Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
2 september 2019 t/m: 31 januari 2020 -- open
Hanneke Bots

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Hanneke Bots
E-mail: Hanneke Bots
Tel: 0655291091

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Hoe kan ik deze jongere begeleiden die heel impulsief is, zodat hij niet op alles en iedereen reageert? Hoe zal ik het gesprek voeren met de ouders van Anita, die heel onzeker en angstig is? Binnen deze minor van de HAN leer je pedagogisch te handelen naar kinderen en jongeren en opvoeders te begeleiden bij opvoedvraagstukken.

Je kunt een bijdrage leveren aan het creëren van een pedagogisch klimaat, waarin kinderen en jongeren zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Deze bijdrage kan zich zowel richten op het begeleiden van de jeugdigen zelf als op het begeleiden van opvoeders. De focus ligt op vrijwillige hulpverlening.

We spreken van professioneel opvoeden als je dit doet op basis van theoretische kennis en praktijkinzichten. Je wordt geen HBO pedagoog maar wel een HBO-er met een pedagogische dimensie. Je leert hoe je volgens een methodische aanpak met opvoedingsvragen aan de slag kunt. Hiervoor heb je kennis en vaardigheden nodig en werk je aan je beroepshouding. Hiervoor krijg je de volgende studieonderdelen aangeboden.

Pedagogische interventie uitvoeren met een groep kinderen/jongeren.
In dit onderdeel werk je samen met een medestudent aan het opzetten en uitvoeren van een groepsgerichte bijeenkomst in het kader van ontwikkelingsstimulering. Je leert hierbij o.a. hoe je verschillende doelgroepen kunt benaderen en je maakt kennis met verschillende thematieken. We gebruiken hierbij de cyclus van methodisch handelen. De opdracht wordt in de praktijk uitgevoerd.

Ontwikkelingspsychologie en Psychopathologie bij jeugdigen
Bij het begeleiden van kinderen is het van belang om kennis te hebben van wat de normale ontwikkeling is. Aangezien bij opvoedingsvragen ontwikkelingsstoornissen een rol kunnen spelen worden bij psychopathologie een aantal stoornissen behandeld en ontdek je het effect van zo’n stoornis op het gedrag van het kind en op de extra eisen dat stelt aan de opvoeder en de opvoeding.

Pedagogiek
Om opvoeders het beste te kunnen ondersteunen bij opvoedvragen, heb je inzicht nodig in het proces van opvoeden en opvoedingsondersteuning in de (multiculturele) samenleving. Je moet kunnen ontrafelen (analyseren) hoe ouders hun opvoeding vormgeven en ervaren welke factoren hierop van invloed en welke effecten dit heeft op het kind. Aan de hand van een aantal casussen ga je hiermee aan de slag.

Opvoeders begeleiden en ondersteunen
In samenspraak met een opvoeder maak je een (gezins)plan voor een jeugdige met een orthopedagogische hulpvraag.

Communiceren met opvoeders met als differentiatie: Communiceren met ouders en hun netwerk
Om samen met opvoeders een plan te kunnen maken leer je om (oplossingsgerichte) gesprekken te voeren met een individuele ouder/opvoeder en kun je afhankelijk van je ervaringen en studie er ook voor kiezen om ook het netwerk en professionals erbij te betrekken en hierbij regie te nemen.

Professioneel handelen in de praktijk
Bij Professioneel handelen leer je om positie in te nemen bij pedagogische kwesties en leer je om jouw eigen pedagogisch handelen vanuit verschillende invalshoeken en vooronderstellingen te bekijken en te verbeteren.

 

Soort minor
Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

 

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Binnen de kaders van de minor kun je je eigen leerdoelen formuleren die aansluiten op jouw wensen en mogelijkheden en die passen binnen de pedagogische setting waar je later wilt werken. Bij verschillende studieonderdelen is het mogelijk om eigen keuzes te maken.

Competenties

 1. Je gaat samenwerkingsrelaties aan met kinderen, jongeren, opvoeders, hun netwerk en professionals ten behoeve van het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren
 2. Je ondersteunt kinderen/ jongeren, hun opvoeders en gezinnen bij opgroeien en opvoeden en doet dat systemisch en diversiteitssensitief
 3. Je baseert het handelen als normatieve professional op weloverwogen en te verantwoorden keuzes
 4. Je werkt als reflectieve professional aan de ontwikkeling van de eigen professionaliteit.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Studenten die in hun beroep te maken hebben met opvoedingsvraagstukken en pedagogische advisering dan wel begeleiding. Bijvoorbeeld: Social Work, Creatieve Therapie, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Culturele en Maatschappelijke vorming, Verpleegkunde, Fysiotherapie, Ergotherapie, Logopedie, Voeding & Diëtiek en Lerarenopleiding basisonderwijs (Pabo), enz.

Het is en blijft een voorbeeldlijst. Als jij kunt onderbouwen dat de minor een meerwaarde is voor jouw beroep, dan ben je van harte welkom bij deze minor.

Deze minor is niet toegankelijk voor studenten van de opleiding Pedagogiek.

Voorwaarden voor deelname

 • Je hebt je major op niveau 1 afgesloten (= propedeuse) en hebt zicht op je eigen beroepsuitoefening.
 • Je hebt in het beroep waarvoor je in je eigen major wordt opgeleid te maken met opvoedingsvraagstukken en pedagogische hulpverlening.

Stage-eisen:

 • De doelgroep is jeugdigen van 0-23 jaar
 • Je komt (in)direct in aanraking met opvoedingsvragen
 • Je kunt ervaringen van je stage/werkplek koppelen aan de theorie uit minor en vice versa en krijgt begeleiding van een Hbo-er
 • Je kunt opdrachten in de praktijk doen en hebt toegang tot een hbo-beroepsopvoeder met een pedagogische vraag
 • Je moet 16 uur stage per week lopen, in totaal 320 uur verspreid over 20 weken.
 • Je moet een stageplek hebben gevonden VOORDAT je met de minor start.

Voorbeelden van stageplaatsen:
Centrum voor jeugd en gezin, maatjeswerk, logeerhuis, peuterspeelzaal, praktijkonderwijs, jongerenwerk, speciaal onderwijs, groepswerk, jeugdzorg, medisch kinderdagverblijf, BSO, gezinsbegeleider, enz.

Toetsing van deze minor gebeurt o.a. op de volgende wijze:

 • Kennistoets 
 • Performance
 • Verslagen

 

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Je hebt les op dinsdag en donderdag. De lessen worden geroosterd tussen 09.00 – 17.30 uur.

We gaan uit van 8 lesweken en 2 toetsweken per periode. Daarnaast loop je 4 dagdelen per week stage. Voor zelfstudie rekenen we 2 dagdelen per week.

Werkvormen
Lessen gericht op: kennisoverdracht (literatuur en deskundigen uit de praktijk), kennis toepassen in de praktijk, het trainen van vaardigheden en deze toepassen, experimenteren en ontwikkelen. Naast de praktijkstage zijn er:

 • Vaardigheidslessen
 • Werkcolleges
 • Praktijkopdrachten
 • Gastlessen van professionals/ervaringsdeskundigen

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden. 

Het betreft hier dagonderwijs, de voertaal is Nederlands

 • Bolt, A. (2017). Het gezin centraal, handboek voor ambulante hulpverleners. Amsterdam: SWP
 • Becker. A. (2018). Inleiding in de pedagogiek. (5de druk) Assen: Koninklijke van Gorcum BV
 • Luitjes, M., & Zeeuw-Jans, I. (2017). Ontwikkeling in de groep: Groepsdynamica bij kinderen en jongeren. Bussum: Coutinho
 • Rigter, J. & Van Hintum, M. (2015). Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen; een inleiding. Bussum: Coutinho (3e druk)
 • Enkele artikelen

Voor degenen die nog geen boek over ontwikkelingspsychologie hebben:

 • Feldman, R. S. (2017). Ontwikkelingspsychologie. Benelux: Pearson Education

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright