Vol- en deeltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
3 februari 2025 t/m 11 juli 2025 -- open
Femmy Augustus

Voor inhoudelijke informatie:
Femmy Augustus
E-mail: Femmy.Augustus@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Wil jij als toekomstig leraar in het Primair of Voortgezet Onderwijs voorbereid zijn op Passend Onderwijs en (culturele) diversiteit in het onderwijs? Schrijf je dan in voor de minor Educational Needs bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Vergroot je kansen

Schoolbesturen in primair en voortgezet onderwijs zijn zelf steeds meer verantwoordelijk voor de organisatie van de zorg voor leerlingen. Iedere leerling die zich aanmeldt moet passend onderwijs krijgen. Dus ook de leerlingen die extra zorg nodig hebben. Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Sinds 1 augustus 2014 zijn scholen verantwoordelijk om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Goed onderwijs en goede extra ondersteuning van een leerling in de klas valt of staat met de leraar. De minor Educational Needs speelt hierop in. We kijken breed naar (speciale) onderwijsbehoeften, dat kan gaan over gedrag, hoogbegaafdheid, de zogenaamde Urban schools (scholen in een grootstedelijke context) of het internationale perspectief.

Onderwerpen

Het lesgeven en begeleiden van leerlingen met gedrags-, leer-, communicatieve- of cognitieve problemen staat centraal. We werken tijdens de lesdagen en in de opdrachten rondom vier lijnen:

Leren en Gedrag

Professionele Identiteit

Brede Onderwijscontext 

Stage

Je krijgt kennis aangereikt, die je helpt om je onderwijs af te stemmen op deze leerlingen. Ook excellente leerlingen kunnen hier bij horen. Je werkt in en vanuit de zorgstructuur van de school. Door het tonen van een onderzoekende houding, leer je vanuit het goed kijken naar kinderen de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling te benoemen. We verwachten dat je een visie ontwikkelt op passend, inclusief onderwijs en (culturele) diversiteit binnen de school. Verder krijg je meer zicht op de zorgstructuur en expertises die in samenwerking met elkaar op je stageschool bijdragen aan goede zorg. Ook ontwikkel je kennis, houding en vaardigheden met betrekking tot de meest voorkomende leer- en gedragsproblemen.

We werken in de minor nauw samen met het werkveld.

Trefwoorden in de minor zijn:

  • Inclusiviteit, diversiteit, partnerschap, eigenheid, burgerschapsparadigma, interdisciplinair werken en intercultureel werken.
  • Begrijpen van leren en gedrag
  • Leren in en vanuit de praktijk

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 keer per jaar als een blok aangeboden, in semester 2.

Via deze minor bereid je je voor op het werken met Passend onderwijs en (culturele) diversiteit. Je speelt in op wisselende onderwijsbehoeften en biedt passend onderwijs aan een groep leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het speciaal (basis)onderwijs, in het VSO, in het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen of op een Urban School. Zo beheers je straks de didactische en pedagogische competenties die nodig zijn voor het verzorgen van onderwijs aan àlle leerlingen in de groep.

 

Competenties

Tijdens de minor werken we aan de bekwaamheidseisen:

-  Brede professionele basis

-  Pedagogisch bekwaam

-  Didactisch bekwaam

-  Vakinhoudelijk bekwaam

De nadruk ligt op de brede professionele basis en de pedagogische bekwaamheid.

Deze minor is bedoeld voor studenten die studeren aan de pabo, een lerarenopleiding van de Academie Educatie en in speciale gevallen voor studenten van de opleiding pedagogiek (neem van tevoren contact op met de coördinator).

De minor is interessant voor jou als je wilt leren beter af te stemmen op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en je wilt verdiepen in de zorgorganisatie op meso- en/of macro niveau. Je verdiept je in individuele en groepsbehoeften binnen het primair, voortgezet of speciaal (basis)onderwijs, onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen of op een Urban School. Onder speciale voorwaarden (een motivatiebrief en een gesprek met de coördinator) is de minor toegankelijk voor studenten Pedagogiek. Deze voorwaarden staan hieronder genoemd. De minor is niet geschikt voor ALO studenten of studenten onderwijskunde. Studenten van andere hogescholen moeten rekening houden met een lesdag in Nijmegen en met een stageplaats in en rond Nijmegen/Arnhem.

Voorwaarden voor deelname

  • Je bent in het bezit van een propedeuse.
  • We adviseren je met zo min mogelijk studieachterstand (minimaal 45 EC hoofdfase) deze minor te starten. Er wordt ervan uit gegaan dat je 100% beschikbaar bent. Grote studieachterstand belemmert de studievoortgang van de minor.
  • Je bezit de basisvaardigheden feedback geven, schriftelijke verslaglegging en omgaan met een elektronische leeromgeving.
  • Je hebt minimaal 1 jaar stage-ervaring in het werken met groepen kinderen of jongeren in een onderwijssituatie.
  • We verwachten een betrokken, pro-actieve en constructieve houding zowel tijdens de lessen als in de stage.

Voorwaarden voor pedagogiekstudenten: gesprek met de coördinator van de minor zodat verwachtingen helder zijn, schrijven van een motivatiebrief en de bereidheid hebben om voor de klas te staan.

Goed om te weten

In de minor gaan we ervan uit dat studenten gemotiveerd zijn en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces. We verwachten van studenten initiatief en een actieve, onderzoekende houding. Het succes van de minor wordt bepaald door eigen inzet en betrokkenheid van de studenten.

Binnen de minor werken we met programmatisch toetsen. Dat is waarschijnlijk anders dan je gewend bent. We zien toetsen/opdrachten als een informatiebron voor het leren. Je krijgt veel feedback van zowel medestudenten als docenten. Aan het eind van de minor wordt met behulp van een digitaal portfolio en de feedback die daarop verzameld is een oordeel gegeven of de minor behaald is.

Studenten mogen van docenten verwachten dat zij hen uitdagen om het beste uit zich te halen. Excelleren krijgt alle ruimte en wordt aangemoedigd. Docenten van de minor EN kennen de praktijk van Educational Needs en zijn deskundig. Docenten ondersteunen bij het leggen van de koppeling tussen praktijk en theorie, zodat handelen steeds effectiever wordt. Op de lesdag is er gelegenheid om docenten te raadplegen voor vragen of knelpunten.

 

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

De toetsing in de minor is gebaseerd op de principes van programmatisch toetsen (Schuwirth & Van der Vleuten, 2011). De toetsing is ingericht op basis van low stakes toetsen (feedbackmomenten) en een high stake toets. De low stake toetsen: 

·         sturen en stimuleren van het leren (assessment forlearning; op basis van betekenisvolle feedback gerelateerd aan heldere doelen en/of standaarden; low stakes) 

·         ondersteunen de beslissingen over voortgang (assessment of learning; op basis van informatie en procedures die accurate c.q. geldige beslissingen mogelijk maken; high stakes) 

Procedure van de High stake toets:   

·         De minordocent geeft een advies voor de examinatoren. 

·         Meerdere examinatoren beoordelen bij de high stake toets. 

·         Zij bespreken alle studenten die onder hun hoede vallen. 

·         Het beoordelingsformulier kent één uiteindelijke uitspraak: boven verwachting, volgens verwachting of onder verwachting. Deze is onderbouwd op basis van tevoren vastgestelde leeruitkomsten.

·         Nav het oordeel dat ontstaat aan de hand van de criteria krijgen studenten een cijfer per onderwijseenheid, waarbij “onder verwachting” equivalent is aan 0-5 ; “volgens verwachting” wordt uitgedrukt in een cijfer van 5.5-7; en “boven verwachting” wordt uitgedrukt als een cijfer van 8-10. 

Bij een oordeel ‘onder verwachting” beschrijven de docent en student samen een remediëringsplan, dat zij allebei ondertekenen en dat in het studievoortgangsregistratiesysteem wordt opgenomen. 

 

Er wordt vanuit gegaan dat voltijd studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn. Deeltijd studenten zijn op dinsdag beschikbaar plus minimaal anderhalve dag stage, in overleg.

Voltijd- en deeltijdstudenten zitten in één lesgroep.

Lesdag is dinsdag, op de pabo in Nijmegen.

Stage:
Voltijd studenten: drie dagen per week 
Deeltijd studenten: minimaal anderhalve dag per week

Aanwezigheid: 80% verplicht

Wordt bij aanvang van de minor vastgesteld.

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright