Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
2 september 2019 t/m: 31 januari 2020 -- open
Ad den Dekker

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Linne Jansz
E-mail: Linne.Jansz@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

 

Je plaats zien te vinden in de huidige complexe wereld is voor jongeren een moeizame  opgave. Dagelijks worden zij overladen met impulsen die hen verplichten om keuzes te maken. Vrienden, media, overheden, culturele groepen iedereen wil iets van een jongere. In de HAN minor Preventief werken met risicojongeren ga jij je breed oriënteren op de problemen waar jongeren dagelijks mee geconfronteerd worden en krijg je de kans een bijdrage te leveren aan het preventiebeleid wat vanuit de eerste lijns zorg wordt verlangt.

Deze minor verruimt je blikveld en je verdiept je kennis over risicojongeren.

Je komt tijdens het volgen van deze minor in contact met professionals die op heel diverse manieren werkzaam zijn met jongeren. In jongerencentra, op straat, op school, in gesloten instellingen, in het gezin. Er bestaat alle kans om werkbezoeken en/of werkervaring op te doen binnen professionele organisaties voor jongerenwerk in binnen en buitenland. Een studiereis om het internationale perspectief op jongerenbeleid te ontwikkelen is een verplicht onderdeel van de minor. Het huidige beleid waarbij men prioriteit legt bij talentontwikkeling staat ook bij de minor Preventief werken met risicojongeren centraal. We benaderen de problematiek van preventiebeleid vanuit de brede context waarin de jongere leeft. Er is veel aandacht voor de invloed van gezin, school, buurt, subcultuur, werk, (internet)media, vrije tijd, om er voor te zorgen dat deze minor ook onderdeel kan zijn van je uitstroomprofiel Jeugdzorg.

Van signalering tot en met inzet van maatregelen

Voor de praktijkcomponent van de minor ga jij bij een van de werkveldpartners op zoek naar een ervaren probleem uit de beroepspraktijk van werken met risicojongeren, waar vanuit diverse perspectieven naar gekeken gaat worden. De invloed van het gezin, het overheidsbeleid, de subcultuur staan daarbij centraal. Welk innovatief ontwerp kun jij samen met anderen daarvoor ontwerpen? Wat is er nodig om dit ontwerp effectief te kunnen laten zijn in de komende jaren? Zijn er in het buitenland ervaringen opgedaan met voor deze situatie nieuwe innovaties die mogelijk ook in de Nederlandse context inzetbaar zijn?

Deze minor verruimt je blikveld en je verdiept je kennis over risicojongeren.

Beroepstaak: Het ondersteunen en begeleiden van risicojongeren
Als jongerenwerker opereer je op het raakvlak van opvoedingondersteuning, (jeugd-) hulpverlening en agogische dienstverlening. De problematiek is veelal complex, omdat er meerdere culturele en maatschappelijke factoren een rol spelen en problemen van jongeren zich vaak op meer dan één leefgebied (school, buurt, sociale contacten, thuissituatie) voordoen. Bovendien zijn er veel professionals bij deze jongeren betrokken, met ieder hun eigen taken en bevoegdheden. In deze minor ervaar je dat je deel uitmaakt van dit netwerk en streeft in samenwerking met andere professionals naar het vergroten van de maatschappelijke participatie en ontwikkelingskansen van (risico)jongeren.

Onderwerpen

• De leefwerelden van (risico)jongeren
• Beleid op gemeentelijk, landelijk en internationaal niveau
• Actuele maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van jongeren: speerpunten van beleid
• Kennis van jeugdinterventies
• Talentontwikkeling bij jongeren
• Media invloed op jongeren participatie
• Een innovatief ontwerp als antwoord op een praktijkprobleem
• Integraal werken in de participatiesamenleving
• Het sociaal wijkteam en de risicojongere in de wijk
• Psychofysieke vaardigheidstraining
• Training ervaringsleren

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Blokminor
Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

• Je leert een gedegen projectvoorstel te schrijven.
• Je leert de professionele ondersteuning van jongeren in kaart te brengen
• Je leert door het schrijven en presenteren van een betoog je visie te verwoorden over een relevant vraagstuk met betrekking tot het werken met risicojongeren
• Je hebt kennis van interventies en kunt een (deel van een) interventie ontwerpen en in een pilot uittesten
• Je kunt contact leggen en onderhouden met de doelgroep
• Je bent je bewust van je attitude en kunt er naar handelen
• Je kunt reflecteren op je handelen en je professionele ontwikkeling in het werken met risicojongeren verwoorden

Competenties

Competentie 2: Op basis van analyse en in samenspraak met voornamelijk kwetsbare, burgers, ontwerpen van collectieve activiteiten en arrangementen ter bevordering van sociale activering, een inclusieve samenleving en culturele en maatschappelijke participatie.

Competentie 7: Beleidsmatig en strategisch denken en handelen, werken aan de kwaliteit van organisaties, zichtbaar gebruik maken van professionele netwerken en ondernemend en maatschappelijk verantwoord inspelen op actuele ontwikkelingen in de samenleving.

Competentie 8: Een bijdrage leveren aan politieke, culturele en maatschappelijke vraagstukken passend bij de reikwijdte, plaats en functie van de sociale professional en een bijdrage leveren aan de profilering en legitimering van het vak CMV.

Competentie 9: Eigen professionaliteit blijvend ontwikkelen door reflectie op het eigen beroepsmatig handelen en actief zoeken naar nieuwe ontwikkelingen.

Competentie 10: Vanuit een onderzoekende, op mensenrechten gebaseerde en kritische houding, en vanuit internationale oriëntatie een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en vernieuwing van de beroepspraktijk van CMV met behulp van praktijkgericht onderzoek.

Competentie 11: Het inzetten van creatieve interventies met kunstzinnige en sportieve activiteiten zodat een bijdrage wordt geleverd aan verbinding tussen, activering en ontwikkeling van individuen, groepen en/of organisaties.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Studenten die een sociale opleiding volgen, zoals Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Culturele en Maatschappelijke Vorming, Creatieve Therapie, Pedagogiek, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Leraar Lichamelijke Opvoeding, Sport, Gezondheid en Management, Sport en Bewegingseducatie. Geschikt voor uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker.

Toegevoegde waarde
De toegevoegde waarde zit vooral in de kennis van het integraal werken, de kennis en omgang met de doelgroep en het kunnen ontwerpen van een interventie.

 

Min./Max. aantal deelnemers
Max. 1 groep van 24 studenten.

 

Voorwaarden voor deelname

  • Niveau 2 van een HBO opleiding afgerond
  • Minimaal een half jaar stage op HBO niveau 3 met de doelgroep jongeren succesvol afgerond

Goed om te weten

Een verplichte excursie in de tussenweken na blok 1 en voor blok 2 is onderdeel van het programma. De kosten bedragen ongeveer € 250.
De vaardigheidstraining ervaringsleren wordt afgesloten met een externe activiteit. De kosten daarvan bedragen ongeveer € 25.

 

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

De beroepstaak wordt in al zijn facetten getoetst. De integrale toets bestaat uit een administratieve handeling: de vaststelling dat de  tentamens gehaald zijn.

• Kennistoets
• Betoog
• Presentatie eindproduct
• Individuele verdiepingstoets

Tijdens de lessen ontvang je feedback van de docenten en je mede-studenten.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Je hebt op maandag, woensdag en donderdag les. Op dinsdag en vrijdag besteed je tijd aan contact met de praktijkorganisatie en doelgroep, praktijkopdracht en lesopdrachten.

Werkvormen

  • Werkcolleges
  • Hoorcolleges
  • Vaardigheidstrainingen
  • Studiereis/Excursie
  • Praktijkopdrachten

onder andere:


Bekker, J. Witte, T. (2014). Jeugdbeleid in transitie. De rol en invloed van sociale professionals op politiek-bestuurlijke beleidsvorming. Bussum: Coutinho.

Hermes,J. Naber, P. & Dieleman, A. (red). (2012). Leefwerelden van jongeren.
Thuis, school, media en populaire cultuur. (2e herziene druk) Bussum: Coutinho.

Kaldenbach,H. (2013). Respect! 99 tips voor het omgaan met jongeren in de straatcultuur. (32e druk) Amsterdam: Prometheus.

Strijen, F.van. (2011). Jongerenwerk nieuwe stijl. (1e druk) Amsterdam: SWP

 

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright