Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
3 februari 2025 t/m 11 juli 2025 -- open
Pieter Bengel, Jan Leijtens, Vivian van Tilborg, Fon Zeegers

Verantwoordelijke Planningsgroep van de Minor High Care Theorie

Planningsgroep Minor High Care Moeder & Kind:
e-mail: minor.highcare.moeder-kind@han.nl

Voor inhoudelijke informatie:
Vivian van Tilborg
e-mail: Vivian.vantilborg@han.nl
en/of

Planningsgroep Minor High Care Volwassene:

Voor inhoudelijke informatie:
Pieter Bengel
e-mail: Pieter.Bengel@han.nl
en/of
Fon Zeegers
e-mail: Fon.zeegers@han.nl 
en/of
Jan Leijtens
e-mail: Jan.Leijtens@han.nl

 Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

De minor High Care Theoretische variant van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is voor HBO-Verpleegkunde  voltijd studenten die kennis willen vergaren over de intensieve, acute hoogcomplexe zorgsetting voor alle leeftijden.

Studeer jij HBO-Verpleegkunde en heb je interesse  op het gebied van obstetrische high care, IC/ CH neonatologie of IC/HC kinderen.
En heb je interesse in de richting SEH-, Ambulance-, IC-, CCU-, MC-, HC-  of dialysezorgverlening dan is de minor High Care Theoretische variant, ontwikkeld door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen samen met het werkveld, zeker iets voor jou.
En staat het bewaken van de vitale functies  van alle leeftijden centraal.

Minor High Care Volwassene
Link informatiefilm

Minor High Care Moeder & Kind
Link informatiefilm

De beste theorie uit beide minoren als toekomst voor de intensieve zorg praktijk voor alle leeftijden


Na een 6 weken intensief voorbereidingsprogramma welke je samen volgt met de minor High Care Volwassene ga jij een programma in waarin de opvolgende 4 weken centraal komen te staan vanuit het de minor High Care Moeder & Kind.

Je krijgt in deze theoretische variant dus de theorie van beide minoren aangeboden.

Na deze eerste 10 weken ga je 7 weken het robot-simulatieonderwijs volgen en ga je samen hoogcomplexe casuistieken doorspitten. 
Belangrijk dat je je realiseert dan je in deze theoretische variant je gemiddeld 3 dagen in de week gedurende de hele minorperiode op de HAN aanwezig bent.

Behalve het gesimuleerd bewaken van vitale functies (klinisch redeneren) schrijf je een uitgebreide casus, een innovatievoorstel of literatuurstudie.  Deze minor is een prima opstap voor een vervolgopleiding binnen de acute/intensieve zorgsetting.

Onderwerpen Blok Volwassenen (6 weken)

 • Airway, Breathing Circulation Disability en Exposure, zowel medisch als verpleegkundige aspecten (zicht op homeostase)
 • Bewaken van de vitale functies gecombineerd met het klinisch redeneren
 • De naaste centraal
 • Praktisch handelen in de acute/intensieve, hoog-complexe zorg

Onderwerpen Blok Moeder & Kind (4 weken)

 • Obstetrie; de normale en gecompliceerde zwangerschap & de normale en gecompliceerde bevalling
 • Neonatologie; de bedreigde neonaat
 • Respiratie, Circulatie en Neurologie binnen de kindergeneeskunde
 • Klinisch redeneren
 • Het vitaal bedreigd / of chronisch zieke kind  0- 18 jaar
 • Kinderreanimatie
 • Overige onderwerpen zoals; kinderoncologie, ontwikkeling, traumatologie, chirurgie, kindermishandeling ethiek en stervensbegeleiding

 

Gezamenlijke onderwerpen

 • Innovatief vermogen in de zorg
 • Naasten en ouderparticipatie
 • Zicht op coördineren en organiseren in de acute/intensieve zorgketen
 • kind/ oudermishandeling

Deze minor levert je een aanzienlijke toename van arbeidsperspectieven op gespecialiseerde afdelingen in een ziekenhuis.

Deze minor levert je een aanzienlijke toename van arbeidsperspectieven op gespecialiseerde afdelingen in een ziekenhuis.

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroepsprofiel op alle Verpleegkundige CANMeds rollen op eindniveau.

Deze minor is tevens een blokminor en wordt ieder semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor High Care Theorie aansluiten op jouw wensen en eisen.

Leerdoelen  van deze Minor  is gebaseerd op alle Verpleegkundige CANmeds rollen op eindniveau:

CanMedsrollen/Competenties Minor High Care ontwikkeling in een binnenschools karakter (simulatie)

CanMedsrol Zorgverlener
1 klinisch redeneren

2 zelfmanagement versterken

De student stelt op basis van klinisch redeneren de behoefte aan verpleegkundige zorg vast op lichamelijk, psychisch functioneren en sociaal gebied, indiceert en verleent deze zorg in acute intensieve situaties, volgens het verpleegkundig proces en stelt hierbij prioriteiten.

De student denkt handelt systematisch en methodisch.

4 uitvoeren van zorg

De student verleent integrale zorg vanuit een holistisch perspectief door onder begeleiding op te treden bij veranderingen in de gezondheidstoestand ook wanneer geen standaardprocedures/handelingen voorhanden zijn, binnen een specialistische zorg setting, met inachtneming van de geldende wet-, en regelgeving.

CanMedsrol Communicator

5 Persoonsgerichte communicatie

De student communiceert op persoonsgerichte en professionele wijze met de patient en diens informele netwerk, waarbij voor optimale informatie-uitwisseling wordt gezorgd. Benadert de patient als uniek persoon in de acute intensieve situaties.

6.Inzet informatie en communicatietechnologie

De student past de nieuwste informatie- en communicatietechnologieën toe in High Care situaties en biedt zorg op afstand (e-health) als aanvulling op het persoonlijk contact met de patient, en zijn of haar naasten/netwerk met hoog complexe problematiek.

 

CanMedsrol Samenwerkingspartner

7 professionele relatie

De student kan het onder begeleiding een relatie aangaan, onderhouden en afbouwen met de zorgvragen en hun naasten/netwerk binnen de acute intensieve zorgsetting

 1. gezamenlijke besluitvorming

De student kan systematisch overleggen in dialoog met de patient en diens naasten over de te verlenen student zorg in High Care situaties. Kan zorgdragen voor een expliciete afweging van verschillende kennisbronnen en de waarden van de patient en naasten/ netwerk in het besluitvormingsproces in hoog complexe situaties

9 mulidisciplinair samenwerken

De student handelt vanuit eigen deskundigheid en verantwoordelijkheid en werk samen met eigen en andere disciplines met betrekking tot multidisciplinaire zorg en behandeldoelen binnen een High Care zorgsetting.

10 continuïteit van zorg

De student deelt kennis en informatie gericht op het garanderen van een ononderbroken betrokkenheid van de noodzakelijke zorgverleners bij het zorgverleningsproces van de patient en naasten/netwerk door de tijd heen in hoog complexe situaties.

CanMedsrol Reflectieve EBP professional

11 onderzoekend vermogen

De student handelt vanuit een continu aanwezig onderzoekend vermogen leidend tot reflectie, evedence based practice en innovatie van de beroepspraktijk

De student hanteert een methodische aanpak met een probleemanalyse in acute intensieve zorgsituaties en bij zorg- en organisatie vraagstukken.

12 inzet EBP

De student verantwoordt het handelen binnen acute intensieve zorgsituaties vanuit verschillende kennisbronnen.

13 Deskundigheidsbevordering

De student werkt aan de bevordering en ontwikkeling van eigen deskundigheid en die van haar directe (toekomstige) collega’s door voortdurend actief verschillende vormen van kennis te zoeken en te delen.

14 professionele reflectie

De student reflecteert op eigen gedrag, functioneren en producten

15 morele sensitiviteit

De student toont een voortdurende gevoeligheid vanuit compassie voor de wensen en noden en daarbij behorende emoties van de patient en zijn of haarnaasten/netwerk in High Care zorgsituaties en reageert daarop met passend en persoonsgericht gedrag waarin de patient zich gehoord en begrepen voelt.

CanMedsrol gezondheidsbevorderaar

 1. preventiegericht analyseren

De student analyseert het gedrag van de patient en zijn of haar naasten/netwerk welke leidt tot gezondheidsproblemen van patient en doelgroepen in High Care situaties.

17 gezond gedrag bevorderen

De student biedt zelfstandig ondersteuning bij het realiseren van een gezonde leefstijl in relatie tot (potentiële) gezondheidsproblematiek in hoog complexe situaties

CanMedsrol Organisator

18 verpleegkundig leiderschap

De student toont initiatieven in leiderschap in het verpleegkundig handelen en in samenwerking met anderen (interprofessioneel) en weegt de verschillende belangen waarbij het belang van de patient voorop staat.

De student geeft zelfsturing aan het leerproces

21 veiligheid bevorderen

De student neemt verantwoordelijkheid voor de veiligheid van patients, zichzelf en medewerkers binnen de organisatie.

CanMedsrol Professional en kwaliteitsbevorderaar

 1. kwaliteit van zorg leveren

De student bewaakt, voert uit en borgt de kwaliteit van de student zorg in een complexe situatie op een methodische en kritische wijze

23 participeren in kwaliteitszorg

De student levert een proactieve bijdrage aan de kwaliteitszorg van de directe zorgsetting of de overkoepelende zorgorganisatie waarin de student werkzaam is. Formuleert onderbouwde voorstellen om de kwaliteitszorg te verbeteren en werkt samen met collega’s bij de uitvoering, ontwikkeling en innovatie van de kwaliteitszorg.

24- Professioneel gedrag

De student handelt en gedraagt zich naar de professionele standaard en de beroepscode in hoog complexe situaties. Neemt verantwoordelijkheid in al het eigen handelen en het uitdragen van de beroepstrots.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Deze minor is geschikt voor gemotiveerde studenten die na afstuderen werkzaam willen zijn binnen de acute intensieve zorgverlening aan alle leeftijden

Voorwaarden voor deelname

 • Geen relevante achterstand op AGZ-gerelateerd onderwijs, zowel binnen- als buitenschools.
  De niveau 3 stage (eindstage van je HBOV-opleiding) is in een Nederlandse ziekenhuis of West Europese  van vergelijkbaar niveau doorlopen.
 • Schriftelijke sollicitatie waarbij na gesprek pas officiële toelating is
 • Je kunt in complexe situaties het hoofd koel houden
 • Niet vies zijn van hard werken 

Goed om te weten
Je wordt  uitgenodigd voor een intakegesprek na aanleveren van een sollicitatiebrief inclusief CV.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Casus kennistoets over de eerste 6 weken theorie periode (15 EC), met open en gesloten vragen.
 • Profileringsgesprek (15 EC)

In het profileringsgesprek komt aan bod:

 • Hoog complexe casuistiek uitwerking
 • Het functioneren in de beroepssimulatie 
 • Een voorstel voor een innovatievoorstel met onderbouwing of een literatuurstudie
 • Pleidooi met onderbouwing van bewijsmateriaal

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn gedurende deze hele minorperiode. Het onderwijs is in principe gepland op dinsdag, donderdag en vrijdag.

De minor High Care Theoretisch variant wordt 2 keer per jaar als voltijdminor aangeboden, in zowel semester 1 als in semester 2. 

Werkvormen
Je volgt een intensief lesprogramma, dat zowel medisch als verpleegkundig is gericht.

 • Hoorcolleges
 • Wekelijks excursie
 • Onderwijsleergesprekken
 • Vaardigheden
 • Uitwerken van zelfstudie opdrachten
 • (robot) simulatietrainingen

De meeste literatuur is in het Nederlands, maar er zullen ook Engelstalige artikelen aangeboden worden.

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright