Vol- en deeltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
1 februari 2021 t/m: 3 juli 2021 -- gesloten (geen doorgang)

Er wordt een dringend beroep gedaan op de zelfwerkzaamheid van de student en het uit de comfortzone komen.

De student neemt vooraf de aanmelding eerst contact op met minorverantwoordelijke:

Saskia Sleijster
E-mail: Saskia.Sleijster@han.nl of
Jacqueline Theunissen
E-mail: Jacqueline.Theunissen@han.nl

 

Voor algemene informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Vanuit leiderschap innoveren in de wijk!

Ondertitel: interprofessioneel samenwerken in zorg en welzijn met en voor de burger

Waar kun je jouw werk goed en op jouw unieke wijze doen: In de Wijk!

Zie informatiefilm 

De wijk is een smeltkroes waar burgers en professional samen op zoek gaan naar wat de wijkbewoners willen en nodig hebben op het gebied van welzijn, wonen, zorg en zingeving.

Iedereen doet mee! ondanks ziekte, beperking, ouderdom of minder zelfredzaamheid in een snel veranderende maatschappij.

Op een manier zoals zij dat zelf graag willen, op een manier die bij hen past.

Vind je het leuk om samen te werken andere instellingen, diverse wijkbewoners, andere professionals, vrijwilligers en medestudenten? Vind je het leuk om te vernieuwen op een creatieve en innoverende manier in de wijk?

Dan zoeken we jou!

Het werken vanuit je eigen beroep, het specialistisch werken vraagt goede samenwerkingscompetenties. Het T-shaped model helpt je bij het interprofessioneel samenwerken.

Quote student minor: ‘Leuke minor, je leert veel over samenwerken met andere disciplines en dat is helemaal niet zo gemakkelijk’.

Alleen ga je sneller, echter samen kom je verder. Dit is ons motto om naar complexe vraagstukken te kijken met elkaar als studenten, professionals en burgers in de wijk.

Complexe wijkvraagstukken vraagt van professionals om over de grenzen van hun vakgebied te kijken. Deze ontwikkeling vraagt een T-shaped professional. Je leert je deskundigheid op een juiste en unieke wijze in te zetten in en met de wijk, zodat je innovatie geheel tot zijn recht kan komen. Daarbij zet je je eigen kwaliteiten en talenten in naar effectief leiderschap. Zodat je nog innovatiever kunt denken, om verrassende elementen in je werk toe te kunnen passen. De kans op succes neemt op die manier toe.

Deze minor vindt letterlijk en figuurlijk in de wijk plaats. Het onderwijs is op locatie in de wijk en je werkt aan opdrachten uit de wijk.

We werken steeds meer samen met andere minoren die met thema’s uit de wijk werken zoals de minor Civil society en de minor De Gezondheidsmakelaar. Op deze manier krijg je de meest recente ontwikkelingen in de wijk mee.

Afgelopen jaar hebben studenten van de opleiding pedagogiek, foodinnovatie, sociaal pedagogische hulpverlening, verpleegkunde, toegepaste gerontologie en fysiotherapie gewerkt aan diverse vraagstukken in de wijk.

Deze minor is voor studenten die werken of stage willen lopen in de wijk. Deze minor is ook geschikt voor studenten die werken in een ziekenhuis, psychiatrische instelling (bijvoorbeeld ambulant), welzijnsorganisatie, gemeente of een sociaal wijkteam.

Voorbeelden van studenten

Samen met ervaringsdeskundigen en professionals van Zorgbelang (organisatie die cliëntenorganisaties vertegenwoordigen), vrijwilligers uit het taal café en professionals (apotheek, huisarts) zorgen voor medicatieveiligheid voor mensen die laaggeletterd zijn.

Quote student minor: ‘het ene moment ben je in een moskee voor taalles en voorlichting, het andere moment in een buurthuis’.

Talentontwikkeling bij jongeren waarbij professionals van Bindkracht 10 (welzijnsorganisatie), samenwerken met NEC om deze jongeren meer zelfvertrouwen te geven en aansluiting te laten vinden bij leeftijdsgenoten. Voetbal wordt als middel ingezet om het doel te bereiken.

Quote student minor: ‘door het gebruik van de capabillity kaartjes is het voor de kinderen veel makkelijker om te vertellen wat ze ervan vinden’.

Het opzetten van een sociaal wijkteam in een dorp. Waarbij samengewerkt wordt door de student met de gemeente, paramedici en professionals uit het sociale domein.

Quote student minor: ‘het meelopen met de wethouder heeft mij veel kennis opgeleverd, daarnaast kon ik mijn boodschap beter uitdragen’.

Voltijd- en deeltijdstudenten:
De voltijdstudent loopt 20 weken stage bij een instelling waar aan een vraagstuk gewerkt wordt. Je kunt deze stageplaats zelf zoeken. Deze stageplek kan een oriëntatie zijn op welke werk je straks wilt gaan doen. Daarnaast hebben wij ons netwerk binnen de minor en kunnen wij helpen bij het vinden van een stageplaats. Je kunt alleen aan een vraagstuk werken of met twee studenten.

Deeltijd studenten werken aan een vraagstuk op hun eigen werkplek.

Je gaat leren;

 • hoe de visie van Positieve Gezondheidszorg en of capability approach uitgedragen kan worden
 • hoe er preventief, ondernemend en interprofessioneel gewerkt kan worden
 • om naar de complexiteit van vragen van cliënten en hun systeem of organisaties te kijken, te handelen/anticiperen, waar benaderingen en oplossingen je eigen opleiding overstijgen
 • hoe onderwerpen aan elkaar gepresenteerd kunnen worden vanuit de kaders die binnen de minor worden aangeboden en opnieuw bekeken kunnen worden door de ‘T-shaped bril’.
 • hoe je sociale cohesie, ontwikkeling van collectieve arrangementen, rechtvaardigheid, sociale veiligheid en sociale duurzaamheid bevordert (evidence based of practice based).
 • in samenspraak, gericht op zelfregie, inclusie en participatie samen te werken
 • hoe je actief en ondernemend opereert en bijdraagt aan teamwerk
 • om een onderzoekende houding te hebben en resultaten van onderzoek kunt vertalen naar de beroepspraktijk
 • ethische afwegingen te maken met gebruikmaking van beroepscodes.
 • de mens als geheel te zien en in de eigen context te plaatsen
 • kritisch reflecterend en professioneel de integratie van fysieke, psychische en sociale gezondheid vanuit diversiteit te bevorderen.


Competenties:

 • Toekomstige zorgverleners (zorg en welzijn) worden opgeleid vanuit de volgende competenties:

  1. Mens als geheel zien en in de eigen context plaatsen.
  2. Kunnen aansluiten bij behoefte van de zorgvrager en diens verwachtingen.
  3. Bevorderen van integratie van fysieke, psychische en sociale gezondheid.
  4. Afstemming en coördinatie van de zorgverlening aan en met de zorgvrager.
  5. Populatiegerichte attitude; het analyseren van en aansluiten bij de behoefte van de omgeving c.q. de zorgvragerspopulatie.
  6. Inspelen op prognoses op toekomstige zorgbehoeften.
  7. Diversiteit en omvang van zorg ontwikkelen en in samenhang aanbieden.
  8. Kunnen organiseren van samenwerking en aansturing hiervan.
  9. Bewust zijn van een verantwoordelijkheid die verder gaat dan de eigen expertise.
  10. Visie en leiderschap ontwikkelen op basis van zorginnovaties, onderzoek en contextuele veranderingen
  11. (Inspiratiebrief interprofessioneel samenwerken in Zorg & Welzijn, 2015).

  De sleutelcompetenties voor interprofessioneel samenwerken staan centraal (Zaalen, Deckers, Schuman, 2018)

  1. Kerncompetentie: waarden en ethiek

  Werkt met andere professionals, de cliënt en zijn sociale netwerk aan een klimaat van wederzijds respect en gedeelde waarden.

  1. Kerncompetentie: interprofessionele communicatie

  Communiceert met cliënten, het sociale netwerk en andere professionals op een responsieve en verantwoordelijke manier, die bijdraagt aan de effectiviteit van het team in het verbeteren van gezondheid en behandeling van ziekte.

  1. Kerncompetentie: rollen en verantwoordelijkheden

  Gebruikt de kennis over zijn eigen rol en die van andere professionals om de complexe behoeften van de cliënt en de cliëntpopulatie in kaart te brengen en aan te pakken.

  1. Kerncompetentie: teams en het werken in teams

  Past relationele vaardigheden en de principes van teamdynamica toe om effectief in verschillende teamrollen te presteren om persoonsgerichte zorg en ondersteuning te plannen en te leveren die veilig, tijdig, efficiënt, effectief en rechtvaardig is.

  Naast deze kerncompetenties reflecteert de student op:

  • methodische wijze en werkt aan de rol van innovator, interprofessionele identiteit, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling op grond waarvan de student tevens de geschiktheid voor het doorvoeren en begeleiden van een innovatie kan inschatten.
  • de interprofessionele competentieontwikkeling en op welke wijze de innovatie tot stand gaat komen. Hierbij spelen eigen persoonlijkheid, keuzes die gemaakt worden, weerstanden etc. een rol.
  • haar of zijn leiderschapscompetenties ten aanzien van de innovatie, waarbij de eigen stijl van leiding geven en leiding nemen centraal staat.

Voor wie: de student die stage heeft gelopen intra of extramuraal. Een professionele relatie is aangegaan met cliënt of burger tijdens een stage. Studenten van de deeltijdopleiding zijn een professionele relatie aangegaan met cliënt of burger tijdens hun leer-en arbeidsovereenkomst.

Student die affiniteit heeft met de eerstelijns zorg en welzijn.

Als student voer je een innovatie uit. Deze komt voort uit een opdracht van een opdrachtgever. Een voorwaarde gekoppeld aan de opdracht, er moet samengewerkt worden met minimaal 1 professional uit een andere discipline (uit de wijk).  Er is een stageplek/werkplek van 20 uur gekoppeld aan deze minor.

Als voltijd student zoek je de stageplek zelf (we kunnen je daarbij mogelijk wel helpen).  Als deeltijdstudent heb je een werkplek vanuit je leer- en arbeidsovereenkomst.

Bij deze minor ga je 1 dag in de week naar school (woensdag) en is er 12 uur zelfstudie, dit houdt in: werken aan opdrachten (deeltentamens) en voorbereidingen voor de lesdag. De stage/werkplek is  20 uur per week, samen maakt dit een studiebelasting van 40 uur.

Voor aanvang van de minor is het belangrijk dat je een stageplek  hebt en het onderwerp van de opdracht min of meer vaststaat. Overleg voorafgaand aan start minor, met één van de 2 minorcoordinatoren is dan ook noodzakelijk

OWE 1/ leertaak 1 Uitvoering van een deskundigheidsbevordering aan medestudenten

OWE 2/ Leertaak 2 Plan van aanpak, (theoretisch deel).

OWE 3/ leertaak 3 uitvoeren Plan van aanpak (Praktijkdeel).

Literatuur zal in het Nederlands zijn, in voorkomende gevallen een engelstalige tekst.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright