Voltijd
Nederlands
ARNHEM
30.0
-- niet aangeboden
Rob van Beek

Voor algemene informatie:
info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Rob van Beek
E-mail: R.vanbeek@han.nl
Tel: 0655208763

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

 

Kijk ook op www.green-s-team.nl voor een indruk van de minor, bijgehouden door de studenten zelf.

Zowel de Nederlandse overheid als de EU, de VN en de G7 hebben als lange termijn doelstelling het overschakelen op een volledige duurzame energievoorziening ergens tussen 2050 en 2100. De energiesector draagt met de CO2 uitstoot voor een heel groot deel bij aan de klimaatverandering. Ook op korte termijn moet er dus al flink wat gebeuren. In 2020 willen we in Nederland 14% van onze energie duurzaam opwekken terwijl we nu op zo’n 5% staan.

Veel bedrijven en instellingen zullen producten en diensten gaan leveren die hierop inspelen. Ook zal de vraag naar HBO-ers met specifieke kennis in dit vakgebied toenemen. De minor Green S-Team van de HAN speelt hierop in doordat zij studenten aflevert die realistische projecten opleveren en kunnen adviseren over mogelijkheden en kansen in de transitie naar duurzame energie.

In de minor Green S-Team leer je, door met andere studenten en hun disciplines samen te werken, tot betere oplossingen te komen. Je ervaart de kicks van het daadwerkelijk samen bouwen en realiseren van een project tot een tastbaar product.

De minor biedt je de kans om op de best mogelijke manier inzicht te krijgen in hoe het ook in het werkveld zal toegaan. Je leert wat je kunt betekenen in het (energie) werkveld en voor de samenleving in het algemeen, hoe nieuwe ideeën,  technieken, oplossingen snel in het werkveld in te brengen zijn.

Het werkveld heeft dringend behoefte aan nieuwe verfrissende ideeën, die eerder kunnen ontstaan bij jonge mensen in een vrijere omgeving zonder ballast uit het verleden.

Dat heeft zich al bewezen bij de vorige ronde van de minor Green S-Team waarbij WattSun is ontstaan; een nieuw bedrijf wat duurzame energie oplossingen voor festivals aanbiedt. Ook het Don Quixotte team heeft met een eigen ontworpen en gebouwde tegenwindvoertuig deelgenomen aan Racing Aeolus 2015. Dit was aanleiding dit project verder uit te bouwen.

De minor bouwt voort op vakken die in enkele opleidingen al aan de orde zijn geweest, maar nu met een focus op duurzame energie en een verdere inhoudelijke verdieping van die onderwerpen. Daarnaast vormt de multidisciplinaire component een verdieping op de samenwerkingscompetentie.

Het werkveld duurzame energie is per definitie internationaal. Studenten krijgen te maken met internationale (Engelstalige) literatuur en komen  in contact met studenten uit andere landen via challenges (wedstrijden) en internationaal opererende bedrijven

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Dit is tevens een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

De student moet bij aanvang kiezen voor één van de twee beroepstaken

 • Beroepstaak 1 (BT 1):
  Het ontwerpen/construeren en realiseren van een product of prototype daarvan m.b.t. duurzame energie
 • Beroepstaak 2 (BT 2):
  Het opstellen van een technisch/economisch haalbaarheidsrapport of een businesscase m.b.t. een project ter bevordering van energietransitie

Beroepstaak 1 en 2

De volgende subtaken komen bij zowel BT 1 als BT 2 aan bod:

 • Analyseren van de bestaande situatie m.b.t. het energiegebruik/stromen van/binnen een product (voertuig, vaartuig), gebouw, bedrijf, instelling
 • Ontwerpen van een situatie waarin er op duurzame wijze gebruik gemaakt wordt van energie (o.a. volgens de principes van de Trias Energetica) binnen een product, bedrijf, gebouw of instelling, met nadruk op toepassing van vormen van duurzame energie
 • Realiseren van een product (BT1) of dienst (BT2) waarin energiebesparing en inzet van duurzame energie ingebouwd is. Daarbij rekening houdend met gebruikersvriendelijkheid en comfort voor de eindgebruiker
 • Samenwerken met andere disciplines: integraal en multidisciplinair ontwerpen en bouwen van producten, diensten en/of installaties. Voorstellen doen voor transitiemogelijkheden: denken en doen vanuit verschillende disciplines, denken vanuit de keten en het doen van verbetervoorstellen.

Specifieke subtaken voor BT 1
Testen en meten van technische-, economische- en belevingsaspecten van deeloplossingen en deel-projecten van duurzame energie project bij wedstrijd, lectoraat, bedrijven en instellingen

Specifieke subtaken voor BT 2
Onderzoeken en evalueren van al uitgevoerde transitieprojecten duurzame energie (inclusief het formuleren van ‘lessons learned/good-bad practices’).

Competenties

De volgende competenties zijn geselecteerd uit het – in 2013 door Domein HBO Engineering vastgestelde – profiel “Bachelor of Engineering”:

 • C1 Analyseren
 • C2 Ontwerpen
 • C3 Realiseren
 • C5 Managen
 • C6 Adviseren
 • C7 Onderzoeken 

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

http://www.han.nl/opleidingen/minoren/green-s-team--multidisciplinair-/

Voor wie?
De minor is bedoeld voor alle voltijds Techniekstudenten. Bij aanvang van de minor moet een keuze gemaakt worden voor één van de twee beroepstaken.

Voorwaarden voordeelname

 1. Je volgt een opleiding binnen de Faculteit Techniek;
 2. Je voldoet aan de minoreisen van het betreffende instituut c.q. opleiding m.b.t. het volgen van een verdiepende minor;
 3. Je hebt minimaal ½ jaar MBO- of HBO-werkervaring en/of stage-ervaring binnen een bedrijf/organisatie;
 4. Je hebt minimaal het 2de jaar van de hoofdfase behaald (of daaraan gelijkwaardig);
 5. Je hebt minimaal ½ jaar ervaring met het werken in een projectteam; bijv. in onderwijsprojecten.

Goed om te weten
Er wordt (individueel en in teamverband) verwacht dat na het afronden van de minor nog werkzaamheden worden verricht voor het slagen van het project en deelname aan de Racing Aeolus wedstrijd. 

Indien er meerdere teams ontstaan, kan het ook gaan om de onderstaande wedstrijden:

 • Shell Ecomarathon; internationale wedstrijd studententeams met ultra zuinige voertuigen, inschrijven urban concept klasse met E-voertuig
 • ASN wereldprijs; deelname aan categorie duurzame energie.

Projecten:

 • WattSun: meer duurzame energievoorziening oplossingen voor festivals
 • Feestfabriek (Zwarte cross): autonome energievoorziening, oplossingen voor afvalprobleem
 • Quintel: uitbreiden van online open source EnergieTransitieModel m.b.v. verdiepende modules duurzame energie
 • Phase to Phase: visualisatie energienetten

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

De minor is ondergebracht bij de opleiding Industrieel Product Ontwerpen; de kwaliteit van de toetsing wordt geborgd door de examencommissie van het instituut Engineering van de HAN.

De minor kent:

 • Deeltentamens
 • Projectrapportage (groep)
 • Projectreflectie (individueel)

De totale studiebelasting is 840 uur.

De lessen zijn verdeeld over 6 thema’s; waarvan er 2 afhangen van de – door de student gekozen – beroepstaak. Daarnaast neemt de student deel aan een multidisciplinair project waarbij de projectgroep procesmatige en vakinhoudelijke ondersteuning ontvangt van een docent.

BLOK 1
Thema 1: duurzame ontwikkeling en energie, energietransitie (BT 1 en BT 2):
Centraal in dit thema staat de vraag: Duurzaamheid/duurzame ontwikkeling: wat is dat en hoe doe je dat (hoe initieer je dat, stimuleer je dat, realiseer je dat, meet je dat)? Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt gebruik gemaakt van het Framework for Strategic Sustainable Development (The Natural Step in de volksmond). Daarnaast komen aspecten aan de orde als:

 • Achtergrond en noodzaak van energietransitie: de eindigheid van (fossiele) grondstoffen, het broeikaseffect, de dreigende politieke afhankelijkheid van energierijke staten, actuele energievraagstukken als wel/geen schaliegas.
 • Trias Energetica: het drie-stappen-plan.
 • Cradle to cradle e.a: sluiten van biologisch en technologische kringlopen; nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen.

Thema 2, Duurzame energiebronnen (BT 1 en BT 2):
Duurzame energie/vormen van duurzame energie: zonne-energie, windenergie, waterenergie, bio-energie, geothermische energie. Hoe werken ze, wat is het potentieel, wat zeggen de experts, de voor- en tegenstanders, hoeveel kost het nu en straks, hoeveel levert het op, in hoeverre belasten ze het milieu, wat zijn de nieuwste ontwikkelingen enz.

Thema 3, Elektrische energie infrastructuur (BT 1 en BT 2): Energieinfrastructuur, netwerk, decentrale mogelijkheden, smart grid, opslag, vraag en aanbod sturing, onrendabele top.

Thema 4, Projectmanagement en business ontwikkeling (BT 1 en BT 2): Operationeel aan de slag met een eigen energietransitieproject of -vraagstuk voor een bedrijf, organisatie, bewonersgroep, wijkcomité, woonwijk, bedrijventerrein o.i.d. Projectmanagement voor een succesvolle samenwerking in een multidisciplinair team.

BLOK 2
Thema 5, keuze Duurzame elektrische mobiliteit (BT 1):
Energiestromen in voertuig, berekenen benodigd vermogen, mogelijkheden voor opwekking, energieterugwinning (opslag), simuleren (bv met simulink qss toolbox),  lightweigth construeren en biobased materialen.

Thema 6, keuze Duurzaam bouwen, energietechniek (BT 2): Klimaatinstallaties, warmte-koude seizoenopslag, klimaatgevels, renovatie, co-siting (gebruik rest energiestromen), biobased materialen, etc 

BLOK 1 2 Project:
Er worden meerdere multidisciplinaire projecten aangeboden (introductie al aan begin blok 1) waarbij tot concrete, tastbare resultaten toegewerkt wordt (modellen, prototypes, werkende modellen) in de vorm van voer/vaartuigen als onderdeel van een internationationale wedstrijd of als reallife case van een bedrijf. De wedstrijden en opdrachten hebben een zeer aansprekend karakter.

Werkvormen

 • Hoorcolleges
 • Gastlessen
 • Excursies
 • Projectonderwijs

De lessen zijn in principe in het Nederlands. Er kan gebruik gemaakt worden van Engelstalige literatuur.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright