Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
4 februari 2019 t/m: 5 juli 2019 -- open
Mieke Spek

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:
Mieke Spek
E-mail: Mieke Spek
Tel: 0655291218

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Zie jij jezelf als een toekomstige ambulant begeleider die ernaar streeft om het gezin zoveel mogelijk de regie in eigen handen te geven? Volg dan de minor 'Systeemgericht werken in de ambulante jeugdzorg' bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Systeemgericht werken
Je leert in deze verdiepende minor 'Systeemgericht werken in de ambulante jeugdzorg' samen te werken met ouders en pleegouders binnen de context van het gezin, familie en het sociale netwerk.

Werkgebied
Je werkgebied is de ambulante jeugdzorg: als jeugbeschermer / gezinsvoogd of bij de zorgaanbieder als ambulant werker of pleegzorgwerker.

Actualiteit
Deze minor is ontwikkeld in samenwerking met het werkveld. De inhoud van de minor wordt jaarlijks bijgesteld op grond van ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de nieuwe jeugdwet en nieuwe methoden zoals bijvoorbeeld Nieuwe autoriteit. Het is een mix van trainingen, inhoudelijke kennis en werken aan gevarieerde opdrachten. Het onderwijs wordt verzorgd door deskundigen uit het werkveld, trainers en door docenten van HAN die zelf ervaring hebben in de ambulante jeugdzorg.

Deze minor past bij het competentieprofiel van de jeugdzorgwerker zoals opgesteld door het NJI en Movisie in het kader van het Actieplan “Professionalisering in de jeugdzorg.”

De minor richt zich inhoudelijk op de volgende onderdelen:

 • Vergroten van competenties m.b.t. methoden en methodieken gebonden aan functies m.n. de jeugdbeschermer, de ambulant gezinswerker/ouderbegeleider, de pleegzorgwerker.
 • Kennis op het gebied van systeem en communicatietheorie, oplossingsgericht werken, competentiegericht werken. Waaronder: (Handboek Delta,  Signs of safety, werken met beoordelingsboog om te bepalen of een kind terug naar huis kan, roldifferentiatie, het organiseren en begeleiden van een eigen kracht conferentie, familie of netwerkberaad).
 • Uitvoering beroepstaken zoals het schrijven van een plan van aanpak.
 • Vaardigheidstrainingen vraag- en oplossingsgericht werken.
 • Vaardigheidstraining meerzijdige partijdigheid hanteren oftewel contextueel werken.
 • Vaardigheidstraining veiligheid signaleren, handelen bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld.
 • Mogelijke facultatieve workshop werken met het vlaggensysteem (gezond en ongezond seksueel gedrag)
 • Mogelijke facultatieve workshop werken vanuit de 4 elementen.
 • Mogelijke facultatieve workshop mindfullness in het contact.
 • Mogelijke facultatieve workshop werken met duplo volgend de methodiek 'Een taal erbij'.
 • Verdieping van kennis en stellingname bij dilemma’s waar je als ambulant werken mee geconfronteerd wordt (stelling leren nemen en kwalitatief argumenteren).
 • De actualiteit m.b.t. de jeugdzorg als terugkerend thema. Stellingname en visie ontwikkeling.

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

 • Methodisch systeemgericht werken, gericht op het systeem
 • Competentiegericht werken, waardoor ouders de regie terugkrijgen over eigen leven 
 • Vraag- en oplossingsgericht werken met gezinnen waarbij sprake is van eenvoudige tot complexe problematiek
 • Veiligheid en onveiligheid taxeren en bespreken
 • Meervoudige problematiek hanteren vanuit de verschillende functies en rollen
 • Meerzijdige partijdig zijn als attitude   
 • Een professionele bijdrage leveren aan het beroep door stelling te nemen in het maatschappelijk debat

De minor resulteert in een competent (beginnend) ambulant werker die voorbereid is op deze specifieke functie in de jeugdhulpverlening. Je bent voldoende toegerust, bekeken vanuit opleidingsnormen (niveau 3) en afgestemd op werkveldnormen.

Competenties

Competenties landelijk uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker

Vakspecifieke competenties

1A Werkt vanuit visie op opvoeding en ontwikkeling

1E In de systeemgerichte context: coördineert de zorg

 

Thema competenties

2A Omgaan met jeugdige en opvoeders in een gedwongen kader

2C Omgaan met (vermoedens van) geweld in huiselijke kring

 

Generieke competenties

 

3B brengt de situatie in kaart

3C stelt de hulpvraag vast of scherpt deze aan

3D kiest passende interventies

3H handelt methodisch

3I Werkt verantwoord

3J Reflecteert op eigen handelen

3M ontwikkelt het eigen werk

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Ben jij student Social Work, Pedagogiek, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Toegepaste Psychologie, Creatieve Therapie, PMT of Culturele en Maatschappelijke Vorming? Dan is deze minor geschikt voor jou! Bij Creatieve Therapie waaronder PMT, Toegepaste Psychologie en Culturele en Maatschappelijke vorming wordt er in het bijzonder gekeken naar jouw praktijkervaring.

Er zijn plekken beschikbaar voor studenten van buiten de HAN. Ook Vlaamse studenten zijn welkom. De minor is gericht op het Nederlandse werkveld.

Voorwaarden voor deelname

 • Niveau 3 behaald in een van de genoemde majors (studiejaren 1, 2, 3 afgerond)
 • Je hebt minimaal een half jaar (600 uur) stage gelopen of gewerkt in een relevante setting (met jeugdigen tussen 0 en 18 jaar en/of met gezinnen van waaruit ze afkomstig zijn) 
 • Je hebt basiskennis van: systeemtheorie, structurele stroming, contextuele therapie, communicatietheorie, ontwikkelingspsychologie, psychopathologie, sociale-, operante- en cognitieve leertheorie, pedagogiek, orthopedagogiek en juridische kennis over familie- en jeugdrecht
 • Het is gewenst dat je bijzondere ervaring hebt met ontwikkelings- en opvoedingsproblematieken en/of multi-probleemsituaties. Praktijkervaring in het speciaal onderwijs of sociaal cultureel werk in zgn. probleemwijken behoort tot de mogelijkheden. Mits je in voldoende ervaring met jeugdigen en ouders hebt opgedaan. Praktijkervaring in het reguliere basis- of voortgezet onderwijs is onvoldoende relevant voor deze minor.
 • Je beschikt over een werk of stageplek (6-8 uur) in een relevante setting. Meelopen met een ambulant begeleider is een goed alternatief. Feedback vanuit de instelling zal het leerproces extra ondersteunen 
 • Je kan in 1 of 2 gezinnen aan het werk. De mogelijkheid hebben om in 1 of 2 gezinnen aan het werk te gaan levert een hoger leerrendement op. Dit kan binnen de eigen instelling zijn zoals een verlenging van de derdejaars plek of een overstap naar een ander team. Meelopen met een ambulant begeleider is een goed alternatief. Deze stage is een advies, geen eis, daar er onvoldoende plaatsen beschikbaar zijn. 
 • Er wordt gezocht naar maatwerk om zoveel als mogelijk de eigen praktijk als leerplek in te zetten. Praktijkervaring in het reguliere onderwijs sluit onvoldoende aan bij deze minor.

De minorcoördinator heeft een informatiepapier ter beschikking over het "praktijkleren". Hierin staan de in and outs m.b.t. de stage.

Goed om te weten

Er kunnen maximaal 48 studenten deelnemen aan deze minor

 

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Periode 1

 • Eigen gezinsonderzoek
 • Betoog

Periode 2

 • Handelingsplan
 • Presentatie beroepssituatie of vrije toets
 • Ontwikkelingsverslag

 

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

 • De lesdagen zijn op maandag en donderdag, de gehele dag
 • Verder 1 of 2 dagdelen vrij te plannen om met de subgroep te werken
 • De geschiktste stagedagen zijn woensdag en vrijdag

Werkvormen

 • Werkcolleges
 • Hoorcolleges
 • 4 Vaardigheidstrainingen (vraag- en oplossingsgericht werken, veiligheid eerst, contextueel werken)
 • Opdrachtondersteuning
 • Groepsbijeenkomsten
 • Subgroepbijeenkomsten
 • Consultatie

Opmerkingen

 • Verdiep je voor aanvang in stagemogelijkheden. Vraag bij coördinator paper "Praktijkleren aan".
 • Zorg dat je voor aanvang het studiemateriaal tot je beschikking hebt.
 • Je krijgt voor aanvang van de minor een welkom mail met alle informatie nodig voor de start

Soort minor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

 • Bolt, A. (2006). Het gezin centraal, Amsterdam, SWP.
 • De Jong, P. & Berg, Insoo Kim. (2015). De kracht van oplossingen. Amsterdam: Pearson
 • Haans, G. e.a. (2010). Ouderbegeleiding bij roldifferentiatie, Amsterdam SWP
 • Michielsen, M. e.a. (1998). Leren over leven in loyaliteit. Over contextuele hulpverlening, Acco.
 • Nabuurs, M. (2007). Systeemgericht werken, Baarn, HB uitgevers.
 • Turnell, A. & Edwards, S. (2009). Signs of safety, een oplossingsgerichte aanpak in de jeugdzorg en kinderbescherming, Houten, Bohn Stafleu van Loghum.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright