Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
29 januari 2024 t/m 12 juli 2024 -- open

Voor meer informatie:
minoren.aps@han.nl

Voor inhoudelijke informatie:
Melissa Zevenhoven
E melissa.zevenhoven@han.nl 

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Leefstijlvraagstukken en mentale of fysieke gezondheidsproblemen vereisen vaak gedragsverandering van de betreffende persoon. Wil jij leren hoe je cliënten die hun gedrag willen of moeten veranderen kunt begeleiden naar een voor hen betekenisvol leven? Dan is de minor ‘Gedraag je!’ aan de HAN University of Applied Sciences iets voor jou!

Doorgaans komt een cliënt bij je binnen via een verwijzing met een fysieke of mentale reden. Is deze aanleiding ook het kernprobleem wat opgelost moet worden om de behandeling te laten slagen? Of zijn er misschien andere factoren waar de cliënt eerst bij stil wil of moet staan? Wat helpt hem op weg naar een meer tevreden kijk op zijn leven? En behandel en begeleid jij deze cliënt in je eentje of vraagt de situatie om een interdisciplinaire aanpak?

“Een cliënt (vrouw, 55 jaar) met overgewicht heeft sinds enige tijd knieproblemen en kortademigheid bij inspanning. Ze bezoekt de huisarts om haar klachten te bespreken. In overleg met de cliënt stuurt de huisarts haar door naar de diëtist. De verwijzing luidt: “Dieet bij overgewicht” met als doel gewichtsreductie en vermindering van klachten.
De cliënt komt binnen bij de diëtist en barst in tranen uit. Ze geeft aan net een nieuwe baan te hebben, haar nieuwe functie ontzettend leuk te vinden, maar geen aansluiting kan vinden met haar team. Haar afdeling straalt gezondheid uit. Ze schaamt zich dat ze niet zo gezond en fit is als haar collega’s is. Het belangrijkste voor mevrouw is op dit moment dat ze aansluiting vindt met haar collega’s, het schaamtegevoel niet meer hoeft te voelen.
Je besluit met je collega te bespreken of het inzetten van andere disciplines zinvol zou kunnen zijn. Je denkt aan een fysiotherapeut voor het verbeteren van conditie, een ergotherapeut voor het optimaliseren van haar energieverdeling en zinvolle dagbesteding, een psychomotorisch therapeut voor het herkennen van haar lichaamsgevoel en –grenzen, een psycholoog en maatschappelijk werker voor het omgaan met haar gevoelens/emoties en omgeving, een… Er zijn zoveel opties! Maar voordat je dit in gang zet ga je kijken in hoeverre de cliënt open staat voor gedragsverandering en op welke vlakken haar motivatie ligt.”

Welke strategieën hebben wij voorhanden om deze persoon zo te begeleiden dat zij zelf de keuze maakt om te veranderen, dat zij deze verandering ook echt integreert in haar dagelijks leven en dit ook vol kan houden?

Deze minor staat stil bij de begeleiding van cliënten met een gezondheidsprobleem waarbij gedragsverandering centraal staat. De focus ligt niet op het gezondheidsprobleem zelf, maar op de persoon zelf en wat zijn/haar leven betekenisvol maakt. Om dit proces goed te begeleiden ga je o.a.

  • kennis opdoen van theorieën over gedragsverandering en zelfmanagement;
  • gesprekstechnieken, zoals Motiverende Gespreksvoering, kennen en kunnen;
  • interprofessioneel werken;
  • het zorgproces vormgeven (diagnostisch plan opstellen en uitvoeren, multidisciplinair overleg houden, behandelplan opstellen en uitvoeren, evaluatie houden).

Tijdens deze minor maak je kennis met de verschillende beroepsthema’s en leer je om als gezondheidsprofessional te werken met cliënten vanuit de eerstelijns praktijk. Je krijgt de kans om je te verdiepen in cliënten met bepaalde gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld doelgroepen met neurologische aandoeningen, chronische pijn en hart- en vaatziekten. Na afronding van deze minor kun je cliënten begeleiden/coachen naar gedragsverandering en/of gedragsbehoud.

Je wordt daarbij begeleid door een vaste, kleine groep docenten van de kernopleidingen van de minor. Er is sprake van vraag gestuurd onderwijs. Je dient de regie te nemen over je eigen leerproces. Dit betekent dat jij grote invloed hebt op de inhoud van het onderwijs en wordt geacht zelf verantwoordelijkheid te nemen.

In deze minor werk je individueel en in kleine groepen (interprofessionele teams) steeds aan diverse kenmerkende beroepsopdrachten. Via deze opdrachten doe je kennis op over gedragsverandering, eigen regie en zelfmanagement. Je oefent in gesprekstechnieken om adequaat te kunnen communiceren met de cliënt. Je leert al doende interprofessioneel samen te werken. In een traject met een (simulatie)cliënt leer je diagnostiek op methodische wijze uit te voeren, professioneel onderbouwde keuzes te maken en een behandelplan op te stellen op basis van Evidence Based Practice. Je leert methoden en technieken kennen, passend bij begeleiding op gedragsverandering en past ze toe. Kortom, je krijgt nieuwe vaardigheden, kennis en perspectieven aangereikt die bruikbaar zijn in de begeleiding van gedragsverandering in de richting van ‘leven naar eigen waarden’.

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Dit is tevens een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

In deze minor wordt geleerd en gewerkt met als uitgangspunt het raamwerk interprofessioneel samenwerken, leren en opleiden in de gezondheidszorg.

Iedere discipline maakt gebruik van monodisciplinaire eindkwalificaties/competenties passend bij de beroepsrol behandelaar.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie:
Deze minor is bedoeld voor (toekomstige) professionals in de gezondheidszorg die interesse hebben in gedrag- en gedragsverandering. Dit geldt zeker voor studenten van paramedische opleidingen, verpleegkunde, sport- en bewegingsopleidingen en opleidingen die vallen onder social work.

Voorwaarden voor deelname
Je hebt 90 EC behaald waarvan 60 EC in de propedeusefase en 30 EC in hoofdfase 1.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze: Het tentamen is een integrale toets, een portfolio.

Gedurende de minor werk je aan beroepsopdrachten/beroepsproducten. Deze worden beoordeeld aan de hand van bepaalde criteria. Deze dienen als inspiratie voor je digitale portfolio.

 

Het is een fulltime minor die een volledig semester duurt. Het onderwijs vindt plaats in dagdelen. Je hebt gemiddeld 12 begeleide lesuren per week, waarnaast zelfstudie en groepswerk wordt verwacht. Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag (9.00 - 17.45 uur) beschikbaar zijn. Er wordt gestreefd naar een continurooster met vaste lesdagen en minimaal één vrije lesdag per week..

 

 

 

 

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright