Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- not offered
Ilse Tamrouti

Voor inhoudelijke informatie:
Ilse Tamrouti-Makkink
E-mail: Ilse Tamrouti-Makkink
Tel: 0611233549

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Hoe kan ik Pieter begeleiden die heel impulsief is, zodat hij niet op alles en iedereen reageert? Hoe zal ik het gesprek voeren met de ouders van Reham, die heel onzeker en angstig is? Binnen deze minor van de HAN leer je pedagogisch te handelen naar kinderen en jongeren en opvoeders te begeleiden bij opvoedvraagstukken.

Om hiermee een bijdrage te leveren aan het creëren van een pedagogisch klimaat, waarin kinderen en jongeren zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Deze bijdrage kan zich zowel richten op het begeleiden van de jeugdigen van 0 t/m/ 23 jaar zelf als op het begeleiden van opvoeders. De focus ligt op vrijwillige hulpverlening.

We spreken van professioneel opvoeden als je dit doet op basis van theoretische kennis en praktijkinzichten. Je leert hoe je volgens een methodische aanpak met opvoedingsvragen aan de slag kunt. Hiervoor heb je kennis en vaardigheden nodig en werk je aan je beroepshouding. Hiervoor krijg je de volgende studieonderdelen aangeboden.

Pedagogische groepsinterventie
In dit onderdeel werk je samen met een medestudent aan het opzetten en uitvoeren van een groepsgerichte bijeenkomst voor jeugdigen in het kader van ontwikkelingsstimulering. Je leert hierbij o.a. hoe je verschillende doelgroepen kunt benaderen en je maakt kennis met verschillende thematieken. We gebruiken hierbij de cyclus van methodisch handelen. De opdracht wordt in de praktijk uitgevoerd.

Psychopathologie jeugdigen
Bij psychopathologie worden een aantal ontwikkelingsstoornissen behandeld en ontdek je het effect van zo’n stoornis op de ontwikkeling van jeugdigen en op de extra eisen die daardoor worden gesteld aan de opvoeder en de opvoeding. 

Ontwikkelingspsychologie
Dit vak richt zich voornamelijk op de sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling van jeugdigen, zodat je er in de opvoeding en begeleiding rekening mee kunt houden. Dit vak wordt facultatief aangeboden.

Pedagogiek
Bij opvoedingsvragen heb je inzicht nodig in het proces van opvoeden en opvoedingsondersteuning in onze samenleving. Je moet kunnen ontrafelen (analyseren) hoe ouders hun opvoeding vormgeven en ervaren welke factoren hierop van invloed en welke effecten dit heeft op het kind. Je hebt oog voor diversiteit en kijkt naar de verschillende leefomgevingen waarin jeugdigen functioneren. Aan de hand van een aantal casussen ga je hiermee aan de slag.

Gezinsplan
In samenspraak met een ouder of ouders maak je een gezinsplan voor een jeugdige met een orthopedagogische hulpvraag om hiermee de opvoeder(s) te begeleiden en ondersteunen.  Of je maakt een plan n.a.v. een opvoedingsvraag van een beroepsopvoeder.

Gesprek met een opvoeder of Regievoering van een afstemmingsoverleg
Afhankelijk van je opleiding leer je bij het vak ‘Gesprek met een opvoeder’ om (oplossingsgerichte) gesprekken te voeren met een individuele opvoeder met een opvoedvraag en ga je samen met hen een plan maken.
Of leer je bij het vak ‘Regievoering afstemmingsoverleg’ samen met leden van een gezin met een complexe problematiek en hun netwerk regie te nemen in een afstemmingsoverleg. Er is dus aandacht voor interprofessioneel samenwerken. 
Bij beide vakken worden er naast werkcolleges ook trainingen gegeven.

Pedagogisch handelen in de praktijk
Hier leer je om positie in te nemen bij pedagogische kwesties en je leert om jouw eigen pedagogisch handelen vanuit verschillende invalshoeken en vooronderstellingen te bekijken en je pedagogisch handelen in de praktijk/ stagete verbeteren.

Gastcolleges
Waar professionals uit de praktijk en ervaringsdeskundigen hun kennis en ervaringen delen.

 

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Binnen de kaders van de minor kun je je eigen leerdoelen formuleren die aansluiten op jouw wensen en mogelijkheden en die passen binnen de pedagogische setting waar je later wilt werken.

Competenties

 1. Je gaat samenwerkingsrelaties aan met kinderen, jongeren, opvoeders, hun netwerk en professionals ten behoeve van het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren
 2. Je ondersteunt kinderen/ jongeren, hun opvoeders en gezinnen bij opgroeien en opvoeden en doet dat systemisch en diversiteitssensitief
 3. Je baseert het handelen als normatieve professional op weloverwogen en te verantwoorden keuzes
 4. Je werkt als reflectieve professional aan de ontwikkeling van de eigen professionaliteit

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Studenten die in hun beroep te maken hebben met opvoedingsvraagstukken en pedagogische advisering dan wel begeleiding. Bijvoorbeeld: Social Work, Creatieve Therapie, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Culturele en Maatschappelijke vorming, Verpleegkunde, Fysiotherapie, Ergotherapie, Logopedie, Voeding & Diëtiek en Lerarenopleiding basisonderwijs (Pabo), enz.

Het is en blijft een voorbeeldlijst. Als jij kunt onderbouwen dat de minor een meerwaarde is voor jouw beroep, dan ben je van harte welkom bij deze minor.

De minor is geschikt voor het uitstroomprofiel Jeugdzorg.

Deze minor is niet toegankelijk voor studenten van de opleiding Pedagogiek.

Voorwaarden voor deelname

 • Je hebt je major op niveau 1 afgesloten (= propedeuse) en hebt zicht op je eigen beroepsuitoefening.
 • Je hebt in het beroep waarvoor je in je eigen major wordt opgeleid te maken met opvoedingsvraagstukken en pedagogische hulpverlening.

Om de minor te kunnen volgen moet je stage lopen. Je bent er zelf voor verantwoordelijk dat je een stage hebt die voldoet aan de volgende eisen: 

 • je moet minimaal 16 uur stage per week lopen (totaal 300 uur);
 • je hebt een stage gevonden op het moment dat de minor start;
 • je werkt met jeugdigen van 0-23 jaar;
 • je komt (in)direct in aanraking met opvoedingsvragen;
 • je kunt ervaringen van je stage/werkplek koppelen aan de theorie uit de minor en vice versa;
 • je kunt een aantal opdrachten in de praktijk doen.

Deze eisen borg je in een contract met de praktijkinstelling. Jouw praktijkdocent controleert dit contract.

Stageplaatsen kunnen zowel in de basiszorg plaats vinden als in de specialistische zorg, zoals:
Sociale wijkteams, Centrum voor jeugd en gezin, (specialistische) BSO, maatjeswerk, (medisch) kinderopvang, VVE, (specialistisch) onderwijs, jongerenwerk, groepswerk, residentiele of ambulante jeugdzorg, kinder- en jeugdpsychiatrie, logeerhuis voor jongeren met LVB of visiebeperking, gezinsbegeleiding, opvoedondersteuning, vluchtelingenwerk enz. 

Documenten voor aanvragen stageplaats:
-Brief voor toekomstige stageplaatsen Professioneel opvoeden
-Geschikte stageplaatsen Professioneel opvoeden

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Kennistoets minor Professioneel opvoeden
 • Videodocument en verslag over een groepsgerichte bijeenkomst
 • Verslag waarin een gezinsplan beschreven staat
 • Verslag en performance i.v.m. je professioneel handelen in de praktijk
 • Verslag en videodocument i.v.m. gesprek met een opvoeder of een performance van een afstemmingsoverleg

 

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor:

 • Je hebt les op dinsdag en donderdag, lessen kunnen worden geroosterd tussen 09.00-17.45 uur.
 • We gaan uit van 8 lesweken en 2 toetsweken per periode.
 • Je hebt 3 dagen les vrij waarop je stage kunt lopen, je mag zelf weten hoeveel uur je per week maakt en hoe je de uren verdeelt. In totaal moet je 300 uur stagelopen verspreid over 20 weken.
 • Voor zelfstudie rekenen we ook minimaal 2 dagdelen per week.

 

Werkvormen

 • Werkcolleges
 • Trainingen soms ook met acteurs
 • Praktijkopdrachten
 • Opdrachten zowel in groepjes als individueel
 • Gastcolleges


Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden dus deze start zowel in september als in februari.

 • Becker, A. (2021). Inleiding in de pedagogiek (4e druk). Koninklijke Van Gorcum
 • Van Beemen, L., & Beckerman, M. (2021). Ontwikkelingspsychologie (7e druk). Noordhoff Uitgevers
 • Bolt, A. (2021). Het gezin centraal: Handboek voor ambulante hulpverleners (13de druk). Uitgeverij SWP.
 • Luitjes, M., & De Zeeuw-Jans, I. (2017). Ontwikkeling in de groep: Groepsdynamica bij kinderen en jongeren (2e herziene druk). Uitgeverij Coutinho
 • Rigter J., & Van Hintum, M. (2021). Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen - een inleiding (druk 4). Uitgeverij Coutinho
 • Verschillende artikelen

De boeken Ontwikkeling in de groep  en Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen zijn online te krijgen.

Het betreft hier dagonderwijs, de voertaal is Nederlands

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright