Vol- en deeltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- not offered
Anouk Poll

Voor inhoudelijke informatie:
Anouk Poll
E-mail: anouk.poll@han.nl
Tel: 06-21325103

 

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

In deze minor verdiepen studenten, ervaringsdeskundigen én reeds afgestudeerde professionals zich actief in de ondersteuning van afstandsmoeders en geadopteerden.

In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de hulpverlening aan zowel, afstandsmoeders en geadopteerden niet voldoende op niveau is. Daarbij hebben de transities in zorg en welzijn gezorgd voor een grotere ondersteuningstaak van generiek opgeleide professionals, terwijl voor het begeleiden van afstandsmoeder en geadopteerden specifieke kennis en vaardigheden nodig zijn.

Door te werken aan de leeruitkomsten leren de deelnemers over de achtergronden van afstand en adoptie en het begeleiden van vragen die door deze doelgroepen vaak, gerelateerd aan hun situatie, gesteld worden. De minor wordt als deeltijdminor aangeboden, maar is toegankelijk voor zowel voltijd- als deeltijdstudenten en als cursus voor professionals.

Onderwerpen

 • Kennis over de historie van adoptie en afstand
 • Gespreksvoering met afstandsmoeders, geadopteerden en adoptieouders
 • Systemische benadering en systemische bewustzijn
 • Coachingsvaardigeheden, presentiebenadering

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroeps(profiel).

Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

 

Leeruitkomsten

Deze minor/leergang (hierna leergang) is gericht op ondersteuning van Nederlandse afstandsmoeders en (binnenlands en buitenlands) geadopteerden. Afstandsmoeders zijn vrouwen die (vaak op jonge leeftijd) afstand hebben moeten doen/gedaan van hun kind. Dit deden zij direct na de geboorte en vaak onder (informele) dwang. Geadopteerden zijn volwassenen die als baby of kind zijn afgestaan, al of niet vrijwillig door hun ouders en die geadopteerd zijn door wensouders.

De effecten van afstand en adoptie voor afstandsmoeders en geadopteerden zijn decennialang niet onderkend in de werkvelden van onder anderen sociaal werk, educatie, therapeutische beroepen en de gezondheidszorg. Dit is zorgelijk, omdat zowel afstandsmoeders als geadopteerden met specifieke vragen en problemen kunnen kampen waarbij (h)erkenning van hun achtergrond en levensgebeurtenissen cruciaal is voor het slagen van de begeleiding. Het afstand doen van een kind of het geadopteerd zijn werkt vaak door in de wijze waarop afstandsmoeders en geadopteerden met levensgebeurtenissen en zingevingsvragen omgaan. In lijn met de toenemende nationale en internationale aandacht voor ondersteuning aan afstandsmoeders en geadopteerden biedt deze leergang de mogelijkheid kennis te vergroten en het handelen te professionaliseren.

Professionele ondersteuners bij afstand en adoptie beschikken over een ontwikkelde body of understanding, knowledge and skills en zijn instaat de ondersteuning van afstandsmoeders en geadopteerden adequaat vorm te geven vanuit een daarbij passende houding.

Voorwaardelijk in de ondersteuning van afstandsmoeders en geadopteerden is het bewustzijn van de bijzondere kenmerken van hun situatie. Dit begint bij het besef dat obstakels die afstandsmoeders en geadopteerden ervaren veelal hun oorsprong vinden in en beïnvloed worden door de levensgebeurtenis die afstand doen of geadopteerd worden is. Bijvoorbeeld de ervaren dwang waaronder afstand is gedaan en de specifieke kenmerken van “binnenlands” en “buitenlands” als herkomstmarkering bij adoptie werkt door in de mogelijke problematiek. Uitingsvormen van afstand- en adoptiegerelateerde processen zijn divers, zoals: moeite met verlies en rouw, het gevoel er niet bij te horen, schuldgevoelens en schaamte, identiteitsvraagstukken, hechtingsproblemen, (psycho)somatische klachten, relatieproblemen en een verhoogde kans op verslavingsgedrag.

Professioneel ondersteunen van afstandsmoeders en geadopteerden betekent dat  ondersteuners die deze leergang hebben gevolgd expliciet werken vanuit gerichte aandacht voor de levens van afstandsmoeders en geadopteerden en dat zij hiermee een bijdrage leveren aan hun functioneren in hun eigen leven, hun omgeving en de samenleving.

Professionele ondersteuners van afstandsmoeders en geadopteerden hebben kennis van historische, (geo)politieke en maatschappelijke achtergronden van afstand en adoptie en de effecten van de publieke opinie over afstand en adoptie. Zij zijn zich bewust van het doorwerken van afstand en adoptie op andere belangrijke levensgebeurtenissen zoals ouderschap, ouder worden en identiteitsontwikkeling en daarbij  van de mogelijke gevolgen van afstand of adoptie voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling.  Ook zijn deze ondersteuners zich bewust van hun eigen visie en beelden met betrekking tot afstand en adoptie en hebben door een goede reflectie hierop het vermogen om gepaste sensitiviteit te hanteren in hun ondersteuning. Een professional die kundig is op het gebied van adoptie en afstand is naast bovenstaande voorwaarden in staat om:

 • Aan afstand en adoptie gerelateerde vragen te herkennen
 • Vanuit een open en bevragende te onderzoeken op welke wijze afstand en/of adoptie van invloed is op de ondersteuningsvraag.
 • Passende ondersteuning te bieden vanuit een houding van echtheid en positieve acceptatie.
 • Present en onvoorwaardelijk aanwezig te zijn en het levensverhaal van de geadopteerde of afstandsmoeder als uitgangspunt te nemen voor gesprek en ondersteuning.
 • Begrip te tonen voor meervoudige loyaliteitsprocessen richting kinderen, ouders, adoptieouders en andere significante anderen.
 • Vanuit verschillende invalshoeken te werken, waaronder: systeemgericht en systeembewust werken; lichaamsgerichte technieken; coachen en motiveren, psycho-educatie en het werken met narratieve technieken.

Het belang van verbreding van kennis over adoptie en afstand wordt door de professional onderkend en actief ten uitvoer gebracht in de naaste cirkel van geïnteresseerden en/of medeprofessionals.

Competenties

 • Actief openstellen, contact maken en signaleren
 • Bevorderen van het vermogen van mensen en hun primaire leefomgeving om actief gestalte te geven aan eigen en elkaars welzijn, ontplooiing en maatschappelijke participatie
 • Profileren van het beroep
 • Reflecteren en ontwikkelen van de eigen professionaliteit

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Voltijd- en deeltijdstudenten in de richtingen: Social Work, Pedagogiek, Vaktherapie, Verpleegkunde, Ergotherapie, Toegepaste Psychologie, Coaching en Sociaal Juridische Dienstverlening.

Voorwaarden voor deelname

 • Tijdens de minor een werkkring (betaald of onbetaald) van ongeveer 16 uur per week waar je aan de leeruitkomsten kunt werken die in de minor centraal staan en waar je feedback hierop kunt krijgen van professionals.
 • Minimaal een HBO-propedeuse of een afgerond Associate degree
 • Minimaal een jaar werkervaring in een beroepspraktijk passend bij jouw opleiding (stage of betaald) en de minor
 • Er mag geen overlap zijn met inhouden van je majordeel
 • Een redelijke beheersing van de Engelse taal is wenselijk, vanwege Engelstalige literatuur (havoniveau of B2)
 • De minor is ontwikkeld volgens de didactiek van flexibel deeltijdonderwijs en wordt ook gevolgd door professionals. Dit betekent dat een actieve en zelfsturende houding van de student wordt verwacht

Let op!

 • Een zelfstandige studiehouding is van groot belang. De minor is gebaseerd op deeltijddidactiek. Dit betekent dat je 12 lesdagen hebt, 5 online seminars en 5 intervisies. Daarnaast werk je zelfstandig op de online leeromgeving, in een subgroep en via zelfstudie aan de beheersing van de leeruitkomsten. Werken in de praktijk is een belangrijk onderdeel, waarbij je zelf actief vormgeeft aan het werken aan de leeruitkomsten. Is jouw werkplek minder geschikt, zoek dan zelf naar andere mogelijkheden om praktijkervaring op te doen.

Goed om te weten

 • Je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek
 • De minor wordt tegelijkertijd als cursus aangeboden aan professionals
 • Het docententeam bestaat uit HAN-docenten en ervaringsdeskundige experts

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

De toetsing wordt gedaan aan de hand van de leeruitkomsten van de minor. Deze leeruitkomsten kun je op verschillende manieren aantonen. Je maakt hiertoe een portfolio waarin in jouw competentie op diverse wijzen wordt aangetoond. Onderdeel hiervan is in ieder geval het overdragen van jouw kennis aan relevante anderen.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

We hebben één week twee lesdagen (woensdag en donderdag), en dan twee weken op de donderdag bijeenkomsten.
Daarnaast volg je online seminars en leerteambegeleiding.

Werkvormen

 • Training
 • Intervisie
 • Online seminars
 • Kennisverwerving door middel van online lessen en clips

De literatuurlijst wordt ruim voor de start toegezonden.

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright