Vol- en deeltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
3 februari 2025 t/m 11 juli 2025 -- open
Judith Slabbers

Voor inhoudelijke informatie:
Judith Slabbers
E-mail: Judith Slabbers
Tel: +31655500221

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

In de minor Sociaal Werk: regisseren en motiveren! van de HAN leer je de spil te zijn in situaties waarbij een goede regisseur vereist is, waar cliënten mogelijk gemotiveerd moeten worden voor verbetering van hun situatie, of waar sprake is van materiele problematiek.

Deze minor is vooral geschikt voor studenten die te maken hebben met complexe cliëntsituaties die meer vragen dan alleen hulpverlening en waarbij je als professional met enige regelmaat met verschillende disciplines overleg pleegt ten behoeve van de hulpvraag van de client.

De minor is verdeeld in 3 hoofdthema’s:

 1. Motiverende gespreksvoering waarbij het motiveren van de client om zijn/haar bereidheid tot verandering te stimuleren en
 2. Casemanagement waarbij de samenwerking tussen professionals bij het uitvoeren van casemanagement centraal staat , zowel bij materiële als immateriële problemen en
 3. Sociaal recht, hierbij  verdiep je je in de regel- en wetgeving die van toepassing zijn in de praktijk


Soort minor
Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Je leert onderbouwen waarom regie van hulp nodig is

Je leert verschillende partijen op elkaar afstemmen

Je leert in de rol van voorzitter samenwerking bewerkstelligen tussen partijen met verschillende doelstellingen.

Je leert op micro-, meso- en macroniveau werken ten behoeve van cliënten.

Je leert de methode van motiverende gespreksvoering (MGV)

Je leert welke gespreksvaardigheden je kunt inzetten bij MGV.

Je vergroot je kennis op het gebied van sociaal recht en schuldenproblematiek en kunt deze in de praktijk toepassen.

Kwalificaties

 • Actief contact maken en het tonen van adequate gespreksvaardigheden
 • Bevorderen van het vermogen van mensen en hun primaire leefomgeving om actief gestalte te geven aan eigen en elkaars welzijn, ontplooiing en maatschappelijke participatie
 • Effectief, efficiënt en transparant omgaan met beschikbare middelen
 • Representeren van de professie van het sociaal werk
 • Reflecteren en ontwikkelen van de eigen professionaliteit
 • Sociaal werk optimaliseren vanuit een onderzoekende houding met andere professionals
 • Gebruikmaken van beroepscodes en op kritische en ethische wijze afwegingen maken
 • Creatief denken en handelen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Voor HBO-studenten die werkzaam zijn binnen het sociale domein en/of een sociale studie volgen, PABO of een medische/paramedische opleiding volgen
 • Voor studenten die meer willen weten en leren over casemanagement, motiverende gespreksvoering en sociaal recht
 • Voor studenten uit de justitiële sector is deze minor ook zeer geschikt. Maar ivm privacy redenen is het in sommige organisaties verboden om beeld- en/of geluidopnames te maken.  Check dit alvorens je je inschrijft voor deze minor

Voor zowel voltijd als deeltijd geldt:

 • Een afgeronde propedeuse
 • Een werkkring (betaald of onbetaald) van ongeveer 20 uur per week waar je opdrachten kunt uitvoeren van dit programma en waar een praktijkbeoordeling gedaan kan worden
 • Geen overlap met het majorprogramma van jouw opleiding

Let op!

 • Minor kan niet gevolgd worden door voltijd studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.
 • Deze minor kan niet gevolgd worden door HAN studenten deeltijd duaal Social Work die vanaf september 2020 de EVL Contextgebonden werken (20 studiepunten) hebben opgenomen in hun onderwijsovereenkomst als onderdeel van hun leertraject. De EVL Contextgebonden (20 stp) is generiek onderdeel (naast een keuze-EVL van 10 stp) onderdeel van de modules:
 • Social Work: Creatief begeleiden en coachen
 • Social Work: Pedagogiek; voorheen: Opvoeden in een brede context; Huis op stelten!
 • Social Work: Smart Health; voorheen: Technologie in gezondheidszorg en welzijn werkt!
 • Social Work: Regisseren en motiveren
 • Social Work: Samenlevingsopbouw.

Goed om te weten
De minor is gebaseerd op deeltijddidactiek. Dit betekent dat je slechts 12 lesdagen hebt en daarnaast veel zelf op de online leeromgeving en in zelfstudie zult moeten doen. Een zelfstandige studiehouding is dus van groot belang.
Een geschikte praktijkwerk waarin je casemanagement en motiverende gespreksvoering kunt uitvoeren is t van essentieel belang om deze minor goed af te kunnen ronden.  

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Casemanagement: verslag methodisch handelen en beeldverslag

Motiverende gespreksvoering: beeldopname en verantwoordingsverslag

Kennis van sociaal recht: een kennisclip ontwikkelen


Casemanagement
Leeruitkomst:
Je werkt met methodieken en werkwijzen die passen bij jouw werkcontext. Je maakt inzichtelijk vanuit welke grondhouding je werkt, denk hierbij bijvoorbeeld aan bejegening, meerzijdige partijdigheid en vormen van samenwerking. Je verkent verschillende methodieken, afgestemd op de werkwijze binnen de werkcontext van bijvoorbeeld welzijnswerkers, creatief agogen, pedagogen, casemanagers. De gekozen methodieken en werkwijzen zijn effectief binnen de begeleiding van individuen, systemen en/of groepen. Je laat zien dat je in dialoog blijft afstemmen met het individu, systeem of de groep. Je laat in de evaluatie zien welke werkzame factoren binnen de gekozen methodiek en werkwijzen hebben bijgedragen aan het welbevinden van het individu en/of groep. Je reflecteert op dilemma’s en/of spanningsvelden die je hebt ervaren binnen de door jou gekozen methodieken en werkwijzen. 

Motiverende gespreksvoering
Leeruitkomst:
Je laat zien dat je met adequate inzet van technieken uit de motiverende gespreksvoering een cliënt kunt bewegen tot het aanvaarden van hulp. De situaties waarin je dit doet zijn complex, wat wil zeggen dat er sprake is van problematiek op meerdere leefgebieden (materieel, immaterieel, fysiek, psychisch etc.). Je maakt samen met de cliënt een analyse van zijn situatie en zorgt ervoor dat de cliënt bewust wordt op welke leefgebieden er ondersteuning nodig is. Hierbij zet je in op het aanvaarden van hulp, met behoud van een zo groot mogelijke eigen verantwoordelijkheid van de cliënt en zelf- of samenregie. 

Kennis van sociaal recht
In dialoog met je cliënten en/of netwerk verken je diens situatie en kwaliteit van leven en koppelt hier relevante wet- en regelgeving aan. Je beschrijft dit in eigen woorden en op basis van actuele en relevante kennis. Hierbij laat je de waarde en urgentie van kennis van sociaal recht voor het beroep zien. De uitkomst van deze beschrijving deel je met collega’s om vervolgens te achterhalen waar kennistekort ervaren wordt binnen je team. Op basis hiervan ontwikkel je een passende vorm van kennisdeling en voert deze uit. Je reflecteert op het belang van sociaal recht voor jouw rol als professional.”

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De lesdagen zijn op maandag. Je hebt 12 lesdagen per minor van 20 weken, telkens van 9.45-15.15 uur. Daarnaast wordt van je verwacht dat je gemiddeld 12 uur per week in zelfstudie steekt en gemiddeld 20 uur per week in een geschikte praktijksetting werkt of stageloopt.

Werkvormen

 • trainingen
 • peerfeedback op de electronische leeromgeving
 • praktijkwerk
 • zelfstudie
 • leercoaching

Soort minor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Dit is aanschuifonderwijs. Dat betekent dat je kunt aanschuiven bij onderwijs dat toch al gegeven wordt, maar dat niet tot je major behoort.

 • Bruijn, J. & van Riet, N (2022). Casemanagement: De methodiek van interdisciplinair samenwerken (10e herziene druk). Assen: Koninklijke Van Gorcum
 • Jungmann, N. & Madern, T. (2021). Basisboek aanpak schulden. (2e druk) Groningen: Noordhoff Uitgevers
 • Van der Veen, M. & Goijarts, F. (2021) Praktijkgids motiverende gespreksvoering social work : coachen bij verandering. (1e druk)  Houten: Bohn Stafleu van Loghum
 • Sepmeijer-Schmahl, D., Sepmeijer, M. (2023). Recht voor de sociaal professional. (3e druk) Amsterdam: Boom uitgevers

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

  

Externe studenten kunnen zich eenvoudig aanmelden via Kies Op Maat.

Inloggen kies op maat arrowright