverlening van de patiënt op basis van de ILS-benadering.
 • Daarbij is zichtbaar gebruik gemaakt van de niet technische vaardigheden en de menselijke factoren op basis van de ILS-benadering
 • De student is zich bewust van zijn deskundigheid op het gebied van de ILS-benadering

CanMedsrol 1 Zorgverlener – Uitvoeren van zorg

 • Verleent onder begeleiding voorkomende verpleegkundige handelingen bij een verslechterende patiënt op basis van de ILS-benadering.
 • Hierbij handelt de student met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving en vanuit een holistisch perspectief.

CanMedsrol 2 Communicator

 • De student gebruikt niet technische vaardigheden en menselijke factoren zoals beschreven in de ILS benadering.

CanMedsrol 3 Samenwerkingspartner - Continuïteit van zorg

 • Kent de samenwerkingsprocessen vanuit de ILS benadering.
 • Kan in het samenwerkingsproces met de verschillende professionals een bijdrage leveren en neemt hierbij de juiste positie in.
 • Daarbij is zichtbaar gebruik gemaakt van situationeel bewustzijn, besluitvorming, teamwerk en taakbeheer.
 • Toont een proactieve houding.

CanMedsrol 7 Professional en kwaliteitsbevorderaar

 • Kan eigen grenzen en bekwaamheden aangeven
 • Kan onderbouwen welke vaardigheden en competenties voor nu en in de toekomst ontwikkeld moeten worden binnen een ILS benadering.
 • Doet aanbevelingen om de zorgverlening te verbeteren o.a. op basis van literatuur.
 • De student doet aanbevelingen om deze niet technische vaardigheden en menselijke factoren te verbeteren op de stageplaats.

 

In deel 2 staan de volgende rollen en begrippen centraal:

CanMedsrol 4 Reflectieve EBP-professional

 • De student toont een kritisch onderzoekende en reflectieve (basis)houding in hoog complexe zorgsituaties en bij zorg- en organisatievraagstukken.
 • De student verantwoordt het handelen in hoog complexe zorgsituaties vanuit (verschillende) kennisbronnen
 • De student hanteert een methodische aanpak met een gedegen probleemanalyse in hoog complexe zorgsituaties en bij zorg- en organisatievraagstukken.
 • De student doorloopt de onderzoekscyclusgericht op het verbeteren van een specifieke beroepssituatie. 
 • De student weegt, in samenspraak met de zorgvrager (en/of diens netwerk), collega’s en andere disciplines en verantwoordt het handelen in hoog complexe zorgsituaties vanuit (verschillende) kennisbronnen:
 1. actiefgezochte recente (verpleegkundige) kennis uit (wetenschappelijke) literatuur, richtlijnen of protocollen; 
 2. professioneleexpertise; 
 3. persoonlijkekennis, wensen en voorkeuren van de zorgvrager en/of diens netwerk. 
 • De student toont actief en kritisch gedrag om de verpleegkundige deskundigheid van zichzelf en anderen op peil te brengen en houden.
 • De student draagt actief bij aan het zoeken en delen van nieuwe (vormen van) kennis.

CanMedsrol 7 Professional en kwaliteitsbevorderaar

 • De student levert een proactieve bijdrage aan de kwaliteitszorg van de directe zorgsetting of de overkoepelende  zorgorganisatie waarin de student werkzaam is. 
 • Formuleert onderbouwde voorstellen om de kwaliteitszorg te verbeteren en werkt samen met collega’s bij de uitvoering, ontwikkeling en innovatie van de kwaliteitszorg.

Ingangseisen minor:

Er zijn enkele ingangseisen voor de minor geformuleerd:

 • Deel 1: de student wordt direct toegelaten tot deel 1 van de lintminor indien hij/zij een VWO-diploma heeft. Indien de student geen VWO-diploma bezit, volgt er een sollicitatieprocedure.
 • Deel 2: de student wordt toegelaten tot deel 2 van de lintminor indien hij/zij de gehele stage van de onderwijseenheid Samenwerken in Vakmanschap (leerjaar 3) heeft gevolgd en start met de onderwijseenheid Zorginnovatie in de Praktijk (ZidP).

Toetsing:

Toetsing van de minor gebeurt op de volgende wijze:

Deel 1 wordt getoetst middels een kennistoets en een profileringsgesprek.

Deel 2 wordt getoetst middels een individueel schriftelijk eindproduct in de vorm van een CAT (Critical Appraisal of a Topic).

Lesprogramma:

Omdat deze minor als een ‘lint’ langs het reguliere programma loopt, moet je rekenen op een intensieve periode. Het onderwijs bestaat uit wekelijkse werkgroepen van 4 lesuren. In deze werkgroepen werk je nauw samen met klasgenoten en ga je met behulp van opdrachten aan de slag met de stof. Daarnaast ga je de opgedane kennis ook toepassen in het simulatieonderwijs. De lesuren worden ingepland op de terugkomdag van jouw stage. In de praktijk betekent dit dat je moet rekenen op een lesdag die langer duurt dan normaal. De meeste lessen van de lintminor vinden dan ook gedeeltelijk in de avonduren plaats.

Het tweede gedeelte van de lintminor volg je tegelijkertijd met de groep studenten die deelnemen aan ZidP. Hierbij ga je individueel een traject aan tav een CAT, en Engelstalige wetenschappelijke literatuur.

De verplichte literatuur voor deel 1 bestaat uit de onderstaande boeken of documenten waarbij enkel het eerste boek uit de lijst zal moeten worden aangeschaft. De verplichte literatuur voor deel 2 van de minor bestaat uit de literatuur voorgeschreven volgens de onderwijseenheid Zorginnovatie in de Praktijk.

 • Schlieber, J. (Red.). (2015). Immediate Life Support: ERC Richtlijnen 2015. Niel: European Resuscitation Council.

 • Grégoire, L., & Van Straaten-Huygen, A. (2014). Anatomie en fysiologie van de mens (4e druk). Amersfoort: ThiemeMeulenhoff.
 • (z.d.). Elektrocardiografie voor Minor High Care Verpleegkundigen. 
 • Carsten, L. (2015). Advanced Life Support: ERC Richtlijnen. Bloedgasanalyse en pulsoximetrie (H15). Niel: European Resuscitation Council.

 • Alkemade, A.J. (2010). ABCDE: Een systematische benadering van de acuut zieke of gewonde patiënt. Nootdorp: ABCDE training & consult.
 • Berben, S., Schoonhoven, L., & Vloet, L. (2011). Pijn bij trauma: gids voor pijnbestrijding in de spoedzorg. Delft: Eburon.
 • Gelmers, H.J. (2017). Neurologie voor verpleegkundigen. Assen: Koninklijke van Gorcum B.V.
 • Schalken-Voskamp, M. (2011). Deskundigheidsbevordering neurologie voor verpleegkundigen. Radboudumc: Intensive Care Neurologie/Neurochirurgie.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright