Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
1 februari 2021 t/m: 3 juli 2021 -- open
Willi Kisters

Voor meer informatie:

info@han.nl | T 31 (0)24 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 uur bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Willi Kisters
E-mail: Willi Kisters
Tel: 0031655291197

Inschrijven? Goed om te weten! De kritische grens voor de uitvoering van een minor is 15 inschrijvingen. Indien een minor minder dan 15 inschrijvingen heeft dan kan worden besloten de minor niet door te laten gaan. Studenten worden daarvan op de hoogte gesteld na de eerste inschrijfronde zodat zij nog een nieuwe keuze kunnen maken.

Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Learning through Adventure and Experience

Of: Ervaren en leren, daar gaat het om tijdens de HAN-minor “Ervaringsleren in Social Work”. In het middelpunt staat het zelf ervaren en bewustwording.

"Beelden zeggen meer dan woorden"; fotocollage minor ervaringsleren 

 

Helaas kan deze minor in semeter 1 2020-2021 niet doorgaan vanwege te weinig aanmeldingen. Wel bestaat de mogelijkheid deze minor in een “internationaal variant / internationale groep” te volgen. Internationaal betekent dat er in de groep Nederlandse en Duitse studenten zitten. De lessen worden in beide talen aangeboden en iedereen kan in zijn moedertaal spreken en schrijven. Ook de toetsen worden in de moedertaal afgenomen. De inhoud van de internationale minor is gelijk aan de Nederlandse minor.
Als je interesse hebt in het internationale variant moet je je voor deze minor inschrijven.
Link naar Kiesopmaat: https://www.kiesopmaat.nl/modules/han/FGGM/138047/

 

Door bewuste zelfbeleving in en door uitdagende settings, het aanleren van (nieuwe) praktische vaardigheden en competenties en het begrip “Ervaringsleren” (soms ook genoemd "Adventure Learning") eigen maken met bijbehorende theoretische verbanden ben jij na deze minor een professional die verschillende elementen in kan zetten in Social Work.

Daarnaast ontvang je na het volgen van- en met voldoende afsluiten van de minor Ervaringsleren een certificaat vanuit de Duitse Bundesverband der Individual- und Erlebnis Pädagogik. Deze internationale organisatie, een vakvereniging met aanzien en hoge kwaliteitsnormen is een voorbeeld voor andere instanties. Momenteel is de HAN de enige Nederlandse Hogeschool die dit certificaat verstrekt/ mag verstrekken. Met dit certificaat mag jij jezelf Erlebnispedagoge/Erlebnispedagogin noemen omdat jij aan alle kwaliteitsnormen hebt voldaan.

Geschikt en goedgekeurd voor het uitstroomprofiel jeugdzorg.

Ervaringsleren resp. Learning through Adventure en Experience is zowel in de media als in de sociaalpedagogische praktijk erg populair. De veelzijdigheid van activiteiten en doelstellingen op het gebied van ervaringsleren / adventure learning zijn groot en neemt nog steeds toe. Ervaringsleren is inzetbaar voor nagenoeg iedere doelgroep met bijpassende doelstellingen, een ontwikkelingsproces voor zowel het individu als voor de groep.

Bewust leren met hoofd, hart en handen (of het nu aan de klimwand is, in het bos, bij het (individuele) soloproject of op de zeilboot) staat centraal bij “Ervaringsleren” en zo ook in deze minor. Om de minor nog meer diepgang te geven zal voor, tijdens en na de activiteiten gereflecteerd worden, ontvang je feedback en wordt er gezocht naar een transfer in het dagelijkse leven. In de minor wordt de nadruk gelegd op de veelzijdigheid van activiteiten en het bewustzijn/bewust worden van het leren. Voorbeelden hiervan, het ontwikkelen van:
               - Kennis
               - (nieuwe) Vaardigheden
               - Competenties en houding m.b.t. fysieke en psychische veiligheid
               - Competenties die belangrijk zijn bij het aanbieden van ervaringsleer activiteiten

Inhoud lessen en activiteiten aanbod die jullie oud gaan “ervaren”

Theorie
Onderwijseenheid: "Theoretische grondslagen van het ervaringsleren"
De studenten verkrijgen en verdiepen theoretische kennis en wetenschap op het gebied van “ervaringsleren”; bijvoorbeeld “recht en toezicht”, leer- en transfermodellen, actuele maatschappelijke ontwikkelingen in het ervaringsleren, werkingsfactoren van evaluatie-instrumenten op het gebied van ervaringsleren.
In deze onderwijseenheid verkrijgen de studenten kennis en wetenschap voor het project “Ervaringsleren toegepast”.

Onderwijseenheid: “Ervaringsleren toegepast”
Les (werk)vormen

 • Begeleide training
 • Hoorcolleges
 • Zelfbeleving
 • Zelfwerkzaamheid en zelfrealisatie
 • Vakinhoudelijke voordracht
 • Werken in subgroepen
 • Presentaties
 • Schriftelijke uitwerking
 • Literatuurwerk
 • E-learning
 • Reflectie en feedback
 • Projectopdracht
 • Leren op eigen initiatief

Praktijk

 • Module: Klimmen en aanverwante elementen
  De studenten verwerven vaardigheden op het gebied van “klimmen” en aanverwante elementen
 • Module: Natuurpedagogiek
  Didactiek van de natuurpedagogiek volgens het flow-learning-model van Joseph Cornell
  Zelf ervaring opdoen met verschillende natuur activiteiten die de zintuigen en natuurbeleving prikkelen.
  Natuurhistorische kennis
  Voorschriften en risicos bij natuur-pedagogische evenementen
 • Module: City-bound
  Ervaringsleren in de stad als sociale ruimte en ervaringsruimte. De studenten verwerven competenties bij het inzetten van programmas op het gebied van ervaringsleren in de stad als sociale ruimte en ervaringsruimte
 • Module: Coöperatieve avontuurspellen
  De studenten verwerven competenties op het gebied van planning, uitvoering en leiding van coöperatieve avontuurspellen
 • Module: Individueel (Solo) project
  De studenten doen bewuste zelfervaringen op met betrekking tot verdiepte waarneming (verfijning van de zintuigen), het beleven van rust en alleen zijn en natuur- en omgevingsbeleving. Deze ervaringen hebben als doel de studenten gevoelig te maken voor de aard van het ervaringsleren en vormen het uitgangspunt voor het verdere verloop van de minor. De deelnemers voeren gedurende twee dagen een individueel project uit met het alleen zijn en het oefenen en verfijnen van de eigen waarneming als centraal thema.
 • Module: Aanvullende opleiding van LandesSportBundes Nordrhein-Westfalen (LSB) Abenteuer- und Erlebnissport.
  De studenten verwerven kennis en competenties op het gebied van avontuur- en belevenissport en kunnen bij goed resultaat bij de sportbond van de deelstaat Noordrijn-Westfalen het certificaat “Abenteuer- und Erlebnissport” verkrijgen.
 • Module: Zeilen als instrument voor ervaringsleren
  De studenten maken kennis met zeilen als instrument voor ervaringsleren voor zichzelf en voor inzet bij hun cliënten.
 • Module: Wandelcoaching
  Het natuur en het wandelen als coachingsinstrument voor individuen en groepen

Praktijkworkshops
De studenten zullen zelf verschillende praktijkworkshops vormgeven en uitvoeren voor medestudenten. Onderwerpen die aanbod komen zijn: Kaart/kompas, GPS en geocaching, Slackline, Citybound, Ervaringsleren 2.0, enz.

Project "Ervaringsleren toegepast"
Het project “Ervaringsleren toegepast” verbindt en verenigt de theorie en praktijk van het ervaringsleren en eindigt als integrale opdracht in het project “Ervaringsleren toegepast”.
Op basis van de eerder verworven praktische vaardigheden, kennis en houdingen voeren de studenten met en voor een cliëntengroep een project uit op het gebied van ervaringsleren dat ten minste 20 contacturen beslaat, waarbij ze onder andere verschillende onderzoeken en analyses alsook een effectmeting uitvoeren en dit documenteren.

Minor begeleidende praktijkactiviteit
De minor begeleidende praktijkactiviteit speelt een belangrijke rol in de competentie-uitbreiding gedurende deze onderwijseenheid en gedurende de gehele minor.
Deze minor begeleidende praktijkactiviteit moet een omvang hebben van ten minste 16 uur per week (gemiddeld). Daarnaast dient deze de mogelijkheid te bieden om praktijkervaringen op het gebied van ervaringsleren op te doen. 

Certificering als “Erlebnispädagoge”
De minor Ervaringsleren is door het Duitse Bundesverband der Individual- und Erlebnispädagogik (be)  geaccrediteerd. De HAN heeft het recht om studenten die de minor afsluiten te certificeren als “Erlebnispädagoge” (conform de kwaliteitsnormen van be). Voorwaarde voor de certificering als “Erlebnispädagoge” is de succesvolle afsluiting van de studie. Alle andere deelnemers ontvangen een certificaat met de notitie “GQ” voor “Grundqualifikation” (basiskwalificatie). Indien er binnen drie jaar na afsluiting van de opleiding of bijscholing op het gebied van ervaringsleren alsnog een pedagogische of pschologische opleiding of een soortgelijke studie respectievelijk een aantoonbare passende pedagogische praktijkervaring van minstens drie jaar wordt gehaald of afgesloten, kunnen de deelnemers bij de aanbieder van de opleiding en bijscholing tegen levering van overeenkomstig bewijs een nieuw certificaat zonder de beperkende notitie laten afgeven.

Het Bundesverband der Individual- und Erlebnispädagogik is ook internationaal een vakvereniging met aanzien en wat betreft de kwaliteitsnormen in de opleiding een voorbeeld voor andere instanties.

Type minor
Dit is een verdiepende minor. Bij een verdiepende minor specialiseer je je verder in het kader van je beroep(profiel).

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt een- of tweemaal per jaar als blok met een duur van een semester aangeboden.

Onderwijstaal
De onderwijstaal in deze voltijdvariant is Nederlands.

Leerdoelen & Competenties

Voor deze minor zijn verschillende leerdoelen opgesteld, beslis zelf of de leerdoelen van deze minor overeenkomen met jouw wensen en behoeften.

Na het volgen van de minor Ervaringsleren ben je in staat om activiteiten op het gebied van ervaringsleren met cliënten en/of groepen doelgericht en bewust in te zetten.

Leerdoelen

 • Je zult zelf een aantal (nieuwe) vaardigheden en competenties leren en beheersen.
 • Je zult duidelijk gevoelig worden gemaakt voor kwesties op het gebied van fysieke en psychische veiligheid.
 • Je zult je trainen op het gebied van verantwoordelijkheid en leiding nemen en competenties verkrijgen op dit gebied.
 • Je zult veel ervaren en leren over methodisch/didactische handelwijzen.
 • Je zult groepsdynamica in al zijn facetten beleven en efficiënt reflecteren.
 • Reflectie, evaluatie en transfer zullen een bijzondere betekenis krijgen.
 • Je zult jezelf beter leren kennen; je zult in de minor als persoon en als professional in het sociaal werk groeien.
 • Je zult een (nieuw) repertoire aan mogelijkheden leren kennen om met cliënten en/of groepen te werken.
 • Je zult vooral een overtuigde en onderbouwde houding inzake ervaringsleren ontwikkelen.


Competenties

De student kan een aantal competenties ontwikkelen.

Competentie 1: Contact leggen, oriënteren en analyseren
Competentie 2: Doelen formuleren en een plan van aanpak ontwikkelen
Competentie 3: Plan van aanpak uitvoeren en evalueren
Competentie 7: Bijdragen aan de organisatie van het werk
Competentie 10: Bijdragen aan de ontwikkeling en profilering van het beroep

Centrale competenties in de minor ‘Ervaringsleren nader toegelicht’

Competentie 11 (inzet van creatieve media) staat centraal in de minor Ervaringsleren en is binnen deze minor uitgebreid met een aantal specifieke aspecten, te weten het verwerven van vaardigheden en technieken op het gebied van ervaringsleren, kennisontwikkeling, competenties en houding inzake fysieke en psychische veiligheid respectievelijk actuele veiligheidstandaarden en de competentie om activiteiten op het gebied van ervaringsleren te benaderen en in te zetten als lesmateriaal.

Ook competentie 9 (het ontwikkelen van de eigen professionaliteit) is van groot belang in de minor Ervaringsleren: het gaat hier om de veelzijdigheid van de professionele ontwikkeling. De minor Ervaringsleren richt zich in het bijzonder op het inzetten van het ervaringsleren zelf om bij de studenten leer- en ontwikkelingsprocessen op gang te brengen. De student vergroot zijn persoonlijke en beroepsmatige leerzone door het ervaren van beperkingen en het verleggen van grenzen (Wygotski, 1987); door bewust rekening te houden met de leercirkel van Kolb (Kolb, 1984) en deze structureel te integreren, boekt de student vooruitgang in de leerstijl die hem het beste ligt.

Ervaringsleren opereert regelmatig in het spanningsveld “risico en durf” om groeiprocessen te genereren. Daarom is competentie 5 (samenwerking binnen een team) alleen op grond van de fysieke en psychische veiligheid (met inachtneming van het actuele veiligheidsonderzoek) een centrale competentie in de minor Ervaringsleren als het gaat om bijvoorbeeld het opstellen van (veilige) programmas en leerarrangementen op het gebied van ervaringsleren voor cliënten en vooral voor cliëntengroepen.

Toelating

Een minor wordt interessant als hij aansluit bij je opleiding en/of beroepsprofiel, het juiste niveau heeft en geen overlap heeft met je major.


Voor wie?

Deze minor is bedoeld voor studenten die een studie doen of een beroep uitoefenen in de sociale of pedagogische  sector. De studenten dienen affiniteit te hebben met beweging, sport, spel en creativiteit alsook de natuur te waarderen als ervarings- en leerruimte.

Ervaringsleren is in de kern een (bijzondere) vorm van leren voor verschillende sectoren en verschillende doelgroepen; er zijn dan ook aanknopingspunten voor studenten van verschillende studierichtingen.

Voorbeelden voor de inzet van ervaringsleren zijn bijvoorbeeld:

 • Personeelsontwikkeling
 • Teamontwikkeling
 • Bevordering van sociale competentie
 • Versterken van het zelfconcept en de zelfredzaamheid, daardoor bevordering en versterking van het zelfvertrouwen
 • Waarnemingsscholing

Ook de wijze van leren op zich kan een verrijking zijn voor studenten; hoe kan ik bijvoorbeeld goede, aantrekkelijke leerarrangementen opstellen voor mijn cliënten en rekening houden met hun individuele leerstijl; hoe kan ik integraal leren stimuleren?

Deelnamevoorwaarden

- Studenten Social Work of educatie en instituut IMSS en ISBS; andere opleidingen naar overleg.

- Zowel 60 behaalde studiepunten voor de onderwijseenheden van de propedeuse (= niveau 1 = 1e jaar) als 60 behaalde studiepunten voor de onderwijseenheden van de hoofdfase (= niveau 2 = 2e jaar).

- Ervaringsleren vereist een openheid voor het leren en een openheid in benaderingen. “Groep” en de “gebeurtenissen” in een groep zijn een centraal onderdeel van de werkwijze van ervaringsleren.

- Goede schriftelijke en mondelinge kennis van de Nederlandse taal.

- Noodzaak en voorwaarde om begeleidend bij de minor praktijkervaringen op het gebied van ervaringsleren op te doen. Dit kan in het kader van een stage en/of in het kader van vrijwilligerswerk dat relevant is in het kader van ervaringsleren.

- Met de aanmelding voor de minor Ervaringsleren garanderen de studenten, dat ze geen lichamelijke en/of psychische beperkingen hebben voor aanvang van de minor Ervaringsleren.

- De studenten zijn verplicht handicaps of (chronische) aandoeningen (bijvoorbeeld diabetes) voor aanvang van de opleiding te communiceren aan het opleidingshoofd. Er vindt dan onderling overleg plaats over hoe er met deze situatie wordt omgegaan.

- Overeenstemming met de opleidingsovereenkomst bij de minor, die noodzakelijk is voor een certificering als “Erlebnispädagoge”

Goed om te weten

Een financiële eigen bijdrage van de studenten is noodzakelijk.
Voor de kosten voor literatuur, reiskosten, entreegelden (bijvoorbeeld klimhal), de deelname aan het zeilproject en eventueel verblijf- en maaltijdkosten dient een bedrag van 350-500 euro door de studenten te worden betaald.
Opleidingslocatie is de HAN in Nijmegen en andere opleidingslocaties in Nederland; eventueel ook in Duitsland.
Binnen de minor (vóór het project “Ervaringsleren toegepast”) dient te worden aangetoond dat een EHBO-cursus is gevolgd die niet ouder is dan twee jaar. De mogelijkheid om een EHBO-cursus te volgen is ingebouwd in de minor. 

De minor wordt als volgt getoetst:
- Individuele presentatie en schriftelijke uitwerking: vakinhoudelijk werkstuk over een actueel onderwerp in het ervaringsleren

- Individuele toets / afname klimvaardigheidsbewijs

- Individueel project: individuele toets: presentatie van een reisverslag als individuele toets

- Integrale opdracht: project “Ervaringsleren toegepast

- Individuele schriftelijke verantwoording

- Eindgesprek

- Bevestiging van de werkgever/stageplaats over een relevante minor begeleidende praktijkactiviteit incl. verschillende feedbacks

Tijdsplanning

 
De minor Ervaringsleren is een blokminor met wisselende lesdagen. 

Het 3-daagse individuele project wordt tijdig en individueel door de studenten gepland en uitgevoerd.

De onderwijslast bedraagt 420 uur (sbu); verder zijn er 420 sbu verplicht als praktijkperiode. De totale omvang van de minor Ervaringsleren beslaat dus 840 uur (sbu).


Tip: Vraag bij jullie werkgever na of jullie gebruik kunnen maken van bijscholingsverlof/opleidingsverlof.

Jullie werkgever krijgt een werknemer met (nieuwe) competenties, die ook voor de werkgever nuttig zijn. In het verleden hebben studenten dit bijvoorbeeld succesvol gedaan voor de volgende onderwijsdelen:
 - Aanvullende opleiding/compacte week “Abenteuer- und Erlebnissport” (ook als verlenging ÜL-C-licentie)
- Zeilproject
- Klimbewijs
- Extra kwalificatie “Erlebnispädagogik”

Werkvormen

 • Begeleide training
 • Hoorcolleges
 • Zelfbeleving
 • Zelfwerkzaamheid en zelfrealisatie
 • Vakinhoudelijke voordracht
 • Werken in subgroepen
 • Presentaties
 • Schriftelijke uitwerking
 • Literatuurwerk
 • E-learning
 • Reflectie en feedback
 • Projectopdracht
 • Leren op eigen initiatief
 • Praktijkleren

Tijdsschema volgt in febr. 2020

                                                                

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright