Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
28 augustus 2023 t/m 28 januari 2024 -- gesloten (geen doorgang)
Ad den Dekker

Voor inhoudelijke informatie:
Liselotte de Bruijn
E-mail: minor.youthatrisk@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Je plaats zien te vinden in de huidige complexe wereld is voor jongeren een moeizame  opgave. Dagelijks worden zij overladen met impulsen die hen verplichten om keuzes te maken. Vrienden, media, overheden, culturele groepen iedereen wil iets van een jongere. In de HAN minor Youth at risk ga jij je breed oriënteren op de problemen waar jongeren dagelijks mee geconfronteerd worden en krijg je de kans een bijdrage te leveren aan het preventiebeleid wat vanuit de eerstelijnszorg wordt verlangd.

Deze minor verruimt je blikveld en je verdiept je kennis over jongeren.
Je komt tijdens het volgen van deze minor in contact met professionals die op heel diverse manieren werkzaam zijn met jongeren. In jongerencentra, op straat, op school, in gesloten instellingen, in het gezin. Er bestaat alle kans om werkbezoeken en/of werkervaring op te doen binnen professionele organisaties voor jongerenwerk in binnen en buitenland. Een studiereis om het internationale perspectief op jongerenbeleid te ontwikkelen is een verplicht onderdeel van de minor. Het huidige beleid waarbij men prioriteit legt bij talentontwikkeling staat ook bij de minor Youth at risk centraal. We benaderen de problematiek van preventiebeleid vanuit de brede context waarin de jongere leeft. Er is veel aandacht voor de invloed van gezin, school, buurt, subcultuur, werk, (internet)media, vrije tijd. Binnen de minor stimuleren wij het interprofessioneel werken tussen diverse bij jongeren betrokken professionals. Hoe benaderen de jongeren werker, schoolmaatschappelijk werker, wijkagent, wooncorporatie vertegenwoordiger, buurtsportwerker, de problematiek van de jongere vanuit het beroepseigen perspectief?

Van signalering tot en met inzet van maatregelen
Voor de praktijkcomponent van de minor ga jij bij een van de werkveldpartners op zoek naar een ervaren probleem uit de beroepspraktijk van werken met risicojongeren, waar vanuit diverse perspectieven naar gekeken gaat worden. De invloed van het gezin, het overheidsbeleid, de subcultuur staan daarbij centraal. Welke praktijkverbetering kun jij samen met anderen daarvoor ontwerpen? Wat is er nodig om dit ontwerp effectief te kunnen laten zijn in de komende jaren? Zijn er in het buitenland ervaringen opgedaan met voor deze situatie nieuwe innovaties die mogelijk ook in de Nederlandse context inzetbaar zijn?

Ondersteunen en begeleiden van jongeren
Als professional die regelmatig in contact is met jongeren opereer je op het snijvlak van opvoedingsondersteuning, (jeugd-) hulpverlening en agogische dienstverlening. De problematiek van jongeren is veelal complex, omdat meerdere culturele en maatschappelijke factoren een rol spelen en problemen van jongeren zich vaak op meer dan één leefgebied (school, buurt, sociale contacten, thuissituatie) voordoen. Bovendien zijn er veel professionals bij deze jongeren betrokken, met ieder hun eigen taken en bevoegdheden. In deze minor ervaar je dat je deel uitmaakt van dit netwerk en streeft in samenwerking met andere professionals naar het vergroten van de maatschappelijke participatie en ontwikkelingskansen van jongeren.

Onderwerpen
• De leefwerelden van jongeren
• Beleid op gemeentelijk, landelijk en internationaal niveau
• Actuele maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van jongeren: speerpunten van beleid
• Kennis van jeugdinterventies
• Talentontwikkeling bij jongeren
• Media invloed op jongeren participatie
• Design Thinking Methode ontwerp inzetten als antwoord op een praktijkprobleem
• Integraal werken in de participatiesamenleving
• Effectief werken met groepen
• Karakter Vorming

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Blokminor
Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

• Je leert een gedegen projectvoorstel te schrijven.
• Je leert de professionele ondersteuning van jongeren in kaart te brengen
• Je hebt kennis van interventies en kunt een (deel van een) interventie ontwerpen en in een pilot uittesten
• Je kunt contact leggen en onderhouden met de doelgroep
• Je bent je bewust van je attitude en kunt er naar handelen
• Je kunt reflecteren op je handelen en je professionele ontwikkeling in het werken met risicojongeren verwoorden

Competenties

 • Je bent in staat om je actief open te stellen, contact te maken met jongeren in een kwetsbare situatie;
 • Je bent in staat om signalen op te pikken die vragen om een preventieve aanpak ter voorkoming van probleemsituaties;
 • Je kunt een signaal uit de praktijk omzetten in een innovatieve preventieve aanpak.

 

Een minor wordt extra interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Studenten die een opleiding volgen, zoals Social Work, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Culturele en Maatschappelijke Vorming, Creatieve Therapie, Pedagogiek, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Leraar Lichamelijke Opvoeding, Sport, Gezondheid en Management, Sport en Bewegingseducatie. Verder al die opleidingen die opleiden voor een beroep waarbij contact met jongeren essentieel is.(voorbeelden zijn: wijkagent, veiligheidskunde, bouwkunde).

Toegevoegde waarde
De toegevoegde waarde zit vooral in de kennis van het integraal werken, de kennis en omgang met de doelgroep en het kunnen ontwerpen van een interventie.

Min./Max. aantal deelnemers
Max. 1 groep van 24 studenten.

Voorwaarden voor deelname

 • Leerjaar 2 van een HBO opleiding afgerond
 • Minimaal een half jaar stage van leerjaar 3 succesvol afgerond

Is dit laatste niet het geval dan wordt toelating op basis van een schriftelijke motivatie bepaald.

Goed om te weten
Een verplichte buitenlandse excursie in de tussenweken na blok 1 en voor blok 2 is onderdeel van het programma. De kosten bedragen tussen €300 en €500.

Praktijkplek
Deelnemen aan de minor Youth at Risk betekent dat je wekelijks 16 uur per week actief bent in de beroepspraktijk waarbij jongeren centraal staan. Dat kan bijvoorbeeld doordat je bij dezelfde organisatie actief blijft waar je in het derde jaar van je opleiding stage hebt gelopen. Je kunt er ook voor kiezen om je blikveld op het werken met jongeren te verruimen en juist contact te maken met een organisatie waar je nog geheel blanco in staat.
Voor het maken van afspraken en vinden van een geschikte praktijkorganisatie ten behoeve van de 16 uur praktijk per week voor de minor Youth at Risk ben je zelf verantwoordelijk. De beste praktijkorganisatie om aan de slag te gaan is de organisatie waar je de mogelijkheid krijgt om wekelijks met een vaste groep te kunnen werken in de vorm van groepswerk. Voor diverse studieonderdelen in deze minor krijg je namelijk opdrachten mee die alleen in de beroepspraktijk met een groep jongeren kunnen worden uitgevoerd.
Je kunt de praktijkplek het beste voorafgaand aan de start van de minor regelen, of anders meteen bij aanvang van de lessen. Uiterlijk 1 maand na aanvang van de minor móet je gestart zijn op een praktijkplek.

Documenten voor aanvragen praktijkplaats

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

De beroepstaak wordt in al zijn facetten getoetst. De integrale toets bestaat uit een administratieve handeling: de vaststelling dat de tentamens gehaald zijn.

• Kennistoets 
• Presentatie eindproduct
• Innovatieve Praktijkverbetering

Tijdens de lessen ontvang je feedback van de docenten en je mede-studenten.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De theorielessen voor deze minor worden op meerdere dagen van de week gepland. Welke dagen dat zijn en hoeveel dagen is nu nog niet te zeggen, dat hangt af van de afdeling planning en roostering. Wel zorgen wij er voor dat je wekelijks ook tijd hebt om aan je praktijkwerk toe te kunnen komen.

Werkvormen

 • Werkcolleges
 • Hoorcolleges
 • Vaardigheidstrainingen
 • Studiereis/Excursie
 • Praktijkopdrachten

onder andere:

Hoofdstukken uit:

 • Abdallah, S., Kooijmans, M., & Sonneveld, J. (2016). Talentgericht werken met kwetsbare jongeren: Ontwikkelwerk, erkenningswerk, verbindingswerk. Bussum: Coutinho.
 • Beekers, P., Kroes, R., & Van Rosmalen, J. (2017). Creativiteit als uitdaging in sociaal werk: De waarde van anders. Bussum: Coutinho.
  Bekijk dit boek online
 • Bekker, J. & Witte, T. (2017). Jeugdprofessionals en transformerend jeugdbeleid. (2de druk). Bussum: Coutinho
 • Valkenburg, P. (2013). Beeldschermkinderen: Theorieën over kind en media. Amsterdam: Boom. (gratis downloadbaar)
 • Van Strijen, F., & Postma, S. (Red.). (2012). Van de straat: De straatcultuur van jongeren ontrafeld(3e druk). Amsterdam: SWP.
 • De Waal, V. (2018). Interprofessioneel werken en innoveren in teams: samenwerking in nieuwe praktijken. Bussum: Coutinho.
 • Visser, J. (2020). Effectief werken met groepen: Praktische tips voor wat je wel en niet moet doen met groepen: Met spelen om de groepsvorming te stimuleren (2de druk). Katwijk aan Zee: Panta Rhei​.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright