Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- info coming soon
Dennis van der Hust, Elcke Karthaus

Voor inhoudelijke informatie:

Dennis van der Hust
E-Mail: Dennis.vanderHust@han.nl en/of

Elcke Karthaus
E-Mail: Elcke.Karthaus@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Verpleegkundige Lintminor

De Lintminor is toegankelijk voor studenten die HBO-Verpleegkunde studeren aan de HAN die de VWO-route volgen en geeft een verdieping op het reguliere onderwijs.

De minor bestaat uit twee delen en heeft in totaal een looptijd van één jaar. Het eerste gedeelte van de lintminor start in februari (semester 2) en loopt gelijktijdig met de onderwijseenheid ‘Samenwerken in Vakmanschap’. Het tweede van de lintminor start in september (semester 1) en loopt gelijktijdig met de onderwijseenheid ‘Zorginnovatie in de Praktijk’.

Inhoud programma

In het eerste gedeelte van de lintminor staat het herkennen, beoordelen en behandelen van de verslechterde patiënt centraal. Hierin worden verpleegkundige aspecten ten aanzien van de ‘Airway’, ‘Breathing’, ‘Circulation’, ‘Disability’ en ‘Exposure’ behandeld en leer je deze toe te passen in een simulatie setting. Door het gelijktijdig volgen van een stage als onderdeel van de onderwijseenheid ‘Samenwerken in Vakmanschap’ kun je het geleerde ook gelijk in de praktijk herkennen/brengen. Daarnaast wordt in de minor ook ingegaan op CRM (Crew Resource Management). Hierin leer je niet-technische vaardigheden die leiden tot effectieve communicatie, samenwerking en leiderschap. Hierbij kan gedacht worden aan situationeel bewustzijn, besluitvorming, teamwerk en taakbeheer.

 

Het tweede gedeelte van de lintminor geeft een verdieping op de onderwijseenheid ‘Zorginnovatie in de Praktijk’, waarin praktijkgericht onderzoek centraal staat. In de minor ga je aan de slag met het schrijven van een literatuur review. Het onderwijs is opgebouwd aan de hand van de hoofdstukken van een review; introductie, methode, resultaten, discussie, conclusie en aanbevelingen. Daarbij wordt er ook aandacht besteed aan het peer-review-proces. Voor studenten die de lintminor volgen blijft het nog steeds mogelijk (en stimuleren we het zelfs) om het onderzoekspraktijkproject in het buitenland uit te voeren, gecombineerd met het tweede deel van de lintminor.

Let op!

 • De lintminor start in februari (semester 2) en loopt één heel jaar.
 • Het onderwijs binnen deel 1 van de lintminor vindt gedeeltelijk plaats in de avonduren (gekoppeld aan de terugkomdag op de HAN)
 • Het onderwijs binnen deel 2 van de lintminor vindt plaats naast de reguliere lesuren binnen het praktijkonderzoek

 

De volgende Verpleegkundige CanMeds-rollen staan centraal:

In deel 1 staan de volgende rollen en begrippen centraal:

CanMedsrol 1 Zorgverlener – Klinisch redeneren

 • De student kan de verslechterende patiënt herkennen en kan bijdrage aan de hulpverlening van de patiënt op basis van de ILS-benadering.
 • Daarbij is zichtbaar gebruik gemaakt van de niet technische vaardigheden en de menselijke factoren op basis van de ILS-benadering
 • De student is zich bewust van zijn deskundigheid op het gebied van de ILS-benadering

CanMedsrol 1 Zorgverlener – Uitvoeren van zorg

 • Verleent onder begeleiding voorkomende verpleegkundige handelingen bij een verslechterende patiënt op basis van de ILS-benadering.
 • Hierbij handelt de student met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving en vanuit een holistisch perspectief.

CanMedsrol 2 Communicator

 • De student gebruikt niet technische vaardigheden en menselijke factoren zoals beschreven in de ILS benadering.

CanMedsrol 3 Samenwerkingspartner - Continuïteit van zorg

 • Kent de samenwerkingsprocessen vanuit de ILS benadering.
 • Kan in het samenwerkingsproces met de verschillende professionals een bijdrage leveren en neemt hierbij de juiste positie in.
 • Daarbij is zichtbaar gebruik gemaakt van situationeel bewustzijn, besluitvorming, teamwerk en taakbeheer.
 • Toont een proactieve houding.

CanMedsrol 7 Professional en kwaliteitsbevorderaar

 • Kan eigen grenzen en bekwaamheden aangeven
 • Kan onderbouwen welke vaardigheden en competenties voor nu en in de toekomst ontwikkeld moeten worden binnen een ILS benadering.
 • Doet aanbevelingen om de zorgverlening te verbeteren o.a. op basis van literatuur.
 • De student doet aanbevelingen om deze niet technische vaardigheden en menselijke factoren te verbeteren op de stageplaats.

 

In deel 2 staan de volgende rollen en begrippen centraal:

CanMedsrol 4 Reflectieve EBP-professional

 • De student toont een kritisch onderzoekende en reflectieve (basis)houding in hoog complexe zorgsituaties en bij zorg- en organisatievraagstukken.
 • De student verantwoordt het handelen in hoog complexe zorgsituaties vanuit (verschillende) kennisbronnen
 • De student hanteert een methodische aanpak met een gedegen probleemanalyse in hoog complexe zorgsituaties en bij zorg- en organisatievraagstukken.
 • De student doorloopt de onderzoekscyclusgericht op het verbeteren van een specifieke beroepssituatie. 
 • De student weegt, in samenspraak met de zorgvrager (en/of diens netwerk), collega’s en andere disciplines en verantwoordt het handelen in hoog complexe zorgsituaties vanuit (verschillende) kennisbronnen:
 1. actiefgezochte recente (verpleegkundige) kennis uit (wetenschappelijke) literatuur, richtlijnen of protocollen; 
 2. professioneleexpertise; 
 3. persoonlijkekennis, wensen en voorkeuren van de zorgvrager en/of diens netwerk. 
 • De student toont actief en kritisch gedrag om de verpleegkundige deskundigheid van zichzelf en anderen op peil te brengen en houden.
 • De student draagt actief bij aan het zoeken en delen van nieuwe (vormen van) kennis.

CanMedsrol 7 Professional en kwaliteitsbevorderaar

 • De student levert een proactieve bijdrage aan de kwaliteitszorg van de directe zorgsetting of de overkoepelende  zorgorganisatie waarin de student werkzaam is. 
 • Formuleert onderbouwde voorstellen om de kwaliteitszorg te verbeteren en werkt samen met collega’s bij de uitvoering, ontwikkeling en innovatie van de kwaliteitszorg.

Ingangseisen minor:

Er zijn enkele ingangseisen voor de minor geformuleerd:

 • De student wordt direct toegelaten tot deel 1 van de lintminor indien hij/zij een VWO-diploma heeft. Indien de student geen VWO-diploma bezit, volgt er een sollicitatieprocedure.
 • Hij/zij de stage van de onderwijseenheid Samenwerken in Vakmanschap (leerjaar 3) volgt en staat gepland voor de onderwijseenheid zorginnovatie in de praktijk.

Toetsing:

Toetsing van de minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Deel 1 wordt getoetst middels een kennistoets en een profileringsgesprek.
 • Deel 2 wordt getoetst middels een individueel schriftelijk eindproduct in de vorm van een reviewartikel.

Lesprogramma:

Omdat deze minor als een ‘lint’ langs het reguliere programma loopt, moet je rekenen op een intensieve periode. Het onderwijs bestaat uit wekelijkse werkgroepen van 4 lesuren met hierbij huiswerkopdrachten. In deze werkgroepen werk je nauw samen met klasgenoten en ga je met behulp van opdrachten aan de slag met de stof. Daarnaast ga je de opgedane kennis ook toepassen in het simulatieonderwijs. De lesuren worden ingepland op de terugkomdag van de SIV-stage op de HAN. In de praktijk betekent dit dat je moet rekenen op een lesdag die langer duurt dan normaal. De meeste lessen van de lintminor vinden dan ook gedeeltelijk in de avonduren plaats.

Het tweede gedeelte van de lintminor volg je tegelijkertijd met studenten die deelnemen aan ‘Zorginnovatie in de Praktijk’. Hierbij ga je individueel een traject aan waarin een review-artikel het eindresultaat zal zijn. Hierin werk je wel nauw samen met medestudenten door middel van peerfeedback om te komen tot een mooi eindresultaat.

 

De verplichte literatuur voor deel 1 bestaat uit de onderstaande boeken of documenten waarbij enkel het eerste boek uit de lijst zal moeten worden aangeschaft. De verplichte literatuur voor deel 2 van de minor bestaat uit de literatuur voorgeschreven volgens de onderwijseenheid Zorginnovatie in de Praktijk.

 • Schlieber, J. (Red.). (2015). Immediate Life Support: ERC Richtlijnen 2015. Niel: European Resuscitation Council.

 • Grégoire, L., & Van Straaten-Huygen, A. (2014). Anatomie en fysiologie van de mens (4e druk). Amersfoort: ThiemeMeulenhoff.
 • (z.d.). Elektrocardiografie voor Minor High Care Verpleegkundigen. 
 • Carsten, L. (2015). Advanced Life Support: ERC Richtlijnen. Bloedgasanalyse en pulsoximetrie (H15). Niel: European Resuscitation Council.

 • Alkemade, A.J. (2010). ABCDE: Een systematische benadering van de acuut zieke of gewonde patiënt. Nootdorp: ABCDE training & consult.
 • Gelmers, H.J. (2017). Neurologie voor verpleegkundigen. Assen: Koninklijke van Gorcum B.V.
 • Schalken-Voskamp, M. (2011). Deskundigheidsbevordering neurologie voor verpleegkundigen. Radboudumc: Intensive Care Neurologie/Neurochirurgie.

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright