Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
28 augustus 2023 t/m 28 januari 2024 -- open
Gerda Bos,Mevr. Mireille Hoffmann

Voor inhoudelijke informatie:
Gerda Bos en Mireille Hoffmann
E-mail: planningsgroep.minor.gg-voltijd@han.nl 


Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Het aantal ouderen neemt toe en de ouderenzorg wordt steeds complexer. Zorgvragers met geriatrische problematiek zijn kwetsbaar en hebben behoefte aan persoonsgerichte zorg die interprofessioneel wordt aangeboden.  

In de minor Gerontologie en geriatrie in de praktijk van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen leer en werk je interprofessioneel samen met studenten van verschillende opleidingen en disciplines. Aan de hand van uiteenlopende opdrachten ontwikkel je binnen een interprofessionele leeromgeving aan je competenties om het welzijn en de zorg- en/of dienstverlening voor kwetsbare ouderen te optimaliseren.  

Thema's die aan bod komen

 • Demografische ontwikkelingen / generatie- en cohortkenmerken
 • Transities in de levensloop (succesvol ouder worden)
 • Beeldvorming en het effect daarvan
 • Persoonsgerichte zorg - Narratief werken
 • Positieve Gezondheid (Huber)
 • Kwetsbare ouderen
 • Intramurale -, transmurale -, extramurale zorg
 • Ouderenbeleid
 • Vroegsignalering
 • Geriatrische problematiek: decubitus, vallen, incontinentie, visus- en gehoorstoornissen
 • Onder/over voeding
 • Pijn
 • Ouderenmishandeling
 • Seksualiteit
 • Culturele diversiteit
 • Ondersteunen zelfmanagement
 • Werken met sociale netwerken
 • Cognitieve problemen, geheugenstoornissen, dementie, delier
 • Psychiatrische beelden, depressie
 • Onbegrepen gedrag 
 • Levensvraagstukken, eenzaamheid, zingeving, verlieservaringen 
 • Palliatieve zorg
 • Shared Decision Making en Advanced Care Planning
 • Van multidisciplinair naar interprofessioneel

 

Soort minor

 •  Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.
 • Dit is tevens een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(sprofiel).

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

 • De student is in staat op methodische wijze bij de oudere zorgvrager de behoefte aan zorg op lichamelijk, psychisch, functioneel en sociaal gebied in kaart te brengen op basis van relevante en actuele kennis, om zo een kwetsbare oudere te identificeren. [methodisch redeneren]

 • De student is in staat het zelfmanagement van ouderen in hun sociale context te versterken en richt zich daarbij op de gezamenlijke besluitvorming met de zorgvrager en diens naasten. [zelfmanagement versterken]

 • De student is in staat op persoonsgerichte en professionele wijze met de oudere zorgvrager en diens (in)formele netwerk te communiceren. [persoonsgerichte communicatie]

 • De student is in staat samen te werken met andere beroepsbeoefenaren of instanties waarin hij/zij als autonome professional zijn/haar bijdrage levert aan de kwaliteit en continuïteit van zorg voor ouderen. [multi- en interdisciplinair samenwerken]

 • De student handelt vanuit een continu aanwezig onderzoekend vermogen leidend tot reflectie, evidence based practice (EBP) en innovatie van de ouderenzorg. [onderzoekend vermogen]

 • De student is in staat methodisch op haar eigen handelen in de samenwerking met de oudere zorgvrager en andere zorgverleners te reflecteren en betrekt hierbij inhoudelijke, procesmatige en moreel-ethische aspecten van zijn/haar keuzes en beslissingen. [reflectie]

 • De student is in staat leiderschap te tonen in de samenwerking met anderen en weegt de verschillende belangen waarbij het belang van de oudere zorgvrager voorop staat. [leiderschap]

 • De student is in staat de zorgverlening zowel op het niveau van de individuele zorgverlening voor ouderen als op organisatieniveau te monitoren, meten en screenen om goede kwaliteit van de ouderenzorg te borgen dan wel te verbeteren. [kwaliteit borgen en verbeteren]

 • De student levert een positieve en actieve bijdrage aan de beeldvorming en de ontwikkeling van de ouderenzorg vanuit een historisch, institutioneel en maatschappelijk perspectief. [beeldvorming]

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

De minor is bedoeld voor voltijdstudenten van verpleegkundige, paramedische en sociale zorgopleidingen die affiniteit hebben met (kwetsbare) ouderen en meer inzicht willen in hetgeen de minor Gerontologie en Geriatrie biedt

 

Voorwaarden voor deelname

De student komt in aanmerking voor deelname indien hij/zij:

 • aantoonbaar cliëntrelaties ervaren heeft in een professionele zorgsituatie op tenminste oriënterend niveau (niveau 1)
 • zich in de postpropedeutische fase van de opleiding bevindt of  

       kan aantonen op niveau 2 te functioneren

 

Voorwaarde voor deelname aan deel 2:

De student komt in aanmerking voor deelname aan het praktijkdeel indien hij/zij:

 • actief heeft geparticipeerd aan het voorbereidende theoriedeel van de minor.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Deel 1, Theoretisch deel:

Een portfoliogesprek wordt gevoerd op basis van de in het portfolio vastgelegde en behaalde leerresultaten, zoals beoordeelde groepspresentatie-opdrachten en e-learnings. Het portfoliogesprek wordt met een cijfer beoordeeld.

Deel 2, Praktisch deel:

In het praktijkdeel ontwikkelt de student competenties die gericht zijn op innovatie in de ouderenzorg (zorgverlening/organisatie). Het project dat hiertoe t.b.v. de praktijk wordt uitgevoerd, leidt tot een projectverslag dat wordt beoordeeld met een cijfer.

De minor bestaat uit een theoretisch deel en hierna een  praktisch deel.

Er zijn 3 contact dagen per week.

Werkvormen

 • Colleges (waaronder gastcolleges)
 • Werkgroepen, practica en consultaties
 • Veldwerk/Excursie
 • Presentaties
 • Simulatiesituaties

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright