Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
30 januari 2023 t/m 7 juli 2023 -- open

Voor meer informatie:
minoren.aps@han.nl


Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

The child in the centre; An interdisciplinary approach

Wil jij later gaan werken met kinderen en hun omgeving? Wil je bijdragen aan de participatie van een kind en zijn systeem in de maatschappij? Volg dan de minor ‘Het kind centraal: een interprofessionele benadering’ bij de HAN.

Ieder kind groeit op in zijn eigen omgeving en komt daarbij voor verschillende uitdagingen te staan waardoor de participatie van het kind en zijn systeem in de maatschappij wordt belemmerd. De uitdagingen ontstaan door gezondheidsproblemen van het kind, door een vastgelopen ontwikkeling of door omstandigheden in de omgeving van het kind. De veranderende maatschappij zoals de ontwikkeling van technologie, de focus op het nemen van eigen regie op je leven, de groeiende ongelijkheid en de hoge participatiedruk (voldoen aan verwachtingen van de omgeving) hebben invloed op het omgaan met deze uitdagingen.

Tijdens deze minor werk je aan het (verder) ontwikkelen en inzetten van je persoonlijke eigenschappen en je professionele identiteit om als professional bij te kunnen dragen aan de participatie van een kind en zijn systeem in de maatschappij. Om dit te bereiken ga je partnerschappen aan met het kind, zijn systeem en alle betrokken professionals van school, zorg en welzijn.

We onderscheiden drie verschillende praktijkcontexten waarin de kinderprofessional en het kind elkaar ontmoeten: het kind thuis, het kind in een instelling (ziekenhuis/school/etc.) en het kind als onderdeel van een groep kinderen.

In deze minor werk je individueel en in kleine groepen (interprofessionele teams) steeds aan diverse kenmerkende beroepsopdrachten. Deze opdrachten nodigen je uit om een visie op de zorg/begeleiding rondom kinderen en hun systeem te ontwikkelen en daarbij je eigen accenten te leggen.

Via deze opdrachten doe je kennis op over diverse onderwerpen, zoals gedragsverandering, zelfmanagement van kind en systeem, voeding, communicatie, schoolvaardigheden, mobiliteit, zelfzorg, opvoeding, rouwverwerking, stress en huiselijk geweld. Je oefent in gesprekstechnieken om adequaat te kunnen communiceren met de ouders en het kind. Je leert al doende interprofessioneel samen te werken. Je leert diagnostiek / vraagarticulatie op methodische wijze uit te voeren, professioneel onderbouwde keuzes te maken en een begeleidingsplan op te stellen op basis van Evidence Based Practice. Je leert methoden en technieken, passend bij jouw vakgebied of dat van een andere professional, kennen en past ze toe.

Gezien de soms complexe situatie waarin een kind en het systeem zich bevinden of de complexiteit van de problemen van het kind is interprofessioneel werken belangrijk. Dit vraagt dat je als professional het belang van interprofessioneel werken voor het kind en zijn systeem herkent, kritisch kan reflecteren op interprofessionele zorg/begeleiding, interprofessioneel werkt in een team, interprofessionele zorg/begeleiding samen kunt evalueren en, indien aan de orde, kan overdragen. Hieraan gekoppeld kunnen beroepsinhoudelijke thema’s aan bod komen.

Er is een leeromgeving die praktijkgericht is, samenhangend en flexibel. Om tot zinvol en betekenisvol leren te komen heb je andere mensen nodig. De leeromgeving nodigt daarom uit tot samenwerkend leren. Samenwerkend leren wordt vormgeven door het werken aan groepsproducten, intervisiegroepen en gebruik te maken van coöperatieve werkvormen. Leren vindt plaats in een netwerk van medestudenten, docenten en de praktijk (kinderprofessionals en cliënten).

Deze minor geeft je de kans om ervaring op te doen en vaardigheden en kennis te ontwikkelen, om zodoende het kind en zijn systeem te begeleiden en ondersteunen waar nodig.

Soort minor

De minor 'Het kind centraal; een interprofessionele benadering' is een verbredende minor met eindniveau 3. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.


Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw (leer)wensen en eisen

Tijdens deze minor maak je kennis met de verschillende praktijkcontexten en leer je om als kinderprofessional in deze praktijkcontexten te handelen. Hierbij staan de volgende beroepsthema’s centraal:

  • De kinderprofessional in opleiding werkt samen met kind en systeem 
  • De kinderprofessional in opleiding is een interprofessionele samenwerkingspartner
  • De kinderprofessional in opleiding draagt bij aan bevorderen van de participatie van kind en systeem
  • De kinderprofessional in opleiding past maatschappelijke veranderingen toe in zijn handelen
  • De kinderprofessional in opleiding ontwikkelt een professionele identiteit
  • De kinderprofessional in opleiding gebruikt persoonlijke eigenschappen, kwaliteiten en talenten

Door binnen deze beroepsthema’s aan beroepsopdrachten/beroepsproducten te werken, werk je aan je ontwikkeling tot een competente kinderprofessional.

 

 

 

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Deze minor is geschikt als je een kinderprofessional wil worden in jouw vakgebied.

Voorwaarden voor deelname

Het kunnen uitvoeren van de beroepscriteria, vraagt om de inzet van de kennis en vaardigheden die in leerjaar 1 en 2 van jouw opleiding zijn aangeboden. Het doorlopen hebben van een stage heeft de voorkeur, maar is niet een voorwaarde.

 

 

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Het tentamen is een integrale toets, een portfolio. Gedurende de minor werk je aan beroepsopdrachten/beroepsproducten. Deze worden beoordeeld aan de hand van bepaalde criteria. Deze dienen als inspiratie voor je digitale portfolio.

Het is een fulltime minor die een volledig semester duurt. Het onderwijs vindt plaats in dagdelen. Je hebt gemiddeld 12 begeleide lesuren per week, waarnaast zelfstudie en groepswerk wordt verwacht. Er wordt gestreefd naar een continurooster met vaste lesdagen per week. Daarnaast zoek je een werkleerplaats waar je ervaring op kan doen met het begeleiden van kinderen met een beperking voor ongeveer een dagdeel in de week.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright