Deeltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
29 augustus 2022 t/m: 29 januari 2023 -- open

Voor meer informatie:
info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl.

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Heb je affiniteit met het thema diversiteit en/of wil je graag handvaten hoe hiermee om te gaan in de praktijk van het voortgezet onderwijs? Dan is deze minor echt iets voor jou!

Als leraar in het Voortgezet Onderwijs geef je les in een bepaald vakgebied, ben je vaak mentor van een groep leerlingen en maak je onderdeel uit van allerlei verschillende werkgroepen/ commissies. Kortom; je hebt een goed gevuld takenpakket dat voldoende uitdagingen biedt.

Tijdens je werk merk je dat de leerlingenpopulatie waaraan je lesgeeft divers is. Door allerlei redenen, zitten er steeds meer leerlingen met leer- en gedragsproblemen in het reguliere onderwijs en wordt er van jou als leraar verwacht dat jij tegemoet komt aan hun specifieke onderwijsbehoeften. Ook zie je dat er sprake is van diversiteit wat betreft culturele achtergrond, religie, sociaal-economische status, seksualiteit etc. Deze diversiteit kan inbreuk doen op het veilige leerklimaat binnen én buiten de lessen. Het is jouw taak als leraar om deze veiligheid te waarborgen én de leerlingen voor te bereiden op een ‘diverse’ samenleving.

Daarnaast probeer je de leerlingen ook nog zo goed mogelijk voor te bereiden op de volgende stap in hun (school)loopbaan (LOB); bijvoorbeeld een stageplek of vervolgopleiding. Ook wat betreft dit thema zijn er grote verschillen tussen leerlingen zichtbaar. De een weet al vanaf kinds af aan wat hij wil worden, de ander weet het 2 weken voor het eindexamen nog niet.

In deze video vertellen studenten en een docent over de minor.

 

Wat je gaat leren is beschreven in leeruitkomsten. In deze minor staan de volgende leeruitkomsten centraal.

 • Afstemmen op leer- en gedragsproblemen
 • Burgerschapsonderwijs
 • Begeleiden van leerlingen bij hun loopbaan
 • Profileren als leraar in het VO

 

Afstemmen op leer- en gedragsproblemen

Je maakt een groepsoverzicht van de groep leerlingen die je in het kader van stage-/ werkactiviteiten veelvuldig en regelmatig ziet. Je geeft een aantal lessen aan deze groep leerlingen waarin je afstemt op de informatie uit het groepsoverzicht en tegemoet komt aan de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen. Hierbij maak je gebruik van de methodiek ‘Handelingsgericht werken’.

Als basis voor het groepsoverzicht analyseer je de beginsituatie (cognitieve, metacognitieve en affectieve kenmerken) van de individuele leerlingen, hiervoor gebruik je bv. de handelingsplannen en andere informatie die al aanwezig is op school. Op basis van de verzamelde leerling-kenmerken, beschrijf je de onderwijsbehoeften van de gehele groep en elke individuele leerling. In de lessenreeks die je geeft, laat je zien dat je rekening houdt met de onderwijsbehoeften van de groep in z’n geheel. Je kiest ook op basis van het groepsoverzicht twee leer- en/of gedragsstoornissen uit (bv. dyslexie, dyscalculie, autismespectrum stoornis, ADHD, ADD, ODD) en laat je zien hoe je in lessen tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen die gediagnosticeerd zijn met deze stoornis. Je reflecteert hierbij op jouw aanpak en komt tot voornemens wanneer noodzakelijk.

Burgerschapsonderwijs

Je bespreekt een controversieel thema met de leerlingen dat speelt in de groep en sluit aan bij diversiteitsaspecten, zoals multiculturalisme, homoseksualiteit, gender, pesten, etc. 

Je leidt het gesprek of de activiteit waarin de leerlingen hun mening mogen laten horen met betrekking tot een controversieel thema. Je zorgt ervoor dat alle leerlingen iets kunnen zeggen als ze dat graag willen en dat dit op een nette en respectvolle manier gebeurt. Je geeft het goede voorbeeld. Ook zorg je ervoor dat leerlingen naar elkaar luisteren en de mogelijkheid krijgen om op elkaars meningen te reageren. Wanneer noodzakelijk grijp je in om iets of iemand te verduidelijken, bij te staan, te corrigeren etc. Het gesprek/de activiteit moet ertoe leiden dat verschillende invalshoeken van het controversiële thema belicht worden en dat leerlingen mogelijk elkaars mening gaan begrijpen, ze hoeven het niet eens met elkaar te worden. Ten slotte evalueer je de activiteit met de leerlingen en reflecteer je op het verloop van de activiteit en jouw eigen handelen.

Begeleiden van leerlingen bij hun loopbaan

Je voert bij leerlingen opeenvolgende loopbaanreflectiegesprekken in het kader van LOB. Je ondersteunt hen hier bij loopbaanvragen en begeleidt de leerlingen bij het ontwikkelen van een goed zelfbeeld, beroepsbeeld, opleidingsbeeld, een positieve beroepshouding, een arbeidsidentiteit en de benodigde loopbaancompetenties. Je vraagt naar de ervaringen en emoties die de leerling tegenkomt op zijn leerweg en reageert hier gepast op. Je maakt géén keuzes voor de leerling, maar voert met de leerling een coachend gesprek over ervaringen en mogelijke keuzes, zodat de leerling de juiste beslissing kan nemen. Hierbij maak je gebruik van de loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers. In het loopbaanreflectiegesprek wordt teruggekeken op een concrete ervaring en vooruitgekeken naar een volgende ervaring/ keuze.

Profileren als leraar in het VO

Je voert een gesprek met collega’s uit het werkveld over jouw ontwikkeling en profiel als VO docent. In dit gesprek leg je uit hoe je je hebt georiënteerd en bekwaamd in de diverse taken als leraar. Je geeft aan wat jouw sterke en minder sterke kanten hierin zijn en verduidelijkt hoe je hier in de praktijk mee omgaat. Je laat zien dat je goed op de hoogte bent van actuele trends en ontwikkelingen in het werkveld en weet deze te vertalen naar jouw eigen beroepspraktijk. Ook laat je zien dat je een persoonlijke visie hebt op het werken als VO docent en beschrijf je wat dat van jou als (startbekwaam) professional vraagt. Je trekt conclusies over waar je staat in jouw ontwikkeling en wat je nog te ontwikkelen hebt in de toekomst.

Deze minor is bestemd voor studenten van een 2e graads lerarenopleiding of PABO; je bent in bezit van de propedeuse en tenminste 30 studiepunten behaald in de hoofdfase.

Verplichting t.a.v. stage – werken

Gedurende de minor loop je tenminste 6 uur per week stage als leraar binnen het VO of je bent werkzaam als leraar binnen het VO.

Je bent in staat om op jouw stage- of werkplek opdrachten in de praktijk uit te voeren gerelateerd aan de inhoud van deze minor. Werkplekleren vormt een belangrijk onderdeel van deze minor.

Ben je een student aan de HAN en zoek je een stageplek, dan kun je gebruik maken van de service van het stage-bemiddelingsbureau Bureau Extern. Je dient hiervoor op tijd (start februari 2023: vóór XXXXX) contact op te nemen met Meike Moonen (meike.moonen@han.nl).

Binnen deze minor worden de volgende toetsen ingezet: 

 • Afstemmen op leer- en gedragsproblemen

Toets: Schriftelijk beroepsproduct: groepsoverzicht met verantwoording

 • Burgerschapsvorming

Toets: Praktijkopdracht; voeren van de dialoog met een groep mbt. een controversieel thema

 • Begeleiden van leerlingen bij hun loopbaan (LOB)

Toets: Praktijkopdracht: voeren van LOB-gesprekken

 • Profileren als leraar in het VO

Profileringsgesprek

 

De totale omvang van deze leeruitkomsten is 30 studiepunten

De minor heeft een duur van 20 weken en loopt van september tot februari of van februari tot zomervakantie.

De lesactiviteiten vinden plaats op de donderdag (overdag).

De minor kent een studiebelasting van 20 uur per week bestaande uit één lesdag (6 uur), minimaal 6 uur stage/werkplekleren en 8 uur zelfstudie

Het onderwijsaanbod in deze minor omvat contactonderwijs, online leren en werkplekleren op een stage- of werkplek in het VO.

Het (online) contactonderwijs bestaat uit activerende bijeenkomsten met leeractiviteiten/werkvormen gericht op o.a.:

 • Verwerven van theorie
 • Uitwisselen van praktijkervaringen
 • Intervisie (met en zonder beeld- / geluidsmateriaal)
 • Peerfeedback 
 • Kennisdelingen 

Ook worden er verschillende trainingsdagen en workshops georganiseerd door externen: 

 • Trainingsdag van School en Veiligheid over het aangaan van de dialoog met betrekking tot controversiële thema’s
 • Workshop over Intercultureel handelen.

In deze minor wordt gebruik gemaakt van Nederlandstalige literatuur, veelal in de vorm van boeken en artikelen. Hieronder staat de verplichte en aanbevolen literatuur vermeld:

 • Geerts, W., Kralingen, R. van, Handboek voor leraren (2020). Bussum: Uitgeverij Coutinho.  
 • Teitler, P., Lessen in orde, Handboek voor de onderwijspraktijk (2017). Bussum: Uitgeverij Coutinho. 
 • Meijs, L., Nollet, F. & Brinkman, B. (2018). Dialoog onder Druk! Begrenzen en uitnodigen: de docent als regisseur van de dialoog in de klas. Utrecht: Stichting School & Veiligheid.
 • Janssen, P. (2018). Interculturele competenties. Groningen: Noordhoff Uitgevers\
 • Nelis, H. & Sark, Y. (2014). Puberbrein. Utrecht: Kosmos Uitgevers.
 • Pameijer, N., Beukering, T., van, Wulp, M., van der, & Zandbergen, A. (2012). Handelingsgericht werken in voortgezet onderwijs. Leuven: Acco.
 • Teitler, P. (2017). Lessen in orde, Handboek voor de onderwijspraktijk. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright