Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
4 februari 2019 t/m: 5 juli 2019 -- open
Hanneke Bots

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Hanneke Bots
E-mail: Hanneke Bots
Tel: 0655291091

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

In de minor Professioneel opvoeden van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen krijg je handvatten die je helpen om in je werk op een professionele manier met opvoedingsvragen en ontwikkelingsstimulering aan de slag te gaan.

De minor richt zich op Professioneel Opvoeden. We spreken van professioneel opvoeden als je jeugdigen en/of opvoeders begeleidt, adviseert op basis van theoretische kennis en praktijkinzichten.

Na het volgen van de minor ben je nog geen professioneel opvoeder. Je krijgt wel handvatten die je houvast bieden om in je werk op een professionele wijze met een aantal opvoedingsvragen aan de slag te gaan.


In de minor staat een opvoedingsvraag van een beroepsopvoeder centraal. Je ondersteunt de beroepsopvoeder bij het zoeken naar oplossingen voor deze vraag. Je leert hoe je volgens een methodische aanpak met opvoedingsvragen aan de slag kunt.

Om kinderen en jongeren te kunnen stimuleren in hun ontwikkeling in  en om opvoeders te begeleiden bij opvoedingsvragen, heb je kennis en vaardigheden nodig en moet je werken aan je beroepshouding. Hiervoor krijg je de volgende vakken aangeboden.

 

Ontwikkelingspsychologie
Om opvoeders te kunnen ondersteunen bij het opvoeden van kinderen moet je weten wat de normale ontwikkeling is, hoe deze verloopt.

Pedagogiek in een interculturele context
Om te weten hoe je opvoeders het beste kunt helpen als zij opvoedingsvragen hebben, heb je inzicht nodig in het proces van opvoeden en opvoedingsondersteuning in een multiculturele samenleving. Je moet kunnen ontrafelen (analyseren) hoe ouders hun opvoeding vorm geven en ervaren welke factoren hierop werken en welke effecten dit heeft op het kind. Aan de hand van een aantal casussen ga je daarmee binnen Pedagogiek aan de slag.

Psychopathologie
Bij opvoedingsvragen kunnen ontwikkelingsstoornissen een rol spelen. Bij psychopathologie wordt een aantal ontwikkelingsstoornissen behandeld en ontdek je het effect van zo’n stoornis op de ontwikkeling van het kind en op de extra eisen die daardoor worden gesteld aan de opvoeder en de opvoeding.

Handelingsgerichte diagnostiek
In dit vak leer je hoe je op een methodische wijze een opvoedvraag analyseert.

Professioneel handelen in de praktijk
Bij Professioneel handelen leer je om positie in te nemen bij pedagogische kwesties en je leert om jouw eigen pedagogisch handelen vanuit verschillende invalshoeken en vooronderstellingen te bekijken.

Groepsbijeenkomst en Communiceren met jeugdige en opvoeder
Het bieden van opvoedingsondersteuning aan opvoeders en ontwikkelingsstimulering aan jeugdigen staat centraal. Je leert op welke manier en in welke context je dit vorm kunt geven

Groepsdynamica
Centraal staat het begeleiden van groepsprocessen, de samenwerking binnen een team, het deelnemen aan een overleg. Dit wordt gekoppeld aan eigen ervaringen en aan de theorie.

De minor is geschikt voor het uitstroomprofiel Jeugdzorg.

Soort minor
Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

Binnen de kaders van de minor kun je je eigen leerdoelen formuleren die aansluiten op jouw wensen en mogelijkheden en die passen binnen de pedagogische setting waar je later wilt werken.

1: Contact leggen met jeugdigen en hun opvoeders, zich oriënteren op behoeften en vragen die betrekking hebben op het opvoedingsproces en deze in dialoog met jeugdigen en hun opvoeders analyseren en diagnosticeren.
2: Doelen formuleren en een plan van aanpak ontwerpen gericht op optimalisering van het opvoedingsproces.
3: Methodisch handelen volgens een pedagogisch plan van aanpak en evalueren van zowel het handelen als het plan.
5: Samenwerken: Je kunt initiatieven nemen en eigen ideeën inbrengen; actief en constructief participeren in overlegsituaties; open staan voor andere inzichten en deze meenemen in je overwegingen; collega’s feedback geven en om feedback vragen; om hulp vragen waar je dat nodig hebt.
7: Beheren en organiseren: Je kunt organisatorische voorwaarden zoals budget, ruimte en materialen, plannen, creëren, uitvoeren en bewaken.
9: De eigen professionaliteit blijvend ontwikkelen door reflectie op het eigen beroepsmatig handelen en actief zoeken naar nieuwe ontwikkelingen.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Studenten die in hun beroep te maken hebben met opvoedingsvraagstukken en pedagogische advisering dan wel begeleiding. Bijvoorbeeld: Social Work, Creatieve Therapie, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Culturele en Maatschappelijke vorming, Verpleegkunde, Fysiotherapie, Ergotherapie, Logopedie, Voeding & Diëtiek en Lerarenopleiding basisonderwijs (Pabo), enz.

Het is en blijft een voorbeeldlijst, als jij kunt onderbouwen dat de minor een meerwaarde is voor jouw beroep, dan ben je van harte welkom bij deze minor.

Deze minor is niet toegankelijk voor studenten van de opleiding Pedagogiek.

 

Voorwaarden voor deelname

 • Je hebt je major op niveau 1 afgesloten (= propedeuse) en hebt zicht op je eigen beroepsuitoefening.
 • Je hebt in het beroep waarvoor je in je eigen major wordt opgeleid te maken met opvoedingsvraagstukken en pedagogische hulpverlening.

STAGE eisen:

 • Voor het uitvoeren van de praktijkopdrachten heb je toegang nodig tot een HBO beroepsopvoeder met een pedagogische vraag
 • De doelgroep is jeugdigen van 0-23 jaar
 • Je komt (in)direct in aanraking met opvoedingsvragen
 • Je kunt ervaringen van je stage/werkplek koppelen aan de theorie uit minor en vice versa
 • Je kunt een aantal opdrachten in de praktijk doen
 • Je moet 16 uur stage per week lopen, in totaal 320 uur 
 • De locatie mag je zelf uitkiezen, zolang het maar aan bovenstaande eisen voldoet
 • Je moet een stageplek hebben gevonden VOORDAT je met de minor start

Voorbeelden van stageplaatsen:
Centrum voor jeugd en gezin, BSO, maatjeswerk, logeerhuis, peuterspeelzaal, praktijkonderwijs, jongerenwerk, basisschool, groepswerk, jeugdzorg, medisch kinderdagverblijf, huiswerkbegeleiding, gezinsbegeleider, enz.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Kennistoets minor Professioneel opvoeden – deel 1
 • Kennistoets minor Professioneel opvoeden – deel 2
 • Verslag waarin je beschrijft hoe je op een methodische wijze, met gebruik van Handelingsgerichte diagnostiek, een opvoedvraag hebt geanalyseerd
 • Presentatie waarin je je professioneel handelen in de praktijk in een breder perspectief plaatst
 • Uitvoering van een groepsgerichte bijeenkomst
 • Communiceren met een jeugdige of opvoeder vanuit een oplossingsgerichte benadering

 

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Je hebt les op dinsdag en vrijdag, lessen worden geroosterd tussen 09.00 – 17.45 uur.

We gaan uit van 8 lesweken en 2 toetsweken per periode.

Stage
Opdrachten uitvoeren in stage, hiervoor is geen verplicht aantal uren gesteld, we gaan uit van minimaal 4 dagdelen per week.

Je hebt 3 dagen les vrij waarop je stage kunt lopen, je mag zelf weten hoeveel uur je per week maakt en hoe je de uren verdeelt. In totaal moet je 320 uur stagelopen verspreid over 20 weken.

Voor zelfstudie rekenen we ook minimaal 2 dagdelen per week.

Werkvormen

Diverse werkvormen zowel individueel als in groepjes;

 • Werkcolleges
 • Hoorcolleges
 • Projectonderwijs
 • Praktijkopdrachten
 • Presentaties
 • Opdrachten met acteurs

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden. 

Het betreft hier dagonderwijs, de voertaal is Nederlands

 

 • Bakker, I., Blokland, H. & Wijnen, H. (2010). Samen delen; Methodiekboek voor opvoedingsondersteuning in groepen. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
 • Becker. A. (2014). Inleiding in de pedagogiek. Assen: Koninklijke van Gorcum BV.
 • Burggraaff-Huiskes, M. (2007 of 2011). Opvoedingsondersteuning; als bijzondere vorm van preventie. Coutinho, Bussem.
 • De Jong, P. & Berg, I.K. (2015). De kracht van oplossingen. Handboek oplossingsgericht werken. Amsterdam: Pearson Benelux BV.
 • Eldering, L. (2014). Cultuur en opvoeding. Interculturele pedagogiek vanuit ecologisch perspectief. Rotterdam: Lemniscaat BV.
 • Kohnstamm, R. (2009). Ontwikkelingspsychologie. Het jonge kind. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Kohnstamm, R. (2009). Ontwikkelingspsychologie. De schoolleeftijd. Houten: Bohn Stafleu van Loghum,
 • Luitjes, M., & Zeeuw-Jans, I. de. (2011). Ontwikkeling in de groep: Groepsdynamica bij kinderen en jongeren. Bussum: Coutinho
 • Pameijer, N.K., & Draaisma, N. van (2011). Handelingsgerichte diagnostiek in de jeugdzorg. Een kader voor besluitvorming. Leuven: Acco.
 • Rigter, J. & Hintum, M. van (2015). Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen; een inleiding. Bussum: Coutinho (3e, herziene druk)

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright