Deeltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
2 september 2024 t/m 2 februari 2025 -- open
Rob Schrijver, Gabrielle Steggerda

Voor inhoudelijke informatie:
Rob Schrijver
E-mail: Rob.Schrijver@han.nl

Gabrielle Steggerda
E-mail: Gabrielle.Steggerda@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

In deze minor, de oncologische cliënt, van de HAN academie Gezondheid en Vitaliteit staat het behandelen en begeleiden van cliënten met de meest voorkomende oncologische aandoeningen centraal. Hierbij is het uitgangspunt Positieve Gezondheid, binnen alle sectoren in de 1e en 2e lijn.

In het kader van professionalisering en kwaliteitszorg levert de student in de rol van ontwerper, onderzoeker of innovator een bijdrage aan kwaliteitsverbetering van de oncologische zorg en aan het versterken van de positie van de cliënt.

De centrale beroepstaak: Verlenen van zorg;  niveau- gevorderd.

Op professioneel verantwoorde wijze zorg verlenen waarbij de belangrijkste doelstelling is: het ondersteunen van de kwaliteit van leven van de oncologische cliënt en diens naasten.

Soort minor
Dit is een verbredende/verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroepsprofiel op alle CanMEDs rollen op eindniveau. 

 

De student doet kennis en inzicht op en doet evidence based ervaringen op in de eigen beroepspraktijk , ten aanzien van:

 • Epidemiologie en etiologie van de meest voorkomende oncologische aandoeningen
 • Preventie en het ontstaan van kanker
 • Organisatie van de oncologische zorg
 • Kwaliteit en veiligheid binnen de oncologische zorg
 • Seksualiteit en fertiliteit
 • Psychosociale begeleiding en ondersteuning
 • Patiëntgerichte zorg en gezamenlijke besluitvorming
 • Interculturele oncologische zorgverlening
 • Kinderoncologie
 • Palliatieve zorg, palliatieve sedatie, euthanasie
 • Rouw- en verliesbegeleiding
 • Complementaire zorg
 • Herstel en nazorg
 • Mantelzorgondersteuning
 • Voeding en kanker
 • Oncologische mondzorg
 • Oncologische wondzorg
 • Veilig werken met cytostatica
 • Compassie en empathie

  Competenties
 • De verpleegkundige stelt op basis van klinisch redeneren de behoefte aan verpleegkundige zorg vast op lichamelijk, psychisch, functioneel en sociaal gebied, indiceert en verleent deze zorg in complexe situaties, volgens het verpleegkundig proces, op basis van evidence based practice.
 • De verpleegkundige versterkt (zo ver als mogelijk) het zelfmanagement van oncologische cliënten in hun sociale context. Ze richt zich daarbij op gezamenlijke besluitvorming met de cliënt en diens naasten en houdt hierbij rekening met de diversiteit in persoonlijke eigenschappen, etnische, culturele en levensbeschouwelijke achtergronden en ideologische overtuigingen.
 • De verpleegkundige communiceert op persoonsgerichte en professionele wijze met de cliënt en diens informele netwerk, waarbij voor optimale informatie-uitwisseling wordt gezorgd.
 • De verpleegkundige gaat een vertrouwensrelatie aan, werkt effectief samen vanuit het principe van gezamenlijke besluitvorming met de cliënt en diens naasten en ondersteunt hen in het zelfmanagement.
 • De verpleegkundige reflecteert voortdurend en methodisch op haar eigen handelen in de samenwerking met de cliënt en andere zorgverleners en betrekt hierbij inhoudelijke, procesmatige en moreel-ethische aspecten van haar keuzes en beslissingen.
 • De verpleegkundige toont leiderschap in het verpleegkundig handelen en in de samenwerking met anderen en weegt de verschillende belangen waarbij het belang van de cliënt voorop staat.
 • De verpleegkundige monitort, meet en screent de zorgverlening zowel op het niveau van de individuele zorgverlening als op het niveau van de eenheid waarin zij werkt om goede kwaliteit van zorg te borgen dan wel te verbeteren.
 • De verpleegkundige levert een bijdrage aan kwaliteitssystemen binnen de organisatie en is betrokken bij het lokaal toepasbaar maken en uitvoeren van standaarden, richtlijnen, protocollen en zorgtechnologie, signaleert het ontbreken en draagt bij aan de ontwikkeling hiervan.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Dringend advies dat de studenten de hoofdfase van de opleiding grotendeels hebben afgerond. Dit in verband met het karakter van de minor (verdiepend en verbredend) en de integratie van de eerder verworven competenties (CanMEDs rollen) in de minor Oncologische cliënt.
 • Student is in het bezit van zijn/haar propedeuse
 • Geschikt voor studenten in de; thuiszorg, ziekenhuissetting, psychiatrie, gehandicaptenzorg, hospice, verpleeghuis

Voorwaarde voor deelname
De student komt in aanmerking voor deelname indien hij/zij:

 • Tenminste 20 uur per werkweek werkzaam is in een context waarbij hij/zij aantoonbaar zorgrelaties heeft met oncologische cliënten, in een professionele situatie op midden-complex niveau.
 • De basis communicatieve vaardigheden beheerst.
 • De basiskennis anatomie/fysiologie en pathologie beheerst.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

EVL 1 Shared Decision Making

Het eerste deel van de deeltijd minor oncologie wordt afgesloten met een performance assessment. Tijdens deze toets toont de student aan dat hij/zij:

 • beschikt over actuele klinische kennis t.a.v. oncologische zorgverlening.
 • voorlichting toepast en Shared Decision Making (SDM) gebruikt om Patient Empowerment bij oncologische zorgvragers/naasten te bevorderen.
 • de mogelijkheden beschrijft voor het toepassen van zorgtechnologie en E-Health binnen de oncologische zorgverlening.
 • belangrijke aspecten van interculturele (oncologische) zorgverlening kan herkennen en benoemen.
 • beschikt over een professionele attitude en adequate reflectieve vaardigheden in relatie tot de oncologische zorgverlening.

 

EVL 2 Kritisch denken in de oncologische praktijk

Het tweede deel van de deeltijd minor oncologie wordt afgesloten met een schriftelijk verslag en presentatie. Tijdens deze toets toont de student aan dat hij/zij:

 • op basis van klinisch redeneren en/of palliatief redenen de behoefte aan verpleegkundige en ondersteunende zorg bij oncologische zorgvragers/naasten onderzoek .
 • op basis van Evidence Based Practice (EBP) de huidige oncologische zorgverlening onderzoekt en conclusies trekt op basis van zijn/haar bevindingen voor de dagelijkse/oncologische praktijk.
 • beheerst over verpleegkundig leiderschap en dit toepast ter bevordering van de kwaliteit van de oncologische zorgverlening.

Lesdag zal plaatsvinden op de maandag

Werkvormen

 • Hoorcolleges
 • Onderwijsgroepen
 • Projectgroepen
 • Werkplekleren

Literatuur zal in het Nederlands zijn, in voorkomende gevallen een engelstalige tekst.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright