Vol- en deeltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
3 februari 2025 t/m 11 juli 2025 -- open
Sophia Havinga

Voor inhoudelijke informatie:
Sophia Havinga
E Sophia.Havinga@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Spreken met je handen, luisteren met ogen. 
Gebarentaal is steeds zichtbaarder in de samenleving. 
Heb je algemene interesse in het leren van de Nederlandse Gebarentaal of wil je je vaardigheid in het communiceren met doven of slechthorenden in je werkkring of familie verbeteren of je meer verdiepen in de Nederlandse Gebarentaal en de bijbehorende dovencultuur? Schrijf je dan in voor de minor Taal en Cultuur Nederlandse Gebarentaal (NGT) op de HAN.

Sinds 1 juli 2021 is de Nederlandse Gebarentaal (NGT) een officiële taal, naast het Nederlands en Fries. NGT is voor dove en slechthorende personen de enig volledig toegankelijke taal en daardoor de moedertaal voor zeker 12.000 mensen in Nederland. Een veel groter aantal slechthorende en horende mensen gebruikt daarnaast een vorm van gebarentaal. Er is een enorm potentieel voor het gebruik van meer visuele communicatie in allerlei domeinen van de maatschappij. Communicatie wordt makkelijker, duidelijker en toegankelijker voor anderhalf miljoen (!) slechthorende mensen in Nederland, maar bijvoorbeeld ook voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), mensen met het syndroom van Down, nieuwkomers die Nederlands als vreemde taal beginnen te leren, etc.

In deze minor NGT ontwikkel je je gebaarvaardigheid en neem je kennis van de dovencultuur. Vanwege het nut van visuele communicatie in vele denkbare situaties in de maatschappij is deze minor relevant voor de beroepspraktijk van veel HAN-opleidingen, van educatie tot paramedische studies en het sociale domein.

Wil je beter leren communiceren met leerlingen, cliënten, patiënten of familieleden/vrienden? Door gebarentaal te leren, ontwikkel je visuele vaardigheden die je in elke situatie expressiever en communicatiever maken. Daarnaast leer je over de geschiedenis van de dovencultuur en welke plaats de hedendaagse dovencultuur inneemt. De verdiepingsstudie omvat verschillende onderwerpen zoals diversiteit aan doven/slechthorenden, taalkunde, alternatieve communicatievormen en omgang met tolkgebruikers en tolken.

Na afronding van de minor ben je in staat om op basisniveau in NGT te communiceren en heb je een beeld van het leven van doven en slechthorenden.

Onderwerpen

Nederlandse Gebarentaal, NGT:
Binnen deze module worden de doelen van niveau A1 en een aantal van A2 zoals beschreven in het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK) behandeld. Het taalaanbod vindt volledig plaats in Nederlandse Gebarentaal. Aan het eind van de module kan de student zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met de alledaagse en vertrouwde zaken en kan de student de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken. De student kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en directe behoeften omschrijven.

Dovenstudies:
De student kan de relatie tussen dove mensen en de Nederlandse Gebarentaal beschrijven en heeft kennis van en inzicht in deze relatie. Taal is altijd ingebed in historische, maatschappelijke, sociale en culturele aspecten. De dovenbeweging in de breedste zin van het woord komt hier aan de orde. De begrippen cultuur, dovengemeenschap, beeldvorming en culturele expressie worden vanuit cultureel antropologische en sociologische invalshoek bestudeerd.

Verdieping:
Door verschillende onderwerpen (diversiteit aan doven/slechthorenden, taalkunde, alternatieve communicatie vormen en omgang met tolkgebruikers en tolken) aan te bieden zal de student meer inzicht krijgen in de dovenwereld en het leven van doven/slechthorenden in de horende wereld.

Soort minor

Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

 

·         Nederlandse Gebarentaal, NGT:
Binnen deze module worden de doelen van niveau A1 en een aantal van A2 zoals beschreven in het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK) behandeld. Het taalaanbod vindt volledig plaats in Nederlandse Gebarentaal. Aan het eind van de module kan de student zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met de alledaagse en vertrouwde zaken en kan de student de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken. De student kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en directe behoeften omschrijven.

·         Dovenstudies:
De student kan de relatie tussen dove mensen en de Nederlandse Gebarentaal beschrijven en heeft kennis van en inzicht in deze relatie. Taal is altijd ingebed in historische, maatschappelijke, sociale en culturele aspecten. De dovenbeweging in de breedste zin van het woord komt hier aan de orde. De begrippen cultuur, dovengemeenschap, beeldvorming en culturele expressie worden vanuit cultureel antropologische en sociologische invalshoek bestudeerd.

·         Verdieping:
Door verschillende onderwerpen (diversiteit aan doven/slechthorenden, taalkunde, alternatieve communicatie vormen en omgang met tolkgebruikers en tolken) aan te bieden zal de student meer inzicht krijgen in de dovenwereld en het leven van doven/slechthorenden in de horende wereld.

Voor wie?

Deze minor is geschikt voor iedereen!

Bijvoorbeeld voor: alle educatie-studenten, opleiding logopedie, social work, pedagogiek, verpleegkunde, medische hulpverlening, dokters, fysiotherapie, audiciën, politie, professionals die met dove kinderen en of volwassenen willen werken. Voor studenten die geïnteresseerd zijn in (bijzondere) talen, maar ook voor studenten die het ‘gewoon’ leuk lijkt om te leren communiceren in Gebarentaal ongeacht hun opleiding.

Voorwaarden voor deelname

Er zijn geen opleidingsgebonden ingangseisen.
Wel is het voor het volgen van deze minor belangrijk dat je goed kunt zien en geen motorische beperking hebt aan je armen, handen of gezicht.

Goed om te weten
De voertaal is Nederlandse Gebarentaal. 
Enkele keren zal er een Tolk Gebarentaal ingezet worden, met name bij de theorielessen. 

Toetsing

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Nederlandse Gebarentaal (20 ECTS)
Dovenstudies (5 ECTS)
Verdieping (5 ECTS)

Tentamenvormen:

·         Praktijk, waarin je een verhaal kunt begrijpen en je antwoorden door geeft in gebarentaal.

·         Verslag

·         Theorie

·         Presentatie

Voor alle toetsen moet minimaal een 5,5 behaald worden. De student heeft 2 kansen om een tentamen te behalen.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De lesdagen en (her)tentamens vinden plaats op maandag (8 uur) en woensdag (8 uur) gedurende het semester.

Daarnaast zijn er praktijkopdrachten (facultatief) met een contacttijd van 20 uur per semester in je eigen tijd; buiten maandag en woensdag om.

Werkvormen

Werkcolleges:

  • Het vak Nederlandse Gebarentaal. De student leert een volledig nieuwe taal en gaat hiervoor veel zelf aan de slag. De student verwerft NGT taalvaardigheid op beginnersniveau A1 en A2 zoals beschreven staat in de Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK). We werken via het onderdompelingsmodel: alle lessen Nederlandse Gebarentaal (NGT) worden vanaf de eerste tot de laatste les volledig in NGT gegeven. NGT is niet uit een boek te leren: je leert NGT samen met je docent en medestudenten tijdens de lessen, door toe te passen in het praktijk en door thuis met behulp van filmpjes te oefenen.
  • Het vak Dovenstudies wordt gegeven door een dove docent die gebruik maakt van een gebarentaaltolk. Om inzichten te krijgen in de aangeboden literatuur en theorieën over doof zijn, gaan de studenten met elkaar aan de slag. Het geheel is ook een voorbereiding op de praktijkopdrachten. Deze hebben tweeërlei doel: de student verwerft kennis over en inzicht in wat er zich binnen en in relatie tot de dovengemeenschap afspeelt en de student is in staat verband te leggen tussen de theorie en de praktijk.

Voor de Verdieping worden er in themabijeenkomsten verschillende thema’s aangeboden door verschillende docenten. Voorbeelden hiervan zijn: informatie over de werking van het oor en het cochleair implantaat, kennismaking met het beroep tolk/schrijftolk. Ook komen doelgroepen aan bod, waaronder: diversiteit aan doven/slechthorenden, doofblind, doof met autisme, etc. Verder wordt er aandacht besteed aan: ‘wat is taal?’ en overige taalelementen in relatie met de Nederlandse Gebarentaal.

A.  Baker, B van den Bogaerde, R. Pfau en T. Schermer, (eds), Gebarentaalwetenschap. Een inleiding, van Tricht, ISBN 9789077822333

Van Dale Basiswoordenboek NGT: online abonnement via http://www.gebarencentrum.nl kosten voor 1 jaar €25,00. Gebruik hiervoor wel je HAN mail-account zodat je goed gekoppeld wordt aan de juiste HAN modules.

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright