Deeltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
29 januari 2024 t/m 12 juli 2024 -- open
Nanette Haze

Wil je deelnemen aan deze minor? Neem dan voordat je je aanmeldt contact op met de minorverantwoordelijke. Samen wordt dan gekeken of wordt voldaan aan de instapeisen.

Voor inhoudelijke informatie:
Nanette Haze
E-mail: minor-geng.hbov@han.nl


Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Gerontologie en geriatrie in de praktijk (deeltijd)

De zorgverlening aan geriatrische zorgvragers kenmerkt zich als chronische, multidisciplinaire, langdurige en systematische zorg. Ouderenzorg is nooit simpel en standaard. Volg de minor Gerontologie en Geriatrie in de praktijk bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en verdiep je verder in dit type zorg, waarbij je als professional steeds de zorgvrager en zijn sociale systeem centraal stelt.

 

Momenteel is 20% van de bevolking 65 jaar of ouder, de komende jaren zal dat percentage sterk toenemen tot zo’n 26% in 2040. Deze groep doet een groter beroep op de gezondheidszorg. Van de 65-plussers heeft 70 procent een chronische ziekte en van de mensen vanaf 75 jaar heeft de helft meer dan één chronische ziekte. Er is daarbij sprake van dubbele vergrijzing, wat wil zeggen dat het aantal 80-plussers toeneemt.

Verbetering van de gezondheidszorg 

Door verbetering van de gezondheidszorg neemt de duur van chronische aandoeningen toe. Het gevolg daarvan is dat de behoefte aan een langer kwalitatief goed en zelfstandig leven groeit, waarbij blijvende participatie in de samenleving belangrijk is.

Deze minor bereidt zorgprofessionals erop voor om binnen de ontwikkelingen in de ouderenzorg te functioneren en te participeren maar ook om een bijdrage te leveren aan de verdere innovatie van de ouderenzorg.

 

Onderwerpen

 •     Demografische ontwikkelingen / generatie- en cohortkenmerken
 • Transities in de levensloop (succesvol ouder worden)
 • Beeldvorming en het effect daarvan
 • Narratief werken
 • Oudere zorgvragers: frailty / comorbiditeit
 • 1e lijn, 2e lijn, 3e lijn 
 • Intramurale -, transmurale -, extramurale zorg
 • Ouderenbeleid in Nederland
 • Financiering ouderenzorg
 • Vroegsignalering
 • Geriatrische reuzen: decubitus, vallen, incontinentie, visus- en gehoorstoornissen
 • Polyfarmacie/medicatiegebruik
 • Ondervoeding
 • Temperatuurregulatie
 • Pijn
 • Ouderenmishandeling
 • Seksualiteit
 • Culturele diversiteit
 • Samenwerken met sociale netwerken
 • Dementie, depressie en delier
 • Cognitie en geheugen
 • Casemanagement bij dementie
 • Onbegrepen gedrag en benaderingswijzen bij dementie
 • Levensvraagstukken, eenzaamheid, zingeving, verlieservaringen
 • Shared Decision Making en Advance Care Planning bij dementie
 • Zingeving/zinneming
 • Palliatieve zorg

 

Soort minor

 • Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.
 • Dit is tevens een minor met verdiepende elementen en specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Studenten werkzaam in het ziekenhuis, de thuiszorg, het verpleeghuis en het hospice zijn van harte welkom bij deze minor. Daarnaast kan de minor zeker ook interessant zijn voor studenten werkzaam in de psychiatrie en gehandicaptenzorg. 

Leerdoelen

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

De student :

 • Heeft kennis van en inzicht in de lichamelijke, psychische, sociale en functionele veranderingen die optreden/problemen die zich voor kunnen doen tijdens het ouder worden.
 • Heeft kennis van en inzicht in de maatschappelijke veranderingen die de zorg voor de ouder wordende mens beïnvloeden.
 • Is in staat een eigen individuele visie op (gezond) ouder worden te verwoorden.
 • Is in staat een kwetsbare oudere te identificeren.
 • Is in staat zich in het leven in de situatie van de (kwetsbare) oudere met beperkingen in zijn functioneren.
 • Is in staat te reflecteren op de betekenis van de eigen individuele visie op (gezond) ouder worden.
 • Is zich bewust van zijn eigen beeld/stereotypering van ouderen en de invloed daarvan op de eigen beroepsvervulling.
 • Is in staat stakeholders binnen de moderne gezondheidszorg te benoemen.
 • Is in staat de geriatrische zorgvrager te ondersteunen in het gebruik maken van het eigen systeem/sociaal netwerk.

 

De student:

 • Levert op systematische wijze en methodisch verantwoord een bijdrage aan de ontwikkeling van de kwaliteit van zorg voor de geriatrische zorgvrager en zijn systeem.
 • Ontwikkelt de eigen competenties met betrekking tot het verlenen van kwalitatief goede zorg aan de geriatrische zorgvrager.
 • Meet, screent en monitort de kwaliteit van zorg aan de geriatrische zorgvrager en signaleert welke aspecten verbetering behoeven.
 • Kan (onderzoeks)vragen/doelstellingen benoemen en uitwerken.
 • Neemt deel aan het verder ontwikkelen, bewaken en borgen van kwaliteit van zorg aan de geriatrische zorgvrager en zijn systeem.
 • Past samenwerkingsvaardigheden toe en benut aanwezige expertise binnen de eigen beroeps/stage/projectpraktijk.
 • Bijdraagt bij aan het vertalen en (systematisch) implementeren van resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek naar de eigen werk/stage/projectsetting binnen de zorgketen.

 

 

 

 

Instapeisen:

De student komt in aanmerking voor deelname indien hij/zij:

 • Aantoonbaar cliëntrelaties ervaart in een professionele zorgsituatie,
 • Zich in de postpropedeutische fase van de opleiding bevindt (en in het bezit is van zijn/haar propedeuse).

 

Aanvullende voorwaarden voor deelname aan deeltijdvariant minor:

 • De student is minimaal 20 uur per week werkzaam in een setting waarbij sprake is van cliëntcontacten met ouderen
 • Binnen de werksetting bestaat de mogelijkheid om een project uit te voeren, gericht op innovatie van de zorg aan ouderen.
 • Er is sprake van passende begeleiding door een hbo-zorgprofessional

Toetsing

EVL 1 Theoretisch deel

De student ontwikkelt competenties die gericht zijn op verdieping van kennis over geriatrie en gerontologie. Hiervoor stelt de student een portfolio samen op basis van de leeruitkomsten. Denk hierbij aan een persoonlijk ontwikkelplan, een narratief interview, het resultaat van een e-learning  en of een netwerkanalyse.

 

EVL 2, Praktijkdeel

In het praktijkdeel ontwikkelt de student competenties die gericht zijn op innovatie van de ouderenzorg. Het praktijkdeel bestaat uit een projectopdracht die in een klein groepje wordt ontwikkeld en iedere student binnen de eigen werksetting uitvoert. Bij het praktijkproject is het uitgangspunt om met hetzelfde groepje een workshop te ontwikkelen en uit te voeren op een minisymposium.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Zowel het kennis als ook het praktijkgedeelte wordt getoetst tijdens een criterium gericht interview. Een waardering door de praktijk van het functioneren van de student gerelateerd aan de competenties maakt deel uit van de beoordeling.

Rooster

De theoretische OWE en de praktische OWE lopen beide gedurende de hele minorperiode naast elkaar.

Werkvormen

 • Colleges (waaronder gastcolleges)
 • Werkgroepen
 • Veldwerk
 • Presentaties
 • Simulatiesituaties

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright