Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
3 februari 2025 t/m 11 juli 2025 -- open
Thijs de Moor

Voor inhoudelijke informatie:
Thijs de Moor
E-mail: Thijs de Moor
Tel: 0633990174

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Verdiep je stage- of werkervaring in de minor Werken in gedwongen kader van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Deze minor is een landelijk project van 11 hogescholen in nauwe samenwerking met justitiële instellingen.

Wil je jouw werkervaring met cliënten, die door complexe (zwakbegaafdheid, sociale, psychiatrische- en/of verslavingsproblemen) met gedwongen hulpverlening te maken krijgen verder verdiepen? Dan is deze minor interessant voor jou! Je hebt stage- of werkervaring opgedaan bij Reclasseringswerk, JJI’s, TBS, Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdbescherming, Voogdij, Wijkteams of alle andere hulpverleningsvormen waarbij aanstaande of opgelegde dwang- en drangmaatregelen een rol spelen. Wanneer je werkervaring hebt met een doelgroep met complex gedrag die je in het gedwongen kader zou kunnen tegenkomen, dan is deze minor wellicht ook voor jou interessant! We richten ons in deze minor op jeugdigen en op volwassenen.
Deze minor is geschikt voor het uitstroomprofiel Jeugdzorg.

De minor wordt verzorgd door een team docenten met veel werkervaring in o.a. de Forensische GGZ/ Gehandicaptenzorg, Gevangeniswezen, Gedwongen hulp voor jeugdigen in open- en gesloten setting (OTS, PIJ en Jeugdzorg Plus) en Jeugdbescherming (drang en dwang). Ze geven les vanuit hun ervaring als sociotherapeut, psychotherapeut, systeem- en familietherapeut, vaktherapeut (drama/ beeldend) beleidsmedewerker, onderzoeker, personeelstrainer en groepsleider. 
Naast de invulling door het docententeam worden bijeenkomsten -afhankelijk van de beschikbaarheid- ingevuld door een groepsleider, coaches van wijkteams, Officier van Justitie, Rechter (strafrecht), Strafrechtadvocaat en werkveldbezoek.

Vaardigheidstraining met acteurs, op een methodische wijze handelingsverlegenheid op een ethisch verantwoorde manier aanpakken en het toepassen van recht en psychopathologie zijn fundamenten van deze minor.

Beroepopdrachten

 • Effectief omgaan met handelingsverlegenheid: Vaardigheidstraining in agressieregulatie en de-escaleren, ethisch handelen
 • Evidence based handelen en kritisch kunnen zijn over evidence based handelen
 • Informatief voorlichten van cliënten (Recht, Psycho-educatie)
 • Signaleren van risico’s

Onderwerpen

 • Basismethodiek (theorie en training) werken in gedwongen kader met jeugd en volwassenen
 • Psychopathologie
 • Conflicthantering, agressie en de-escalatie
 • Recht in gedwongen kader
 • Evidence based handelen
 • Integratie met de praktijk middels integrale opdrachten (cases en beroepsdilemma’s)

Na afronding van deze minor, liefst gekoppeld aan praktijkervaring in de sector, ben je interessant voor bijvoorbeeld Justitie, Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, Reclassering, Jeugd justitiële instellingen en TBS instellingen.

Soort minor

Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

 • Je kan op een methodische wijze handelingsverlegenheid oplossen;
 • Je hebt zicht op de complexe problematiek binnen diverse leefgebieden van de cliënt;
 • Je kunt een werkrelatie creëren en onderhouden met de cliënt binnen een ‘gedwongen kader’ setting;
 • Je kunt de cliënt motiveren tot behandeling/ begeleiding;
 • Je kunt omgaan met (ernstige) psychopathologie;
 • Je kunt ‘dreigende’ agressie hanteren;

Competenties

Competentieset Forensisch Sociaal Professional:           
Het werk van de forensisch sociaal professional is veelomvattend. Naast aandacht voor veiligheid en recidive werkt deze professional aan gedragsverandering bij re-integratie en participatie in de maatschappij van cliënten. Deze publicatie beschrijft de zeven competenties die uniek zijn voor de forensisch sociaal professional. Ze dienen als verdieping op de beroepscompetenties van de sociaal werker en van de jeugd- en gezinsprofessional (samengesteld door Movisie – 2017).

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Competentieset-Forensisch-Sociaal-Professional%20%5BMOV-13398971-1.0%5D.pdf

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Voorwaarden voor deelname

 • Je studeert Social Work, Pedagogiek of Vaktherapie. Ook als je Verpleegkunde of Bewegingsagogiek studeert of een lerarenopleiding volgt met het doel je te bekwamen in het gedwongen kader, kan je deze minor volgen.
  Voorwaarde om deel te nemen is o.a. dat je casuïstiek kan inbrengen die in het gedwongen kader gangbaar is. Leer verder welke voorwaarden nog meer gelden. Twijfel je, neem dan contact op met de minorcoördinator.
 • Je hebt minimaal 6 maanden stage gelopen in een situatie waarin drang of dwang een belangrijke rol speelde binnen de hulpverlening. Je hebt casuïstiekvoorbeelden van het werken in gedwongen kader of met de doelgroep die je in dit kader kan tegenkomen. Deze kan je in brengen in de lessen en trainingen.
 • Je hebt gedurende die stage een supervisietraject met een voldoende afgesloten.
 • Het praktijkgedeelte behorende bij je majoropleiding heb je op niveau 3 behaald, met uitzondering van dat wat beschouwd wordt als onderdeel van het afstuderen. Voorafgaand aan de minor dient in ieder geval een supervisietraject en een passende stage doorlopen te zijn vanuit je majoropleiding. Neem bij twijfel een semester van tevoren contact hierover op met de minorcoördinator. Die tijd is nodig om het beschreven schakeltraject vorm te kunnen geven. De majoropleiding van de student moet instemmen in verband met de bekostiging van het schakeltraject.
 • Je moet casuïstiek kunnen inbrengen vanuit je werkervaring met de doelgroep.

Goed om te weten:

 • Doorgang van de minor is onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

 • De minor is niveau 3+. Het is zoals gezegd een verdiepende minor. Over het algemeen ervaren de studenten de minor als behoorlijk zwaar en heel leerzaam. Er naast veel werken wordt afgeraden.

 • Het is een voltijdsminor qua studiebelasting.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

De toetsing bestaat uit kennistoetsen, beroepsproducten en reflectie op persoonlijke professionele ontwikkeling waarbij geleerde theorie en getrainde vaardigheden vanuit de verschillende onderdelen geïntegreerd aan de orde komen.

 • Kennistoets 1 (een tentamen over de theorie van de onderdelen Recht, Conflicthantering Agressie en De-escalerend handelen, Theorie Volwassenen en Psychopathologie horende bij periode 1).

 • Professionele ontwikkeling: Mijn profiel (gerelateerd aan het competentieprofiel van de forensisch psychiatrisch werker) wordt opgesteld en als voldaan/niet voldaan beoordeeld aan het begin van de minor.

 • Integrale Opdracht: Schriftelijke toets (een beroepsproduct gericht op een handelingsplan binnen het gedwongen kader).

 • Kennistoets 2 (een tentamen over de theorie van de onderdelen Conflicthantering Agressie en De-escalerend handelen, Theorie Jeugd en Psychopathologie horende bij periode 2).

 • Persoonlijke professionele ontwikkeling: Eindverslag (gerelateerd aan het POP en de opgedane leerervaringen afgezet tegen het competentieprofiel van de forensisch psychiatrisch werker).

 • Integrale Opdracht: Presentatie (van een bijdrage aan de professionalisering en profilering van de sociaal agogische beroepen binnen het gedwongen kader).

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Lesdagen: We streven ernaar om de contactmomenten zoveel mogelijk op twee van de vijf lesdagen te plannen. Daarnaast heb je tijd voor zelfstudie en samenwerkingsopdrachten. De studiebelasting is 840 uur in totaal. Het rooster wordt een maand van te voren bekend gemaakt. De minor wordt over het algemeen door studenten als zwaar ervaren. Het is van belang dat je 40 uur per week aan je studie kunt besteden. Het is niet de bedoeling dat je gedurende het minorsemester nog lesactiviteiten van je major volgt (stage of onderzoek).

Werkvormen

 • Werkcolleges
 • Hoorcolleges

Na inschrijving ontvang je voorafgaand aan de minor een actuele literatuurlijst.

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright