Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
1 februari 2021 t/m: 3 juli 2021 -- gesloten (vol)
Patrick Hoek, Wout Linsen, Natascha Schrama, Yvonne van de Wiel

Wanneer je interesse hebt in deze minor, neem dan contact op met de minorverantwoordelijke:
Yvonne van de Wiel  minor.oncologie@han.nl)

Voor algemene informatie:

info@han.nl / T (024) 35 30 500 (09.00 tot 16.30 uur) / ww.han.nl  

Schrijf je op tijd in

In principe geldt dat de minoren ingeschreven kan worden tot aan de sluiting van de  inschrijfperiode. Zodra een minor vol is, wordt deze gesloten. Principe: vol = vol.

Wanneer blijkt dat er bij een bepaalde minor meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen, wordt er, 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijving, overgegaan tot een loting.

Wanneer er bij een minor, 3 weken na openstelling inschrijving, het aantal aanmeldingen onder de norm ligt, dan kan mogelijk de minor worden teruggetrokken.

Let op: Voor de studenten van de HAN geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), zich kunnen herschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben, maar vol=vol!

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren- app! De app is bereikbaar via: www.minoren-han.nl

In deze minor, de oncologische cliënt, van Academie Gezondheid en Vitaliteit (AGV) binnen de voltijd-studierichting verpleegkundige van de HAN staat het behandelen en begeleiden van cliënten met de meest voorkomende oncologische aandoeningen centraal.

De zorg voor mensen met kanker is in voortdurende ontwikkeling. . De levensverwachting is het afgelopen decennium met ongeveer 3 jaar gestegen. Als mensen langer leven, neemt de kans op kanker toe (IKNL 2019). We denken niet alleen aan diagnostiek en behandeling, maar ook aan nazorg, follow-up, revalidatie en aan psychosociale ondersteuning van kankerpatiënten. Daarnaast is goede palliatieve zorg, daar waar genezing niet meer mogelijk is, van groot belang. Professioneel handelen in de oncologische zorg vraagt om adequate kennis, inzicht, vaardigheden en attitude in alle facetten van de zorg.

In deze minor willen we aandacht besteden aan deze facetten vanuit een interdisciplinaire invalshoek. In dit filmpje wordt de minor toegelicht.

De centrale beroepstaak:

Verlenen van zorg;  niveau- gevorderd.

Soort minor:

Dit is een verbredende minor. In het kader van professionalisering en kwaliteitszorg levert de student in de rol van ontwerper, onderzoeker of innovator een bijdrage aan kwaliteitsverbetering van de oncologische zorg en aan het versterken van de positie van de cliënt.

Deze minor wordt aangeboden in het tweede semester en start met een theorieperiode van 10 weken en daarna een praktijkperiode van 8 weken. De praktijkperiode kan bestaan uit een stage of een project gericht op de oncologische/ palliatieve zorg.  

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen. In deze minor komen de volgende competenties/ onderwerpen aan bod:

 • Verlenen van diensten en het geven van informatie, voorlichting en advies op basis van kennis over en de gevolgen van een oncologische aandoening aan de individuele cliënt en/of aan groepen.
 • Professionele relaties aangaan, onderhouden en afsluiten met de oncologische zorgvrager en diens systeem, evenals met collega’s in de zorg en andere hulpverleners.
 • Individuele en collectieve voorlichting aan oncologische zorgvragers en hun systeem resp. zorgverleners over indicatie/intake/ uitvoering en evaluatie en nazorg, revalidatie en ketenzorg.
 • Coördineren van individueel en collectief te verlenen zorg aan de oncologische zorgvrager en diens systeem.
 • Deelnemen aan het verder ontwikkelen, bewaken en borgen van kwaliteitsindicatoren op het gebied van indicatie/ intake/ uitvoering en evaluatie en nazorg, revalidatie en ketenzorg.
 • Analyseren, coördineren en managen van de dienstverlening in een continu en integraal proces dat gericht is op maatschappelijke participatie, empowerment, kwaliteit van leven en welzijn van de oncologische cliënt.

OWE  1 : het theoretische deel en wordt afgesloten met een kennistoets (15 ECTS)

Binnen het theoretische deel worst aandacht besteed aan:

 • Epidemiologie en etiologie van zeven oncologische ziektebeelden (borst-, long-, huid-, prostaat-, hoofd-hals-, dikke darm en hematologische kanker).
 • Preventie en het ontstaan van kanker;
 • Diagnostiek en behandelingsmogelijkheden bij de oncologische en palliatieve cliënt;
 • Verpleegkundige aspecten binnen de zorg voor de oncologische en palliatieve cliënt;
 • Psychosociale en maatschappelijke context;
 • Zingeving en coping;
 • Voeding;
 • Interculturele zorgverlening in de oncologie;
 • Palliatieve zorg, palliatieve sedatie, euthanasie;
 • Verlies- en rouwverwerking/begeleiding;
 • Psychosociale begeleiding en ondersteuning in de curatieve en palliatieve fase.
 • Een zorg/behandelplan opstellen in overleg met de oncologische cliënt;
 • Lokale, nationale en internationale organisaties voor oncologische en palliatieve zorg.
 • (Wetenschappelijk onderbouwde) zorgvernieuwing in de oncologische en palliatieve zorg om de kwaliteit van zorg voor deze cliëntengroepen te verbeteren.

OWE 2: het praktijkdeel en wordt afgesloten met de presentatie van je casestudie/portfolio (15 ECTS)

Het praktijkdeel is een periode van 8 weken waarin je drie dagen per week in de praktijk bent en een dag per week op school komt voor reflectie en gezamenlijk werken aan de casestudy of je project.

De praktijkperiode kan bestaan uit:

 • Een praktijkperiode: In het ziekenhuis, de thuiszorg, een hospice of een instelling voor oncologische/palliatieve patiënten.
 • Een praktijkproject: Dit zijn uiteenlopende projecten, variërend van een praktijkoriëntatie in het buitenland, vrijwilligerszorg bij stichting Ambulancewens, organiseren van een symposium tot een praktisch onderzoeksproject bij stichting Pharos, waarbij je in aanraking komt met verschillende facetten van de oncologische zorgpraktijk.

Let op:

Studenten van fysiotherapie evenals de studenten verpleegkunde van buiten de HAN dienen zelf zorg te dragen voor een praktijkplaats.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Studenten met affiniteit voor de oncologische zorgvrager die meer kennis en inzicht willen in de oncologische zorg.

 • Studenten verpleegkunde
 • Studenten fysiotherapie

Voorwaarde deelname OWE 1:

 • Aantoonbare patiëntrelaties ervaren heeft in een professionele situatie op gevorderd niveau; praktijkperiode 3e jaar heeft afgesloten
 • Basis communicatieve vaardigheden beheerst;
 • De basiskennis anatomie/fysiologie en pathologie beheerst.

Voorwaarde voor deelname aan OWE2:

De student komt in aanmerking voor deelname aan het praktijkdeel indien hij/zij:

 • Actief heeft geparticipeerd aan het voorbereidende theoriedeel (OWE1) van de minor.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

OWE 1; Theoretisch deel:

 • Er wordt 2x per jaar een schriftelijk deeltentamen afgenomen (kennistoets), waarna je in de vorm van een cijfer wordt beoordeeld. Een eventueel hertentamen valt binnen de minorperiode.

OWE 2; Praktijkdeel:

 • Het deeltentamen van het praktijkdeel wordt afgenomen in de vorm van een verslaglegging gevolgd presentatie. Beiden dienen met een voldoende (cijfer) te worden afgesloten.

Tentamencriteria

De student:

 • Toont  aan de hand van een casestudie/ projectverslag door middel van een verslag en presentatie zijn/haar competentieontwikkeling
 • Is op basis van concrete ervaringen en resultaten uit het praktijkdeel in staat om via een korte presentatie van maximaal 20 minuten.

 

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn, het rooster wordt gepland op vaste dagen maar de inhoud, vorm en opzet van het onderwijs noodzaakt studenten alle dagen beschikbaar te zijn voor onderwijs of groepsopdrachten.

Werkvormen zijn:

 • (gast)Colleges
 • Onderwijsgroepen
 • Practica
 • Film en video
 • Zelfstudie
 • Excursie
 • Theaterbezoek
 • Symposium/ congresbezoek

Literatuur zal voornamelijk in het Nederlands zijn. In sommige gevallen een Engelstalige tekst.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright