Vol- en deeltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
-- niet aangeboden
Arjo Hammink, Katie Oost

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Of benader een van onderstaande docenten:

Arjo Hammink
E-mail: arjo.hammink@han.nl of
Katie Oost
E-mail: katie.oost@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Wil je meer weten over buitenschools leren en veldwerk? Wil je een praktijkstage in óf buiten het onderwijs? Volg dan de minor Veldwerk en landschap van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Stel je voor: je bent docent Biologie of Aardrijkskunde op een school en bent met klassen uit het 2e jaar in een projectweek bezig met het onderwerp ‘Het Nederlandse landschap'. Samen met je collega's wil je graag met de klassen naar buiten, veldwerk uitvoeren.

Dan komen vragen naar boven als:

 • Hoe pak je veldwerk aan? 
 • Welk gebied kies je en waarom? 
 • Welk type veldwerk kies je en waarom? 
 • Wat zijn de leerdoelen en hoe laat je wat de leerlingen doen in het veld aansluiten bij je lessen in de klas? 
 • Wat kun je allemaal met leerlingen in de omgeving van je school in het veld doen?

Volg de minor Veldwerk en landschap en je krijgt antwoord op deze en meer vragen!

Je hebt ook de mogelijkheid om een praktijkstage buiten het onderwijs te lopen, bijvoorbeeld bij een milieuadviesbureau, een educatief centrum of in het buitenland. Tijdens deze stage maak je kennis met andere werkvelden waar ‘veldwerk en landschap' een rol spelen, zoals onderzoek, voorlichting, toerisme en landbouw.

Onderwerpen

 • Landschap
 • Ecologie
 • Veldwerk
 • Duurzaamheid
 • Toerisme
 • Stadsecologie
 • Waterbeheer
 • Natuurbeheer
 • Milieubeleid

 

Kijk hier voor filmmateriaal van deze minor.

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

 

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

 • Lesgeven en trainen in veldwerk en landschap: leren begeleiden van leerprocessen tijdens veldwerk
 • Ontwerpen van leerarrangementen in veldwerk en landschap: ontwerpen van veldwerkactiviteiten voor aardrijkskunde en biologie, bepalen van de positie van veldwerk binnen curriculum van een school, visie ontwikkelen op veldwerk en het belang van veldwerk, dit laatste ook vanuit maatschappelijk perspectief
 • Ontwikkelen van de vakinhoudelijke en vakdidactische achtergrond in veldwerk en landschap: ontwikkelen in vakinhoud en vakdidactiek

Competenties

 • Interpersoonlijke competentie
  Je stimuleert leerlingen tot gewenst gedrag tijdens veldwerkactiviteiten en daaraan gerelateerde lessituaties. Je spreekt de leerlingen zowel individueel als groepsgewijs aan op hun gedrag, zodat een op samenwerking gerichte sfeer ontstaat. Daartoe maak je zelfstandig gebruik van diverse professionele gesprekstechnieken
 • Pedagogische competentie
  Je hebt een duidelijk beeld van de sociale verhoudingen en het sociale klimaat binnen een groep leerlingen en van individuele leerlingen tijdens veldwerkactiviteiten en daaraan gerelateerde lessituaties. Je analyseert hun gedrag en begeleidt hen zelfstandig
 • Vakinhoudelijke en didactische competentie
  Je staat boven de leerstof. Je legt verbanden tussen de theorie en de praktijk. Daarbij ontwerp je zelfstandig onderwijsleeractiviteiten die recht doen aan verschillen tussen leerlingen, met aandacht voor differentiatie en gevarieerde werkvormen met expliciete aandacht voor geïntegreerde didactiek. Je gaat bij de eventuele uitvoering flexibel om met het proces, evalueert dit en betrekt er ook de leerlingen bij
 • Organisatorische competentie
  Je richt leeromgevingen op een doelmatige wijze in en stemt de activiteiten van uiteenlopende leeromgevingen op elkaar af. Je bent in staat om relevante procedures voor leerlingen en docenten uit te schrijven. Daarnaast kan je inschattingen maken van te maken onderwijskundige keuzes ten aanzien van roostering, projecten en financiële aspecten, uitlopend in curriculumontwikkeling t.b.v. veldwerk
 • Samenwerking met collega's
  Je neemt actief deel in vormen van overleg die vereist zijn om veldwerk te ontwerpen en er onderwijs in te verzorgen. Je geeft en ontvangt collegiale consultatie / intervisie. Specifieke vaardigheden liggen daarnaast op het gebied van samenwerking, afstemming, onderhandeling en conflicthantering met collega's met een andere vakspecifieke achtergrond
 • Samenwerking met de omgeving
  Je neemt actief deel aan overleg met mensen en instellingen buiten de school, om zo de praktijk op een vakoverstijgende wijze in de school te brengen en bijvoorbeeld voorlichting te geven aan collega's en nieuwe leerlingen over de werkwijze bij veldwerk
 • Reflectie en ontwikkeling
  Je onderzoekt zelfstandig en systematisch jouw werk op het gebied van veldwerk en betrekt daarbij feedback van collega's en begeleiders. Je bent op de hoogte van actuele onderwijsontwikkelingen. Daarnaast ben je in staat om aan te geven vanuit welke beroepsopvattingen, normen en waarden je invulling geeft aan jouw werk

Tevens geldt bij alle bovenstaande competenties dat je de kennis, de attitude en de vaardigheden kan inzetten in onderzoekssituaties en in voorlichtingssituaties.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Voltijd- en deeltijdstudenten van de lerarenopleiding Aardrijkskunde, Biologie, Geschiedenis, Economie, Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde
 • Voltijd- en deeltijdstudenten van de Pabo
 • Externen uit andere educatieve richtingen of uit het werkveld die zich willen bekwamen in veldwerk en landschap

Voorwaarden voor deelname

 • Je volgt een educatieve major en je bent in het bezit van een propedeusediploma
 • Of je bent al in het bezit van een docentbevoegdheid
 • Of je hebt een milieukundige achtergrond
 • Daarnaast functioneer je tenminste op hbo werk- en denkniveau 2

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze. Er vindt een competentiebeoordeling plaats in een assessment met behulp van je eigen Digitaal Portfolio. Voorafgaand aan de 4 beoordelingen werk je aan leer(werk)taken, die eindproducten opleveren ten aanzien van je competentieverwerving. Bijvoorbeeld: observatieverslagen uit het werkveld, een uitgeschreven curriculum op gebied van veldwerk, een eigen docentenhandleiding met didactische uitgangspunten bij veldwerkmateriaal en een project en een projectlijn.

Daarnaast wordt je beoordeeld op je verworven competenties tijdens de praktijkstage. Het totaaloverzicht van de competenties, doelen en beroepstaken moeten in onderlinge samenhang met een voldoende worden beoordeeld.

Je krijgt feedback op tussenproducten gedurende de minor.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Naast hoor- en werkcolleges ga je vaak het veld in gedurende een hele dag. Dit betekent dat je minimaal 3 dagen per week beschikbaar moet zijn. In de perioden waarbij je stage loopt moet je ongeveer 4 dagen per week beschikbaar zijn.

Werkvormen

 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges
 • Veldwerk
 • Onderzoek
 • Stage

Blokminor
De minor wordt 1 keer per jaar als een blok in  semester 2 aangeboden.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright