Vol- en deeltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- informatie volgt

Voor inhoudelijke informatie:
Simon Ponten
E-mail: simon.ponten@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Ontmoet jezelf en anderen tijdens de minor Interventiekunde van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Je leert hoe interventies het lerend vermogen van organisaties en hun medewerkers vergroten. Door aangereikte kennis over procesgericht interveniëren toe te passen in een veilige leeromgeving, leer je te vertrouwen op je deskundigheid, gevoel, intuïtie en op de ander. Deze minor is een verdieping op de rol van de Learning and Development-professional als procesbegeleider.

Als procesbegeleider:

 • bekijk je leervraagstukken op verschillende organisatieniveaus vanuit diverse theoretische perspectieven.
 • kies je op basis van kennis, gevoel en intuïtie passende interventies met als doel wederzijds leren op gang te brengen en daarmee het lerend vermogen van de organisatie en haar medewerkers te vergroten.

Je eigen leerproces
Interventiekunde leer je door zelf te ervaren hoe je het lerend vermogen bij jezelf en anderen duurzaam stimuleert. Het is een intensief proces dat veel van jezelf en van de groep vraagt. Je ontwikkelt het vermogen om onbelichte processen te onderzoeken en te bevragen. Sleutelbegrippen vormen reflectie, zelfbewust en –verantwoord handelen als basis voor wederzijds leren.

Procesgericht begeleiden in organisaties
Bij procesgericht begeleiden ondersteun je organisaties en medewerkers bij hun gezamenlijke professionele ontwikkeling via het onderzoeken en bevragen van processen op individueel, groeps- en organisatieniveau. Je bekijkt een werkgerelateerde vraag vanuit verschillende theoretische perspectieven. Via passende en creatieve interventies stimuleer en faciliteer je bewustwording, verantwoordelijkheid en reflectie.

Onderwerpen

 • Procesgericht begeleiden in organisaties
 • Procesgericht begeleiden van lerenden
 • Systeemdenken
 • Groepsdynamica
 • Organisational Development (OD) en Organisational Learning (OL)
 • Communicatie
 • Ethiek

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(sprofiel).

Blokminor
De minor wordt als een blok in semester 2 aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

De student is in staat om (voor) een complex organisatievraagstuk:

 • te analyseren vanuit een procesgerichte benadering(op organisatiecontext, leerbehoefte en –vraagstuk, verschillende organisatieniveaus);
 • vanuit verschillende theoretische invalshoeken een diagnose te stellen betreffende dit leervraagstuk en betrokkenen te identificeren;
 • eigen rol, positie en handelen als interventiekundige te analyseren ten opzichte van de bij het leervraagstuk betrokkenen in relatie tot beoogde leerprocessen;
 • te beschrijven hoe het leren op de relevante organisatieniveaus te stimuleren;
 • mogelijke interventies te formuleren om binnen het leervraagstuk relevante leerprocessen op gang te brengen en/of te houden;
 • een procesgerichte interventie te ontwerpen en in een simulatie te onderzoeken op mogelijke effecten bij daadwerkelijke toepassing in de organisatie.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je HAN-opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Deze minor is voor:

 • Studenten Learning and Development in Organisations (Opleidingskunde) en Toegepaste Psychologie met belangstelling voor het begeleiden van (complexe) leerprocessen op organisatie- groeps- en individueel niveau;
 • Als je geen student L&D (Opleidingskunde) of Toegepaste Psychologie bent en toch in aanmerking denkt te komen voor deze minor, neem dan contact op met de contactpersoon.

Voorwaarden voor deelname

 • Je studeert L&D (Opleidingskunde) of Toegepaste Psychologie bij de HAN of een aantoonbaar relevante andere hbo-opleiding
 • Je hebt de propedeuse behaald
 • Je wilt voor het effectueren van interventies werken aan persoonlijke thema´s.
 • Aangezien het groepsproces cruciaal is voor wederzijds leren geldt een aanwezigheidsplicht.
 • Je beschrijft in een motivatie waarom je interesse hebt in procesgericht werken binnen een organisatiecontext, wat het voor je betekent en jou als L&D-professional/opleidingskundige oplevert.

Deeltijdstudenten:

 • Je hebt de module Advies & Beleid behaald
 • Je hebt de module Trainen en coachen behaald

Voltijdstudenten:

 • Je hebt Praktijkleren niveau 2 (stage) afgerond (in overleg met de contactpersoon van de minor kan van deze ingangseis worden afgeweken)
 • Je hebt de onderwijseenheid Coachingsvaardigheden (BvL niveau 2) behaald.
 • Je hebt de onderwijseenheid Begeleiden van rollenspellen (Trainen niveau 2) behaald
 • Je hebt de onderwijseenheid Adviseren over leren in het werk (ALO niveau 2) behaald.
 • Je hebt de onderwijseenheden Faciliteren van Leren 3a en 3b of de onderwijseenheid Strategisch L&D-advies (ALO niveau 3) behaald.

Het is de verantwoordelijkheid van de student om bij aanvang van de minor aan alle instapeisen/voorwaarden voor deelname te hebben voldaan.
Eén week voor aanvang van de bijeenkomsten wordt gecontroleerd of alle ingeschreven studenten voldoen aan de voorwaarden voor deelname. Voldoe je niet aan deze voorwaarden, dan wordt je inschrijving geannuleerd.

Goed om te weten

Wil je deelnemen aan de minor Interventiekunde, lever dan een korte motivatie aan waarin je je interesse toelicht in procesgericht werken binnen een organisatiecontext en aangeeft wat dit voor je betekent en oplevert als L&D-professional. Stuur je motivatie naar chanal.westerink@han.nl. We kijken dan of je verwachtingen over de minor overeenkomen met de inhoud ervan; bij twijfel nemen we even contact met je op.

Deze minor (ook wel module genoemd) bestaat uit drie eenheden van leeruitkomsten (EvL'en). Je toont de leeruitkomsten aan aan de hand van de volgende producten:

 • Plan van aanpak: organisatieanalyse en leerdiagnose (tweetal) en mondeling assessment: individuele theoretische onderbouwing (15 minuten).
 • Essay: ontwerp van leerinterventies en reflectie op zelf uitgevoerde leerinterventies (individueel product).
 • Essay: reflectie op ontwikkeling als interventiekundige met in de bijlage de conclusies (individueel product).

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

 • De bijeenkomsten voor deze minor zijn wekelijks op dinsdag van 12:45 tot 21:15 uur. Waar nodig zullen we, afhankelijk van RIVM-maatregelen, overgaan op online onderwijs.
 • Overleg met de leergroep, de organisatie en de opdrachtgever evenals het bestuderen van literatuur zijn activiteiten die buiten de lesdag plaatsvinden.

Je volgt deze minor gezamenlijk met deeltijdstudenten L&D.

Werkvormen

Combinatie van theorieverwerking en -vorming, experimenteren en reflecteren, in het bijzonder ervaringsgericht leren.

 

Literatuur wordt voor aanvang van de minor bekend gemaakt.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

  

Externe studenten kunnen zich eenvoudig aanmelden via Kies Op Maat.

Inloggen kies op maat arrowright