Vol- en deeltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
3 september 2018 t/m 2 februari 2019 -- gesloten (geen doorgang)
Mariëtte Geenen

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Mariëtte Geenen
E-mail: Mariette.Geenen@han.nl
Tel: 0655218896

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

 

Ontmoet jezelf en anderen tijdens de minor Interventiekunde van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Je leert hoe interventies het lerend vermogen van organisaties en hun medewerkers vergroten. Door aangereikte kennis over procesgericht interveniëren toe te passen in een veilige leeromgeving, leer je te vertrouwen op je deskundigheid, gevoel, intuïtie en op de ander.

Deze minor is een verdieping vanuit een procesgericht en systematisch perspectief op de beroepsrol van de opleidingskundige, in het bijzonder de beroepstaken opleidingsadvies, begeleiden van lerende(n) en trainen. De minor focust op het leren van organisaties en hun werknemers.

Als procesbegeleider:

 • bekijk je leervraagstukken vanuit verschillende theoretische perspectieven en organisatieniveaus
 • kies je op basis van kennis, gevoel en intuïtie een passende interventie met als doel wederzijds leren op gang te brengen en daarmee het lerend vermogen van de organisatie en haar medewerkers te vergroten

Je eigen leerproces
Interventiekunde leer je door zelf te ervaren hoe je het lerend vermogen bij jezelf en anderen duurzaam stimuleert. Het is een intensief proces dat veel van jezelf en de groep vraagt. Je ontwikkelt het vermogen om onbelichte processen bij jezelf en anderen te onderzoeken en te bevragen met als gewenst doel: van bewustwording naar verandering. Achterliggende gedachte: met pasklare oplossingen schiet je dat doel voorbij. Sleutelbegrippen vormen reflectie, zelfbewust en –verantwoord handelen als basis voor het wederzijds lerend vermogen.

Procesgericht begeleiden in organisaties
Bij procesgericht begeleiden ondersteun je organisaties en medewerkers bij hun gezamenlijke professionele ontwikkeling via het onderzoeken en bevragen van processen op individueel, groeps- en organisatieniveau. Je bekijkt een werkgerelateerde vraag vanuit verschillende theoretische perspectieven. Via passende en creatieve interventies stimuleer en faciliteer je reflectie, bewustzijn en verantwoordelijkheid. Zo stimuleer je zelfsturing en -regulering.

Onderwerpen

 • Procesgericht begeleiden in organisaties
 • Procesgericht begeleiden van lerenden
 • Systeemdenken
 • Groepsdynamica
 • Andragogiek
 • Organisational Development (OD) en Organisational Learning (OL)
 • Communicatie
 • Ethiek

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Voltijd- en deeltijdstudenten volgen gezamenlijk deze minor.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

De student is in staat om (voor) een complex organisatievraagstuk:

 • te analyseren vanuit een procesgerichte benadering(op organisatiecontext, leerbehoefte en –vraagstuk, verschillende organisatieniveaus)
 • vanuit verschillende theoretische invalshoeken een diagnose te stellen betreffende dit leervraagstuk en betrokkenen te identificeren
 • eigen rol, positie en handelen als interventiekundige te analyseren ten opzichte van de bij het leervraagstuk betrokkenen in relatie tot beoogde leerprocessen
 • te beschrijven hoe het leren op de relevante organisatieniveaus te stimuleren in lijn met het beoogde leerproces
 • mogelijke interventies te formuleren om binnen het leervraagstuk relevantie leerprocessen op gang te brengen en/of te houden
 • een procesgerichte interventie te ontwerpen en in een simulatie te onderzoeken op mogelijke effecten bij daadwerkelijke toepassing in de organisatie

Competenties

 • Competent in adviseren
 • Competent in stimuleren van leren
 • Competent in samenwerking en relaties
 • Competent in toegepast onderzoek
 • Competent in persoonlijke ontwikkeling

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je HAN-opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Deze minor is voor:

 • Bachelorstudenten Opleidingskunde en Toegepaste Psychologie met belangstelling voor het begeleiden van (complexe) leerprocessen op organisatie- groeps- en individueel niveau
 • Als je geen student Opleidingkunde of Toegepaste Psychologie bent en toch in aanmerking denkt te komen voor deze minor, neem dan contact op met de contactpersoon.

Voorwaarden voor deelname

 • Je studeert Opleidingskunde of Toegepaste Psychologie bij de HAN of een aantoonbaar relevante andere HBO-opleiding
 • Je hebt Praktijkleren op niveau 2 afgerond (in overleg met de contactpersoon van de minor kan van deze ingangseis worden afgeweken)
 • Je hebt de onderwijseenheid Begeleiden van lerenden op niveau 2 (coachingsvaardigheden) afgerond
 • Je hebt de onderwijseenheid Trainen op niveau 2 (rollenspellen begeleiden) afgerond
 • Je hebt de onderwijseenheid Opleidingsadvies geven/Adviseren over leren op niveau 2 afgerond
 • Je hebt één van bovenstaande beroepstaken op niveau 3 afgerond
 • Je wilt voor het effectueren van interventies werken aan persoonlijke thema´s
 • Je beschrijft in een motivatie waarom je interesse hebt in procesgericht werken binnen een organisatiecontext, wat het voor je betekent en jou als opleidingskundige oplevert.

Als je op basis van andere kennis/ervaring deel wilt nemen, dien je vóór inschrijving contact op te nemen met de contactpersoon van deze minor.

Het is de verantwoordelijkheid van de student om bij aanvang van de minor aan alle instapeisen/voorwaarden voor deelname te hebben voldaan.
Eén week voor aanvang van de bijeenkomsten wordt gecontroleerd of alle ingeschreven studenten voldoen aan de voorwaarden voor deelname. Voldoe je niet aan deze voorwaarden, dan wordt je inschrijving geannuleerd en kun je niet deelnemen.

Goed om te weten

Studenten die willen deelnemen aan de minor Interventiekunde dienen een motivatiebrief te schrijven. In deze brief beschrijf je waarom je interesse hebt in procesgericht werken binnen een organisatiecontext, wat het voor je betekent en jou als opleidingskundige oplevert. De motivatiebrief kun je indienen bij Mariëtte Geenen, Mariette.Geenen@han.nl. Op basis van je motivatiebrief ontvang je advies om je al dan niet in te schrijven voor de minor. Eventueel word je gevraagd je motivatie aan te scherpen of in een gesprek toe te lichten.

In deze minor werk je aan de volgende (beroeps)producten, die tevens als verplicht bewijsmateriaal dienen te worden ingeleverd. Het volgende verplichte bewijsmateriaal is een individueel product, tenzij anders vermeld.

 • Groepspaper: vraagstukanalyse en reflectie op de samenwerking in de leergroep
 • Formatieve feedback van de docenten op groepspaper
 • Individueel paper: theoretische onderbouwing van de procesgerichte aanpak en reflectie op de persoonlijke ontwikkeling en op de samenwerking
 • Tussen- en eindpresentatie van het project (groepsproduct).

De toetsing wordt afgesloten met een reflectiegesprek.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

 • Je bent verplicht 100% aanwezig te zijn, omdat het groepsproces cruciaal is voor wederzijds leren.
 • De bijeenkomsten voor deze minor zijn wekelijks op een vaste dag van 8.45 tot 17.30 uur. Voor semester 1 van 2018 - 2019 is de lesdag vrijdag. Overleg met de leergroep, de organisatie en de opdrachtgever evenals het bestuderen van literatuur en het reflecteren op leerervaringen vindt buiten de lesdag plaats.
 • Het onderwijs ondersteunen we digitaal met Onderwijs Online.

Werkvormen

Combinatie van theorieverwerking en -vorming, experimenteren en reflecteren, in het bijzonder:

 • Actieleren (Action Learning)
 • Ervaringsgericht leren 

Het TGI-model (Thema Gecentreerde Interactie) van Ruth Cohn vormt de basis voor het werken in deze minor.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright