Deeltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
30 augustus 2021 t/m: 30 januari -- gesloten (geen doorgang)
Mieke Spek

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:
Mieke Spek
E-mail: Mieke Spek
Tel: 0655291218

Inschrijven? Goed om te weten! De kritische grens voor de uitvoering van een minor is 15 inschrijvingen. Indien een minor minder dan 15 inschrijvingen heeft dan kan worden besloten de minor niet door te laten gaan. Studenten worden daarvan op de hoogte gesteld na de eerste inschrijfronde zodat zij nog een nieuwe keuze kunnen maken.

Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Wil jij werken als jeugdhulpverlener die kijkt naar het hele gezin en niet alleen naar het individu? Leg je de regie graag bij het gezin en het netwerk? Wil je zicht krijgen op de invloed van (familie)relaties? Wil je leren om gevoelige thema’s in een gezin te bespreken?Volg dan de minor "Systeemgericht werken in de ambulante jeugdzorg" bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

 

Systeemgericht werken
Je leert in deze verdiepende minor "Systeemgericht werken in de ambulante jeugdzorg" samen te werken met ouders binnen de context van het gezin, familie en het sociale netwerk.

Werkgebied
Je werkgebied is de ambulante jeugdzorg: als jeugdbeschermer / gezinsvoogd of bij de zorgaanbieder als ambulant werker of pleegzorgwerker.

Samenwerking met relevante partners
Deze minor is ontwikkeld in samenwerking met het werkveld en wordt regelmatig geactualiseerd. Het is een mix van trainingen, inhoudelijke kennis en werken aan gevarieerde opdrachten. Het onderwijs wordt verzorgd door deskundigen uit het werkveld, trainers en door docenten van HAN die zelf ervaring hebben in de ambulante jeugdzorg. Ook wordt aandacht besteed aan opbrengsten van actueel relevant (praktijk)onderzoek.

De minor richt zich inhoudelijk op de volgende onderdelen:

 • Vergroten van competenties m.b.t. methoden en methodieken gebonden aan functies m.n. de jeugdbeschermer, de ambulant gezinswerker/ouderbegeleider, de pleegzorgwerker
 • Kennis op het gebied van systeemtheorie, oplossingsgericht werken, contextueel werken en werken aan veiligheid in het gezin
 • Uitvoering beroepstaken zoals het schrijven van een plan van aanpak, pleegzorgondersteuningsplan of handelingsplan
 • Training systeemgericht werken (o.a. kennis over systeemtheorie, analyseren van een gezinssysteem, transcultureel werken met gezinnen)
 • Vaardigheidstrainingen vraag- en oplossingsgericht werken (oplossingsgerichte benadering, werken aan vaardigheden)
 • Training contextueel werken (o.a. kennismaken met theoretische uitgangspunten en vertaling van de theorie naar de praktijk, oefenen in meerzijdige partijdige houding, oefenen met het stellen van verbindende en contextuele vragen)
 • Training veiligheid: signaleren en handelen bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (o.a. Signs of Safety, taxatie-instrumenten hanteren,, vermoedens van kindermishandeling bespreekbaar maken, werken met weerstand)
 • Werken aan je professionele ontwikkeling als (toekomstig) jeugdhulpverlener, zicht krijgen op je eigen normatieve professionaliteit

 

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

 • De student kan systeemgericht (samen)werken in en met gezinnen met eenvoudige tot complexe problematiek
 • De student heeft zicht op contextuele thema’s in een gezinssysteem
 • De student kan contextuele thema’s bespreekbaar maken met betrokkenen
 • De student kan werken volgens de oplossingsgerichte benadering in en met gezinnen met eenvoudige tot complexe problematiek
 • De student kan veiligheid en onveiligheid taxeren in een gezin en vermoedens van kindermishandeling bespreken met betrokkenen
 • De student kan weerstand hanteren
 • De student kan een meerzijdige partijdige houding hanteren
 • De student kan gericht en zelfstandig verantwoordelijkheid nemen voor zijn/haar eigen professionele ontwikkeling

De minor resulteert in een competent ambulant werker die voorbereid is op deze specifieke functie in de jeugdhulpverlening. Je bent voldoende toegerust, bekeken vanuit opleidingsnormen (niveau 3) en afgestemd op werkveldnormen.

Competenties

Competenties landelijk uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker

Vakspecifieke competenties
1A Werkt vanuit visie op opvoeding en ontwikkeling
1E In de systeemgerichte context: coördineert de zorg

Thema competenties
2A Omgaan met jeugdige en opvoeders in een gedwongen kader
2C Omgaan met (vermoedens van) geweld in huiselijke kring

Generieke competenties
3B brengt de situatie in kaart
3C stelt de hulpvraag vast of scherpt deze aan
3D kiest passende interventies
3H handelt methodisch
3I Werkt verantwoord
3J Reflecteert op eigen handelen
3M ontwikkelt het eigen werk

Daarnaast gaan we in het onderwijs ook uit van de competentieclusters uit het competentieprofiel van de hbo Jeugd- en Gezinsprofessional (Competentieprofiel hbo Jeugd- en Gezinsprofessional, 2018):

 • ondersteunen bij regievoeren
 • samenwerken met de jeugdige en het gezin
 • versterken van het netwerk
 • interdisciplinair samenwerken met en rond de jeugdige en zijn systeem
 • regie (deels en tijdelijk) overnemen van de jeugdige en zijn gezin

Wij werken ook met de Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Ben jij student Social Work, Pedagogiek, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Toegepaste Psychologie, Creatieve Therapie of Culturele en Maatschappelijke Vorming? Dan is deze minor geschikt voor jou!

Bij Creatieve Therapie, Toegepaste Psychologie en Culturele en Maatschappelijke vorming wordt er in het bijzonder gekeken naar jouw praktijkervaring.
Volg je het uitstroomprofiel Jeugdzorg dan is deze minor super up to date en geschikt bevonden.

Er zijn plaatsen beschikbaar voor studenten van buiten de HAN. Vlaamse studenten zijn ook welkom.
De minor is gericht op het Nederlandse werkveld.

Voorwaarden voor deelname

 • Niveau 3 behaald in een van de genoemde majors (studiejaren 1, 2, 3 volledig afgerond)
 • Je volgt deeltijdonderwijs. Je bent werkzaam in een voor de minor relevante instelling en functie voor tenminste 20 uur per week. Onder relevante setting wordt verstaan een plek in de ambulante jeugdhulpverlening.
 • Indien je in de (semi)residentiele setting werkt, is het verplicht om tenminste 6 tot 12 uur per week ervaring op te doen in de ambulante setting. Er wordt gezocht naar maatwerk om zoveel als mogelijk de eigen praktijk als leerplek in te zetten. Meelopen met een ambulant begeleider behoort tot de mogelijkheden. Praktijkervaring in het reguliere basis of voortgezet onderwijs is onvoldoende relevant voor deze minor. Neem bij vragen of twijfel contact op met de minor coördinator.
 • Je hebt basiskennis van: systeemtheorie, structurele stroming, contextuele therapie, communicatietheorie, ontwikkelingspsychologie, psychopathologie, sociale-, operante- en cognitieve leertheorie, pedagogiek, orthopedagogiek en juridische kennis over familie- en jeugdrecht.
 • Het is zeer gewenst dat je ervaring hebt met ontwikkelings- en opvoedingsproblematieken en/of multiprobleemsituaties. Praktijkervaring in het speciaal onderwijs of sociaal cultureel werk in zgn. probleemwijken behoort tot de mogelijkheden, mits je in voldoende ervaring met jeugdigen en ouders hebt opgedaan.

De minorcoördinator heeft een informatiepapier ter beschikking over het "praktijkleren".

Goed om te weten
Er kunnen maximaal 24 studenten deelnemen aan deze minor. Doorgang van de minor is onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. In het geval van een kleine groep deeltijd studenten kunnen, indien de omstandigheden het toelaten, de lessen samen met de voltijd studenten worden georganiseerd.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

eigen gezinsonderzoek (systemische- en contextuele thema’s relateren aan het eigen systeem)

beroepsproduct met verantwoording (handelingsplan/pleegzorgondersteuningsplan/plan van aanpak, inclusief systeemanalyse)

 

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

 • De lesdag is op woensdag

Werkvormen

 • Werkcolleges
 • Gastlessen van professionals uit de praktijk
 • Hoorcolleges
 • Trainingen
 • Consultatie

Opmerkingen

 • Verdiep je voor aanvang in praktijkmogelijkheden. Vraag bij de coördinator paper "Praktijkleren aan".
 • Je krijgt voor aanvang van de minor een mail met alle informatie die nodig is voor de start van de minor.

Voorafgaande aan de minor krijg je een actuele literatuurlijst toegestuurd.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright