Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
3 februari 2025 t/m 11 juli 2025 -- open
Pieter Bengel, Jan Leijtens, Fon Zeegers

De student neemt vooraf de aanmelding eerst contact op met;

Pieter Bengel
E-mail: Pieter.Bengel@han.nl of
Jan Leijtens
E-mail: Jan.Leijtens@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Studeer jij HBO-Verpleegkunde en heb je interesse in de acute, intensieve zorg? Wil je kennismaken met SEH-, Ambulance-, IC-, CCU-, MC-, HC-  of dialysezorgverlening? Dan is de minor High Care Volwassene iets voor jou. Deze minor is ontwikkeld door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen samen met het Lectoraat Acute, Intensieve zorg en het werkveld.

Minor High Care Volwassene
Link informatiefilm

 

Algemeen

De Minor High Care volwassene wil het hiaat tussen initieel en een verpleegkundige vervolgopleiding kleiner maken. Jij maakt kennis met de acute intensieve zorg en het werkveld maakt kennis met jou als aankomend professional. Vertrekpunt van deze minor is dat je een hoog opgeleide professional bent en dat je als beginnend professional inzetbaar bent op verschillende terreinen binnen de acute intensieve zorg. De kans van het met succes afronden van een vervolgopleiding is, na het met succes afronden van de Minor High Care, groot.

 

Binnenschools onderwijs

Je begint met zes weken binnenschools onderwijs waarin CRM aspecten en de ABCDE benadering centraal staan. Met de CRM aspecten leer je effectief samen te werken. Je leert het belang van niet-technische vaardigheden, je leert fouten reduceren en het bevorderen van veilige zorg. Aan de hand van de ABCDE benadering gaan we in op het systematisch beoordelen en behandelen van patiënten in risicovolle situaties. Het principe ‘treat first what kills first’ geldt hierbij. Het is een manier om snel de ernst van een vitaal bedreigde patiënt te beoordelen en de nodige acties te ondernemen om de patiënt te stabiliseren.  

Stage

Je gaat elf weken op stage binnen één van de volgende afdeling of diensten: IC, MC PACU, Verkoever, Dialyse, CCU, SEH afdeling of ambulance hulpverlening. Je leert daar, aan de hand van een plan, te werken aan verschillende CanMEDs rollen. Hierbij draag je geen eindverantwoording. Je werkt ook aan praktijkopdrachten als het uitwerken van een casus en je maakt een innovatief voorstel. In de stage heb je zes terugkomdagen. Op deze dagen gaan we, binnenschools, in op het leren in de praktijk en komt een specifiek onderwerp aanbod. Hierbij kun je onder meer denken aan het centraal stellen van een naaste, grenzen stellen en de organisatie van de acute, intensieve zorg. Het doel van deze stage is een kijkje te nemen en er zo achter te komen of de acute, intensieve zorg iets voor jou is.

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroepsprofiel op alle Verpleegkundige CANMeds rollen op het eindniveau van de HBO-v.

Deze minor is tevens een blokminor en wordt ieder semester aangeboden.

 

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Leerdoelen Minor High Care Volwassenen  gebaseerd op alle Verpleegkundige CANmeds rollen op eindniveau:

 • Verlenen van zorg aan  patiënten in een ziekenhuis met een dreigende of bestaande stoornis van één vitale orgaanfunctie
 • Doelgericht en patiënt-georiënteerd bieden van voorlichting en leefstijlbegeleiding aan patiënten en familie
 • Coördineren en organiseren van high care zorg in de context van de acute zorgketen
 • Leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het beroep/wetenschap op grond van kennis van en ervaring met internationale ontwikkelingen

CanMedsrollen/Competenties Minor High Care Volwassene

CanMedsrol Zorgverlener
1 klinisch redeneren

2 zelfmanagement versterken

De student stelt op basis van klinisch redeneren de behoefte aan verpleegkundige zorg vast op lichamelijk, psychisch functioneren en sociaal gebied, indiceert en verleent deze zorg in acute intensieve situaties, volgens het verpleegkundig proces en stelt hierbij prioriteiten.

De student denkt handelt systematisch en methodisch.

4 uitvoeren van zorg

De student verleent integrale zorg vanuit een holistisch perspectief door onder begeleiding op te treden bij veranderingen in de gezondheidstoestand ook wanneer geen standaardprocedures/handelingen voorhanden zijn, binnen een specialistische zorg setting, met inachtneming van de geldende wet-, en regelgeving.

CanMedsrol Communicator

5 Persoonsgerichte communicatie

De student communiceert op persoonsgerichte en professionele wijze met de patient en diens informele netwerk, waarbij voor optimale informatie-uitwisseling wordt gezorgd. Benadert de patient als uniek persoon in de acute intensieve situaties.

6.Inzet informatie en communicatietechnologie

De student past de nieuwste informatie- en communicatietechnologieën toe in High Care situaties en biedt zorg op afstand (e-health) als aanvulling op het persoonlijk contact met de patient, en zijn of haar naasten/netwerk met hoog complexe problematiek.

 

CanMedsrol Samenwerkingspartner

7 professionele relatie

De student kan het onder begeleiding een relatie aangaan, onderhouden en afbouwen met de zorgvragen en hun naasten/netwerk binnen de acute intensieve zorgsetting

 1. gezamenlijke besluitvorming

De student kan systematisch overleggen in dialoog met de patient en diens naasten over de te verlenen student zorg in High Care situaties. Kan zorgdragen voor een expliciete afweging van verschillende kennisbronnen en de waarden van de patient en naasten/ netwerk in het besluitvormingsproces in hoog complexe situaties

9 mulidisciplinair samenwerken

De student handelt vanuit eigen deskundigheid en verantwoordelijkheid en werk samen met eigen en andere disciplines met betrekking tot multidisciplinaire zorg en behandeldoelen binnen een High Care zorgsetting.

10 continuïteit van zorg

De student deelt kennis en informatie gericht op het garanderen van een ononderbroken betrokkenheid van de noodzakelijke zorgverleners bij het zorgverleningsproces van de patient en naasten/netwerk door de tijd heen in hoog complexe situaties.

 

CanMedsrol Reflectieve RBP professional

11 onderzoekend vermogen

De student handelt vanuit een continu aanwezig onderzoekend vermogen leidend tot reflectie, evidence based practice en innovatie van de beroepspraktijk

De student hanteert een methodische aanpak met een probleemanalyse in acute intensieve zorgsituaties en bij zorg- en organisatie vraagstukken.

12 inzet EBP

De student verantwoordt het handelen binnen acute intensieve zorgsituaties vanuit verschillende kennisbronnen.

13 Deskundigheidsbevordering

De student werkt aan de bevordering en ontwikkeling van eigen deskundigheid en die van haar directe (toekomstige) collega’s door voortdurend actief verschillende vormen van kennis te zoeken en te delen.

14 professionele reflectie

De student reflecteert op eigen gedrag, functioneren en producten

15 morele sensitiviteit

De student toont een voortdurende gevoeligheid vanuit compassie voor de wensen en noden en daarbij behorende emoties van de patient en zijn of haarnaasten/netwerk in High Care zorgsituaties en reageert daarop met passend en persoonsgericht gedrag waarin de patient zich gehoord en begrepen voelt.

CanMedsrol gezondheidsbevorderaar

 1. preventiegericht analyseren

De student analyseert het gedrag van de patient en zijn of haar naasten/netwerk welke leidt tot gezondheidsproblemen van patient en doelgroepen in High Care situaties.

17 gezond gedrag bevorderen

De student biedt zelfstandig ondersteuning bij het realiseren van een gezonde leefstijl in relatie tot (potentiële) gezondheidsproblematiek in hoog complexe situaties

CanMedsrol Organisator

18 verpleegkundig leiderschap

De student toont initiatieven in leiderschap in het verpleegkundig handelen en in samenwerking met anderen (interprofessioneel) en weegt de verschillende belangen waarbij het belang van de patient voorop staat.

De student geeft zelfsturing aan het leerproces

21 veiligheid bevorderen

De student neemt verantwoordelijkheid voor de veiligheid van patients, zichzelf en medewerkers binnen de organisatie.

CanMedsrol Professional en kwaliteitsbevorderaar

 1. kwaliteit van zorg leveren

De student bewaakt, voert uit en borgt de kwaliteit van de student zorg in een complexe situatie op een methodische en kritische wijze

23 participeren in kwaliteitszorg

De student levert een proactieve bijdrage aan de kwaliteitszorg van de directe zorgsetting of de overkoepelende zorgorganisatie waarin de student werkzaam is. Formuleert onderbouwde voorstellen om de kwaliteitszorg te verbeteren en werkt samen met collega’s bij de uitvoering, ontwikkeling en innovatie van de kwaliteitszorg.

24- Professioneel gedrag

De student handelt en gedraagt zich naar de professionele standaard en de beroepscode in hoog complexe situaties. Neemt verantwoordelijkheid in al het eigen handelen en het uitdragen van de beroepstrots.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Deze minor is geschikt voor gemotiveerde studenten die na afstuderen werkzaam willen zijn binnen de acute, intensieve zorg aan volwassene.

Voorwaarde voor deelname aan de minor:  

 • In OWE – ONS een stage in een AGZ setting behaald heeft;
 • Positief advies van planningsgroep High care n.a.v. sollicitatiegesprek heeft; 
 • Positief advies van stageverlenende instellingindien zij een eigen selectieprocedure hanteren bij het verlenen van een stageplaats.

 

Voor studenten die van buiten de HAN komen wordt een vergelijkbaar niveau gevraagd. Daarbij volgt een sollicitatiegesprek. Daarnaast dient de student zelf zorg te dragen voor een stageplaats binnen de acute intensieve zorg.Na een bevestiging van het werkveld aan de planningsgroep voor een stageplaats wordt de externe student definitief toegelaten. 

Goed om te weten
Je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek na aanleveren van een sollicitatiebrief inclusief CV.

De toetsing van de Minor High Care bestaat uit een casuskennistoets,  praktijkwaardering en een profileringsgesprek. De casuskennistoets is een schriftelijke toets met open en gesloten vragen. In het profileringsgesprek blik je terug op de afgeronde leerperiode. Voorafgaand aan het profileringsgesprek vindt een waardering van het functioneren op de stage plaats.

 • Kennistoets over de beroepsvoorbereidende periode (15 EC), met open en gesloten vragen
 • Profileringsgesprek (15 EC)
 • praktijkwaardering moet voldaan zijn (weging 0 )

In de casuskennistoets worden de theoretische aspecten getoetst van de volgende CanMeds-rollen;

CanMedsrol zorgverlener 
CanMedsrol samenwerkingspartner 
CanMedsrol gezondheidsbevorderaar 

Het werkveld waardeert het praktijkleren. Je volgt minimaal 44 stagedagen in de praktijk. Bij de praktijkwaardering worden de volgende CanMeds-rollen getoetst;

CanMedsrol Zorgverlener  
CanMedsrol Communicator 
CanMedsrol Samenwerkingspartner 
CanMedsrol Reflectieve EBP-professional (proceswaardering van innovatievoorstel)
CanMedsrol Organisator 
CanMedsrol Professional en kwaliteitsbevorderaar  

In het profileringsgesprek worden de volgende CanMeds-rollen getoetst;

CanMedsrol Zorgverlener  
CanMedsrol Communicator 
CanMedsrol Samenwerkingspartner 
CanMedsrol Reflectieve EBP-professional 
CanMedsrol Gezondheidsbevorderaar 
CanMedsrol Organisator 
CanMedsrol Professional en kwaliteitsbevorderaar 

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Er wordt vanuit gegaan dat je van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn in het binnenschools deel. Het  onderwijs is in principe gepland op dinsdag, donderdag en vrijdag. De overige dagen heb je nodig als voorbereiding op het onderwijs.

De differentiatie volwassene wordt 2 keer per jaar aangeboden, in zowel semester 1 als in semester 2. 

Werkvormen
Je volgt een intensief lesprogramma, dat zowel medisch als verpleegkundig is gericht. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen als: werkgroepen, hoorcolleges. simulatieonderwijs, reflectieonderwijs en excursies.

De meeste literatuur is in het Nederlands.

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright