Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- info coming soon
Jacqueline van Schalm

Voor inhoudelijke informatie:
Jacqueline van Schalm
E-mail: Jacqueline van Schalm

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Vind je ook dat er meer aandacht mag zijn voor een interculturele dialoog en het ontwikkelen van diversiteitscompetenties? Wil je bijdragen aan het bevorderen van een inclusieve samenleving? Volg dan de minor Intercultureel werken van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Werken met diversiteit
De samenleving wordt steeds diverser en de samenwerking tussen mensen met verschillende perspectieven levert vaak mooie resultaten op. Maar dit gaat niet altijd vanzelf.
In de minor leer je om oog te hebben voor en creatief om te gaan met verschillen tussen mensen in je persoonlijke en professionele leven. Uitgangspunt daarbij is dat (cultuur)verschillen niet alleen bepaald worden door nationaliteit, etniciteit en religie maar ook door bijvoorbeeld leeftijd, gender of seksuele geaardheid. 
In de minor Intercultureel werken staat het ontwikkelen van diversiteitscompetenties centraal. Daarnaast ontdek je hoe je als professional op een presente en co-creatieve manier bij kunt dragen aan het bevorderen van een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen mag en kan meedoen, en mensen omkijken naar en zorg dragen voor elkaar. Inclusie is een doel dat constante inzet en aandacht verdient. 

Wat ga je doen?
De minor heeft een kennis-, vaardigheden- en ontwerplijn. In de kennislijn krijg je inzicht in actuele concepten, theorieën en methoden op het gebied van diversiteit in de samenleving vanuit het perspectief van verschillende wetenschappen (sociologie, transculturele psychiatrie, pedagogiek, culturele antropologie en politieke filosofie). We passen deze diversiteitskennis toe op concrete onderwerpen als communicatie, discriminatie en uitsluiting, radicalisering, cultuursensitief werken met migranten en vluchtelingen, onderwijs en opvoeding, (gezondheids-) zorg. De vaardighedenlijn bestaat uit twee trainingen: Beschermjassen, en Intercultureel coachen. In de ontwerplijn doorloop je twee keer een creatief ontwerpproces. De eerste keer om voor een zelfgekozen intercultureel vraagstuk een aanpak uit te werken. De tweede keer om met mede-studenten een kwaliteitsverbetering voor intercultureel werken in de beroepspraktijk te ontwerpen. In de hele minor is veel aandacht voor creatieve technieken om verbindend te kunnen werken.

Samengevat:

 • Je onderzoekt je eigen culturele bagage en de invloed daarvan op de interactie tussen jou en anderen
 • Je ontwikkelt een eigen visie ten aanzien van diversiteit en inclusie
 • Je ontwikkelt intercultureel vakmanschap aan de hand van diversiteitscompetenties 
 • Je doet ervaring op met verschillende methoden voor cultuur-sensitieve hulpverlening, educatie en maatschappelijke ondersteuning
 • Je ontdekt hoe je met creatieve technieken verbindend kunt werken
 • Je doet ontwerponderzoek naar een intercultureel vraagstuk in een beroepspraktijk naar keuze
 • Je bekwaamt je in co-creatieve en innovatieve samenwerking met verschillende partijen

Soort minor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Dit is tevens een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(sprofiel).

 

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

 • Je toont een onderzoekende houding naar de invloed van je eigen culturele bagage op de interactie met anderen
 • Je kunt ontwerponderzoek uitvoeren
 • Je werkt actief aan de ontwikkeling van je eigen diversiteitscompetenties
 • Je kent goede praktijken van het werken aan een inclusieve samenleving
 • Je kent diverse methoden voor interculturele gespreksvoering en cultuursensitief werken (met o.a. migrantenjongeren en vluchtelingenfamilies)
 • Je hebt kennis en inzicht in actuele concepten, theorieën en methoden op het gebied van diversiteit en intercultureel werken
 • Je kunt verbindend en versterkend werken op individueel, groeps- en gemeenschapsniveau
 • Je kunt inclusiegerichte activiteiten opzetten en uitvoeren die aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de betreffende doelgroepen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Je wilt je interculturele competenties in een specifieke beroepspraktijk vergroten en je verdiepen in intercultureel werken
 • Je volgt een sociale opleiding, zoals Social Work, Pedagogiek, Vaktherapie of Toegepaste Psychologie of je volgt een educatieve opleiding, zoals de Pabo, lerarenopleiding of Opleidingskunde
 • Mocht je geïnteresseerd zijn in de minor, maar een andere dan genoemde opleidingen volgen, neem dan contact op. We kunnen dan samen kijken of de minor voor jou een passende keuze is.
 • De minor is geschikt voor het uitstroomprofiel Jeugdzorg

Voorwaarden voor deelname

 • Je hebt binnen je eigen opleiding de competenties voor de beroepstaken van de major op niveau 2 behaald
 • Je hebt minimaal een half jaar aaneengesloten stage gelopen in een relevante setting
 • Tijdens de minor heb je een praktijkplek van 4-8 uur waar je thema’s uit de minor kunt onderzoeken, en oefeningen en opdrachten uit de minor kunt uitvoeren. Een praktijkplek kan (vrijwilligers)werk of een staqe zijn. De minimale eis aan de praktijkplek is dat er sprake is van sociale interacties (die je met een diversiteitsbril op kunt onderzoeken); denk aan het werken op een woongroep, in een buurthuis of op een school, vrijwilligerswerk bij scouting of een sportclub of buddyprojecten. Sociale interacties hebben ook betrekking op de samenwerking met collega’s
 • Je hebt bijzondere ervaring met en/of interesse voor (culturele) diversiteit, intercultureel leren en intercultureel samenwerken

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Onderwijseenheid  1 Narratief actieonderzoek en intercultureel vakmanschap

 1. Presentatie beeldverhaal eigen culturele bagage

 2. Essay intercultureel vraagstuk

Onderwijseenheid 2 Arrangeren van inclusiegerichte ontmoetingen en leeractiviteiten

 1. Verslag en presentatie kwaliteitsverbetering intercultureel werken in de beroepspraktijk
 2. Verslag en presentatie persoonlijke ontwikkeling intercultureel vakmanschap

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

 • Je hebt in totaal 2 hele dagen contactlessen: maandag en dinsdag. Je bent 4-8 uur per week aanwezig op je praktijkplek. De rest van de week werk je ongeveer 1 dag in de week aan groepsopdrachten en 1 of 2 dagen in de week zelfstandig aan andere verwerkingsopdrachten.

Werkvormen

 • Interactieve hoorcolleges, filmanalyses en verwerkingsopdrachten
 • Individuele en groepsopdrachten in de praktijk
 • Gastlessen
 • Groepsbijeenkomsten en subgroepbijeenkomsten
 • Verschillende vaardigheidstrainingen
 • Creatieve werkvormen op het gebied van interculturele communicatie, narratief werken en coaching
 • Excursies naar musea

Beekers, B., Kroes, R. & Van Rosmalen, J. (2017). Creativiteit als uitdaging voor sociaal werk. De waarde van anders. Coutinho.

Dries, M. & Endt-Meijling, M. (2018). Met nieuwe ogen. Meervoudig kijken en verbinden in het sociale domein. Coutinho.

Tjin a Djie, K. & Zwaan, I. (2023). Beschermjassen. Transculturele hulp aan families.  Van Gorcum.

Van Oudenhoven, J.P. & Van der Zee, K. (2019). Interculturele Psychologie. Werken aan effectieve ontmoetingen tussen culturen. Coutinho.

Daarnaast maken we gebruik van verschillende artikelen, boekhoofdstukken en/of rapporten die via de studiehandleiding bekend worden gemaakt.

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright