Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
2 september 2024 t/m 2 februari 2025 -- open
Patrick Hoek, Wout Linsen

Voor inhoudelijke informatie:
Wanneer je interesse hebt in deze minor, neem dan contact op met de minorverantwoordelijke via het e-mailadres: minor.oncologie@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

In deze minor, de oncologische cliënt, van de Academie Gezondheid en Vitaliteit (AGV) binnen de voltijd-studierichting verpleegkundige van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), staat het behandelen en begeleiden van cliënten met de meest voorkomende oncologische aandoeningen centraal.

In het algemeen is de levensverwachting in van de Nederlandse bevolking het afgelopen decennium met ongeveer 3 jaar gestegen. Als mensen langer leven, neemt de kans op kanker toe (IKNL, 2019). Daarnaast is de overleving van patiënten met kanker toegenomen. Door deze  stijging in de  incidentie en prevalentie van kanker en doordat we steeds meer inzicht krijgen in het ziektebeeld, is de zorg voor mensen met kanker voortdurend in ontwikkeling. Hierbij moet je denken aan ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling van kanker, maar ook aan ontwikkelingen in nazorg, follow-up, revalidatie en psychosociale ondersteuning van kankerpatiënten. Tot slot is palliatieve zorg, daar waar genezing niet meer mogelijk is, van toenemend belang.
Professioneel handelen in deze context vraagt om adequate en up-to-date kennis, inzicht, vaardigheden en attitude in alle bovengenoemde facetten van de oncologische zorg.

In deze minor willen we aandacht besteden aan deze facetten vanuit een interdisciplinaire invalshoek. In dit filmpje wordt de minor toegelicht.

 

De centrale beroepstaak:

Verlenen van zorg;  niveau: gevorderd.

Soort minor:

Dit is een verbredende minor. In het kader van professionalisering en kwaliteitszorg levert de student in de rol van ontwerper, onderzoeker of innovator een bijdrage aan kwaliteitsverbetering van de oncologische zorg en aan het versterken van de positie van de cliënt waarbij kwaliteit van leven centraal staat.

Deze minor wordt aangeboden in zowel het eerste als het tweede semester. De eerste periode van 10 weken is in beide semesters hetzelfde en richt zich vooral op de theorie met betrekking tot de meest voorkomende oncologische aandoeningen in Nederland.

De opzet van de tweede periode van 10 weken verschilt tussen semester 1 en 2.

Eerste semester:

In dit semester zal de tweede periode van de minor een theoretisch karakter hebben, waarin de focus ligt niet-farmacologische interventiesdie toegepast kunnen worden bij symptomen en/of bijwerkingen als gevolg van een kankerbehandeling. Hier is dus geen mogelijkheid voor een praktijkervaring in de vorm van een stage of een project.

Tweede semester:

In dit semester zal de tweede periode van de minor bestaan uit een praktijkperiode van 8 weken. De praktijkperiode kan bestaan uit een stage of een project  gericht op de oncologische en/of palliatieve zorg.  

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen. In deze minor komen de volgende competenties/ onderwerpen aan bod:

 • Verlenen van zorg en het geven van informatie, voorlichting en advies op basis van kennis over en de gevolgen van een oncologische aandoening aan de individuele cliënt en/of aan groepen.
 • Professionele relaties aangaan, onderhouden en afsluiten met de oncologische zorgvrager en diens systeem, evenals met collega’s in de zorg en andere hulpverleners.
 • Individuele en collectieve voorlichting aan oncologische zorgvragers en hun systeem resp. zorgverleners over indicatie/intake/ uitvoering en evaluatie en nazorg, revalidatie en ketenzorg.
 • Coördineren van individueel en collectief te verlenen zorg aan de oncologische zorgvrager en diens systeem.
 • Deelnemen aan het verder ontwikkelen, bewaken en borgen van kwaliteitsindicatoren op het gebied van indicatie/ intake/ uitvoering en evaluatie en nazorg, revalidatie en ketenzorg.
 • Analyseren, coördineren en managen van de dienstverlening in een continu en integraal proces dat gericht is op maatschappelijke participatie, empowerment, kwaliteit van leven en welzijn van de oncologische cliënt.

Het theoretische deel  wordt afgesloten met een kennistoets (15 ECTS) waarbij de volgende onderwerpen getoetst zullen worden:

 • Epidemiologie en etiologie van zeven oncologische ziektebeelden (borst-, long-, huid-, prostaat-, hoofd-hals-, dikke darm en hematologische kanker).
 • Preventie en het ontstaan van kanker;
 • Diagnostiek en behandelingsmogelijkheden bij de oncologische en palliatieve cliënt;
 • Verpleegkundige aspecten binnen de zorg voor de oncologische en palliatieve cliënt;
 • Psychosociale en maatschappelijke context;
 • Zingeving en coping;
 • Voeding;
 • Interculturele zorgverlening in de oncologie;
 • Palliatieve zorg, palliatieve sedatie, euthanasie;
 • Verlies- en rouwverwerking/begeleiding;
 • Psychosociale begeleiding en ondersteuning in de curatieve en palliatieve fase.
 • Lokale, nationale en internationale organisaties voor oncologische en palliatieve zorg.
 • (Wetenschappelijk onderbouwde) zorgvernieuwing in de oncologische en palliatieve zorg om de kwaliteit van zorg voor deze cliëntengroepen te verbeteren.

Bij de minor in het eerste semester wordt het 2e deel afgesloten met de presentatie van je portfolio (15 ECTS)

Tijdens deze periode krijg je in de eerste 3 weken aanvullende lessen gericht op klinisch redeneren en niet-farmacologische interventies en practicalessen welke ondersteunend zijn aan het maken van het portfolio. Het portfolio gaat uit van een symptoom en/of bijwerking (als gevolg van een kankerbehandeling) waarvoor je zelf een keuze maakt. Hierbij pas je klinisch redeneren toe waarbij je de geselecteerde interventie onderbouwd. Daarnaast maak je een  Critically Appraised Topic (CAT) met aanvullende lessen gericht op klinisch redeneren en niet-farmacologische interventies en practicalessen welke ondersteunend zijn aan het maken van het portfolio. Het portfolio gaat uit van een symptoom en/of bijwerking (als gevolg van een kankerbehandeling) waarvoor je zelf een keuze maakt. Hierbij pas je klinisch redeneren toe waarbij je de geselecteerde interventie onderbouwd. Daarnaast maak je een  Critically Appraised Topic

Bij de minor in het tweede semester wordt het 2e deel wordt afgesloten met de presentatie van je casestudy, project of portfolio (15 ECTS)

Tijdens deze periode ga je 3 dagen per week zelfstandig aan de slag. Hierbij zijn 3 mogelijkheden:

 • De praktijkplaats: hierbij ga je daadwerkelijk aan de slag met patiënten binnen de oncologische en/of palliatieve. Hierbij kan gedacht worden aan het ziekenhuis, de thuiszorg, een hospice of een instelling voor oncologische/palliatieve patiënten verblijven. Tevens zijn hier mogelijk ook beperkt internationale plaatsen beschikbaar (Oeganda). De student heeft de praktijkperiode in het 3e jaar zo mogelijk afgesloten.

Let op:

Studenten van een andere studierichting evenals de studenten verpleegkunde van een andere hogeschool dan de HAN dienen zelf zorg te dragen voor een praktijkplaats als zij ervaring willen opdoen in de praktijk. Voor studenten verpleegkunde, van de HAN, wordt vanuit de HAN geprobeerd een praktijkplaats te regelen.

 • Een praktijkproject: hierbij ga je een samenwerking aan met een opdrachtgever van een organisatie/ instelling gericht op de oncologische en/of palliatieve zorg. De projecten waar een bijdrage aan geleverd wordt, zijn heel divers van aard. Hierbij kan gedacht worden aan het doen van onderzoek of het ontwikkelen van foldermateriaal waar het thema kwaliteit van leven centraal staat. Bij de projecten worden altijd duo’s ingezet. Tijdens deze periode maak je een projectverslag.

Tijdens deze periode wordt 1 lesdag aangeboden waarbij aanvullend begeleiding geboden in de vorm van reflectie.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Studenten met affiniteit voor de oncologische zorgvrager die meer kennis en inzicht willen in de oncologische zorg.

 • Studenten verpleegkunde
 • Studenten fysiotherapie
 • Studenten MBRT
 • Studenten BMH

Voorwaarde deelname- 1e deel:

 • Basis communicatieve vaardigheden beheerst;
 • De basiskennis anatomie/fysiologie en pathologie beheerst.
 • Bij deelname aan de minor in het tweede semester: aantoonbare patiëntrelaties ervaren heeft in een professionele situatie op gevorderd niveau; praktijkperiode 3e jaar heeft zo mogelijk afgesloten

Voorwaarde voor deelname aan 2e deel:

De student komt in aanmerking voor deelname aan indien hij/zij actief heeft deelgenomen aan het 1e deel van de minor.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Deel 1- Theoretisch deel:

 • Er wordt meerdere keren per jaar (zie toets-jaarrooster) een schriftelijk deeltentamen afgenomen (kennistoets), waarna je in de vorm van een cijfer wordt beoordeeld. De eerste mogelijkheid voor een eventueel hertentamen valt binnen de minorperiode. Een student mag, mag na inschrijving, van maximaal twee tentamenkansen gebruik maken per studiejaar

Deel 2; Praktijkdeel:

 • Het deeltentamen van het 2e deel wordt afgenomen in de vorm van een verslag/ portfolio gevolgd door een presentatie. Beiden dienen met een voldoende (cijfer) te worden afgesloten.

De student:

 • Toont  aan de hand van een verslag/ portfolio en presentatie zijn/haar competentieontwikkeling
 • Is op basis van concrete ervaringen en resultaten uit het praktijkdeel in staat om via een korte presentatie van maximaal 20 minuten te verzorgen.

Binnen het 1e deel wordt het rooster ingedeeld op 3,5 vaste lesdagen, maar soms lukt het niet om dit rooster technisch in te plannen. Daarom wordt van de studenten verwacht dat zij maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn.

Werkvormen zijn:

 • (gast)Colleges
 • Werkgroepen
 • Practica
 • Film
 • Zelfstudie
 • Symposium/ congresbezoek

Literatuur zal voornamelijk in het Nederlands zijn. In sommige gevallen een Engelstalige tekst.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

  

Externe studenten kunnen zich eenvoudig aanmelden via Kies Op Maat.

Inloggen kies op maat arrowright