Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
31 januari 2022 t/m: 3 juli -- gesloten (geen doorgang)
Gerda Bos,Mevr. Mireille Hoffmann

De student neemt vooraf de aanmelding eerst contact op met de minorverantwoordelijken

Voor inhoudelijke informatie:
Gerda Bos en Mireille Hoffmann
E-mail: planningsgroep.minor.gg-voltijd@han.nl 

Voor meer informatie:
info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl.

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

De zorgverlening aan geriatrische zorgvragers kenmerkt zich als chronische, multidisciplinaire, langdurige en systematische zorg. Ouderenzorg is nooit simpel en standaard. Volg de minor Gerontologie en Geriatrie in de praktijk bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en verdiep je verder in dit type zorg, waarbij je als professional steeds de zorgvrager en zijn sociale systeem centraal stelt.

Momenteel is 20% van de bevolking 65 jaar of ouder, de komende jaren zal dat percentage sterk toenemen tot zo’n 26% in 2040. Deze groep doet een groter beroep op de gezondheidszorg. Van de 65-plussers heeft 70 procent een chronische ziekte en van de mensen vanaf 75 jaar heeft de helft meer dan één chronische ziekte. Er is daarbij sprake van dubbele vergrijzing, wat wil zeggen dat het aantal 80-plussers toeneemt.

Verbetering van de gezondheidszorg Door verbetering van de gezondheidszorg neemt de duur van chronische aandoeningen toe. Het gevolg daarvan is dat de behoefte aan een langer kwalitatief goed en zelfstandig leven groeit, waarbij blijvende participatie in de samenleving belangrijk is.

Deze minor bereidt zorgprofessionals erop voor om binnen de ontwikkelingen in de ouderenzorg te functioneren en te participeren maar ook om een bijdrage te leveren aan de verdere innovatie van de ouderenzorg.

Onderwerpen

 • Demografische ontwikkelingen / generatie- en cohortkenmerken
 • Transities in de levensloop (succesvol ouder worden)
 • Beeldvorming en het effect daarvan
 • Narratief werken
 • Het nieuwe concept van gezondheid (Huber)
 • Oudere zorgvragers: frailty / comorbiditeit
 • 1e lijn, 2e lijn, 3e lijn 
 • Intramurale -, transmurale -, extramurale zorg
 • Ouderenbeleid
 • Financiering ouderenzorg
 • Modernisering ouderenzorg
 • Vroegsignalering
 • Geriatrische reuzen: decubitus, vallen, incontinentie, visus- en gehoorstoornissen
 • Polyfarmacie/medicatiegebruik
 • Eten en drinken / ondervoeding
 • Pijn
 • Ouderenmishandeling
 • Seksualiteit
 • Culturele diversiteit
 • Ondersteunen zelfmanagement
 • Werken met sociale netwerken
 • Cognitieve problemen, geheugenstoornissen, dementie, delier
 • Psychiatrische beelden, depressie
 • Gedragsproblemen: agressie, claimend gedrag 
 • Levensvraagstukken, eenzaamheid, zingeving, verlieservaringen 
 • Palliatieve zorg
 • Shared Decision Making en Advanced Care Planning

 

Soort minor

 •  Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.
 • Dit is tevens een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(sprofiel).

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

 • De student is in staat op methodische wijze bij de oudere zorgvrager de behoefte aan zorg op lichamelijk, psychisch, functioneel en sociaal gebied in kaart te brengen op basis van relevante en actuele kennis, om zo een kwetsbare oudere te identificeren. [methodisch redeneren]

 • De student is in staat het zelfmanagement van ouderen in hun sociale context te versterken en richt zich daarbij op gezamenlijke besluitvorming met de zorgvrager en diens naasten. [zelfmanagement versterken]

 • De student is in staat op persoonsgerichte en professionele wijze met de oudere zorgvrager en diens (in)formele netwerk te communiceren. [persoonsgerichte communicatie]

 • De student is in staat samen te werken met andere beroepsbeoefenaren of instanties waarin hij/zij als autonome professional zijn/haar bijdrage levert aan de kwaliteit en continuïteit van zorg voor ouderen. [multi- en interdisciplinair samenwerken]

 • De student handelt vanuit een continu aanwezig onderzoekend vermogen leidend tot reflectie, evidence based practice (EBP) en innovatie van de ouderenzorg. [onderzoekend vermogen]

 • De student is in staat methodisch op haar eigen handelen in de samenwerking met de oudere zorgvrager en andere zorgverleners te reflecteren en betrekt hierbij inhoudelijke, procesmatige en moreel-ethische aspecten van zijn/haar keuzes en beslissingen. [reflectie]

 • De student is in staat leiderschap te tonen in de samenwerking met anderen en weegt de verschillende belangen waarbij het belang van de oudere zorgvrager voorop staat. [leiderschap]

 • De student is in staat de zorgverlening zowel op het niveau van de individuele zorgverlening voor ouderen als op organisatieniveau te monitoren, meten en screenen om goede kwaliteit van de ouderenzorg te borgen dan wel te verbeteren. [kwaliteit borgen en verbeteren]

 • De student levert een positieve en actieve bijdrage aan de beeldvorming en de ontwikkeling van de ouderenzorg vanuit een historisch, institutioneel en maatschappelijk perspectief. [beeldvorming]

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

De minor is bedoeld voor voltijdstudenten van verpleegkundige, paramedische en sociale zorgopleidingen met affiniteit met (kwetsbare) ouderen die meer inzicht willen in de gerontologie en geriatrie.

 

Voorwaarden voor deelname

De student komt in aanmerking voor deelname indien hij/zij:

 • aantoonbaar cliëntrelaties ervaren heeft in een professionele zorgsituatie op tenminste oriënterend niveau (niveau 1)
 • zich in de postpropedeutische fase van de opleiding bevindt of  

       kan aantonen op niveau 2 te functioneren

 

Voorwaarde voor deelname aan deel 2:

De student komt in aanmerking voor deelname aan het praktijkdeel indien hij/zij:

 • actief heeft geparticipeerd aan het voorbereidende theoriedeel van de minor.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Deel 1, Theoretisch deel:

Er wordt een portfoliogesprek gevoerd op basis van de in het portfolio vastgelegde leerresultaten o.a. beoordeelde groepspresentatie-opdrachten en e-learnings, waarbij je in de vorm van een cijfer wordt beoordeeld.

Deel 2, Praktijkdeel:

In het praktijkdeel ontwikkelt de student zich op de competenties die gericht zijn op innovatie van de ouderenzorg (zorgverlening/organisatie). Het project dat hiertoe t.b.v. de praktijk wordt uitgevoerd leidt tot een projectverslag dat door een examinator van de opleiding wordt beoordeeld in de vorm van een cijfer.

Voltijd

Tijdens het projectdeel wordt veelal in (multidisciplinaire) groepjes een projectopdracht uitgevoerd. In overleg kan een individuele projectopdracht worden gecombineerd met een praktijkstage (voor verpleegkundestudenten met stage-ervaring op niveau 2 zijn enkele stageplaatsen beschikbaar, anderen mogen zelf een stageplaats zoeken).

De minor bestaat uit een eerste  theoretisch deel deel1 en hierna het praktische gedeelte deel 2.

Voltijdstudenten hebben 3 contact dagen per week .

Werkvormen

 • Colleges (waaronder gastcolleges)
 • Werkgroepen
 • Veldwerk/Excursie
 • Presentaties
 • Simulatiesituaties

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright