Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
30 augustus 2021 t/m: 30 januari -- gesloten (vol)
Sanne Bogers, Haico Deijne van, Eelkje Huvenaars

Voor verdere informatie over de Minor Complexe Zorg;

Haico van Deijne, Sanne Bogers en Eelkje Huvenaars

Email; Haico.vanDeijne@HAN.nl

Voor algemene informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Complex Care

Minor Complexe Zorg
In deze minor staat de complexere verpleegkundige patiëntenzorg centraal.

Thema’s die aan bod komen zijn:

-           Oncologie.
-           Internationalisering.

-           Klinisch Redeneren
-           Bewaking vitale functies
-           Basis acute intensieve zorg voor volwassenen en kinderen.
-           Geriatrie en gerontologie.
-           Sociale psychiatrie.
-           Patiënt met chronische zorgvragen.
-           Capita Selecta.

De verpleegkundige zorgvragen op een verpleegafdeling binnen de AGZ doch ook in het werkveld van de MGZ en GGZ zijn de afgelopen jaren complexer van aard geworden. Dit brengt met zich mee dat er een groter beroep gedaan wordt op de kennis en vaardigheden van de student verpleegkunde, bóvenop diens basiskennis. Juist dit surplus aan kennis wordt aangeboden binnen deze minor.

Bovenstaande deelonderwerpen presenteren zich in samenhang binnen diverse casuïstieken in de verschillende werkvelden. Geen enkel onderwerp staat op zich in de Nederlandse zorg. Neem ter illustratie de verwarde oudere zorgvrager op een interne afdeling, de oncologische patiënt met bedreigde vitale functies op een afdeling heelkunde, het allochtone kind wat palliatieve thuiszorg ontvangt of de chronisch zieke patient met cognitieve beperking in beschermde woonomgeving. Alle varianten zijn denkbaar en realitistisch. Nagenoeg altijd betreft het multi(causale) gezondheidsproblemen.

In het major-programma van de HBO-V wordt aan bovenstaande onderwerpen weliswaar aandacht besteed doch niet in vermelde samenhang en niet in deze mate van complexiteit. Het verdiepende en verbredende karakter van de minor komt juist hier nadrukkelijk tot uiting.

Het is zeer aannemelijk dat binnen alle werkvelden de HBO-V student geconfronteerd wordt met complexere (gecombineerde) zorgvragen. Na het actief en succesvol deelnemen aan deze minor heeft de student een surplus aan vakinhoudelijke kennis en vaardigheden ontwikkeld om in de praktijk /stage aan deze complexere, gecombineerde zorgvragen tegemoet te kunnen komen. Het leerrendement tijdens de volgende BPV zal daarmee verhoogd kunnen worden.

Na het succesvol afronden van deze minor is de student theoretisch en deels praktisch adequaat voorbereid op actuele leer- en zorgvragen tijdens de BPV3 of BPV4 stage in diverse zorgsettingen waar complexere zorgvragen aan de orde van de dag zijn.

 Het is een verdiepende én verbredende minor. Er wordt enerzijds dieper ingegaan op diverse zorgcategorieën terwijl anderzijds achtergronden belicht worden welke een verbredend karakter hebben. Denk hierbij aan internationalisering en geriatrie. Beide componenten doen recht aan de actualiteit en maken de zorgvragen complexer.

De studenten kunnen de volgende competenties op niveau 3 (middencomplexe zorgsituatie) behalen.

  • Zorgverlener

Kernbegrip: Uitvoeren van zorg.
Het verlenen van integrale zorg door zelfstandig alle voorkomende (inclusief voorbehouden en risicovolle) verpleegkundige.
Handelingen in complexe zorgsituaties uit te voeren met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving en vanuit een holistisch perspectief.

Kernbegrip: zelfmanagement versterken.
Het ondersteunen van zelfmanagement van mensen, hun naasten en hun sociale netwerk, met als doel het behouden of verbeteren van het dagelijks functioneren in relatie tot gezondheid en ziekte en kwaliteit van leven.

  • Communicator

Kernbegrip: inzet informatie- en communicatietechnologie(ict), het toepassen van de nieuwste informatie- en communicatietechnologieën en het bieden van zorg op afstand (e-health) als aanvulling op het persoonlijk contact met de zorgvrager. 

  • Samenwerkingspartner

Kernbegrip: gezamenlijke besluitvorming.
Het systematisch overleggen in dialoog met de zorgvrager en diens naasten over de te verlenen verpleegkundige zorg en zorgdragen voor een expliciete afweging van verschillende kennisbronnen en de waarden van de zorgvrager in het besluitvormingsproces.

Kernbegrip: multidisciplinair samenwerken.
Het handelen vanuit de eigen verpleegkundige deskundigheid en samenwerken op basis van gelijkwaardigheid met de eigen en andere disciplines binnen en buiten de gezondheidszorg met betrekking tot (multidisciplinaire) zorg en behandeldoelen. 

  • Reflectieve EBP professional

Kernbegrip: inzet EBP.
Het in samenspraak met de zorgvrager (en/of diens netwerk), collega’s en andere disciplines afwegen van;
(1) actief gezochte recente (verpleegkundige) kennis uit (wetenschappelijke) literatuur, richtlijnen of protocollen
(2) professionele expertise en
(3) persoonlijke kennis, wensen en voorkeuren van de zorgvrager en/of diens netwerk. 

  • Gezondheidsbevorderaar

Kernbegrip: preventiegericht analyseren het analyseren van het gedrag en de omgeving van de zorgvrager dat leidt tot gezondheidsproblemen van zorgvrager en doelgroepen. Het bieden van ondersteuning bij het realiseren van een gezonde leefstijl in relatie tot (potentiële) gezondheidsproblematiek.

  • Organisator

Kernbegrip: coördinatie van zorg.
Het nemen van initiatief in het organiseren van de zorg om deze soepel in samenspraak met de zorgvrager en in onderlinge afstemming tussen de verschillende zorgverleners en zorgorganisaties volgens zorgplan te laten verlopen. 

Kernbegrip: veiligheid bevorderen.
Het continu en methodisch bijdragen aan het bevorderen en borgen van de veiligheid van zorgvragers en medewerkers. 

  • Professional en kwaliteitsverbeteraar

Kernbegrip: professioneel gedrag.
Het handelen en zich gedragen naar de professionele standaard en de beroepscode, verantwoordelijkheid nemen in al het eigen handelen en het uitdragen van de beroepstrots.

Studenten in bezit van propedeuse

De summatieve toetsing bestaat uit een kennistoets en ter afsluiting een integrale toets.

Voltijdminor, onderwijs verspreidt op 3 dagen, studiebelasting 40 uur per week.

Hoorcolleges, onderwijsgroepen, practica, capita selecta, excursies, en gastdocenten.

De minor bevat geen praktijkcomponent. Binnen het onderwijs er wordt wel gebruik gemaakt van actuele casuïstiek uit de actuele zorg-praktijk.

Alle aangeboden literatuur / onderwijs is evidence based. Hiertoe zal worden samengewerkt met de lectoraten van de HAN.

De actuele verpleegkundige zorgpraktijk is richtinggevend en betrokken bij het onderwijs in deze minor.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright