Deeltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
3 september 2018 t/m 2 februari 2019 -- gesloten (vol)
Femke Veld

De student neemt vooraf de aanmelding eerst contact op met de minorverantwoordelijke

Mireille Hoffmann
E-mail: Mireille.Hoffmann@han.nl

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

De zorgverlening aan geriatrische zorgvragers kenmerkt zich als chronische, multidisciplinaire, langdurige en systematische zorg. Ouderenzorg is nooit simpel en standaard. Volg de minor Gerontologie en Geriatrie in de praktijk bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en verdiep je verder in dit type zorg, waarbij je als professional steeds de zorgvrager en zijn sociale systeem centraal stelt.

Momenteel is 20% van de bevolking 65 jaar of ouder, de komende jaren zal dat percentage sterk toenemen tot zo’n 26% in 2040. Deze groep doet een groter beroep op de gezondheidszorg. Van de 65-plussers heeft 70 procent een chronische ziekte en van de mensen vanaf 75 jaar heeft de helft meer dan één chronische ziekte. Er is daarbij sprake van dubbele vergrijzing, wat wil zeggen dat het aantal 80-plussers toeneemt.

Verbetering van de gezondheidszorg Door verbetering van de gezondheidszorg neemt de duur van chronische aandoeningen toe. Het gevolg daarvan is dat de behoefte aan een langer kwalitatief goed en zelfstandig leven groeit, waarbij blijvende participatie in de samenleving belangrijk is.

Deze minor bereidt zorgprofessionals erop voor om binnen de ontwikkelingen in de ouderenzorg te functioneren en te participeren maar ook om een bijdrage te leveren aan de verdere innovatie van de ouderenzorg.

Onderwerpen

 • Demografische ontwikkelingen / generatie- en cohortkenmerken
 • Transities in de levensloop (succesvol ouder worden)
 • Beeldvorming en het effect daarvan
 • Narratief werken
 • Het nieuwe concept van gezondheid (Huber)
 • Oudere zorgvragers: frailty / comorbiditeit
 • 1e lijn, 2e lijn, 3e lijn 
 • Intramurale -, transmurale -, extramurale zorg
 • Inspraakorganen cliënten / belangenverenigingen / patiëntenorganisaties
 • Ouderenbeleid
 • Financiering ouderenzorg
 • Modernisering ouderenzorg
 • Vroegsignalering
 • Indicatiestelling
 • Uitvoering van zorg
 • Geriatrische reuzen: decubitus, vallen, incontinentie, visus- en gehoorstoornissen
 • Polyfarmacie/medicatiegebruik
 • Eten en drinken / ondervoeding
 • Pijn
 • Ouderenmishandeling
 • Seksualiteit
 • Culturele diversiteit
 • Ondersteunen zelfmanagement
 • Werken met sociale netwerken
 • Cognitieve problemen, geheugenstoornissen, dementie, delier
 • Psychiatrische beelden, depressie
 • Gedragsproblemen: agressie, claimend gedrag
 • Omgang met mantelzorgers 
 • Levensvraagstukken, eenzaamheid, zingeving, verlieservaringen 
 • Palliatieve zorg

 

Soort minor

 •  Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.
 • Dit is tevens een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(sprofiel).

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Leerdoelen/Competenties

Op basis van de CanMeds-rollen die gelden voor alle (zorg)professionals. Onderstaande beschrijvingen zijn afgeleid van het document: Stuurgroep Bachelor of Nursing 2020 (2015). Bachelor Nursing 2020. Een toekomstbestendig opleidingsprofiel 4.0. in opdracht van Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde.

 

Zorgverlener

 • De zorgprofessional stelt op basis van klinisch redeneren bij de oudere zorgvrager de behoefte aan zorg vast op lichamelijk, psychisch, functioneel en sociaal gebied, indiceert en verleent deze zorg, op methodische wijze, op basis van evidence based practice.
 • De zorgprofessional versterkt (zo ver als mogelijk) het zelfmanagement van ouderen in hun sociale context. Ze richt zich daarbij op gezamenlijke besluitvorming met de zorgvrager en diens naasten en houdt hierbij rekening met de diversiteit in persoonlijke eigenschappen, etnische, culturele en levensbeschouwelijke achtergronden en ideologische overtuigingen.

 

Communicator

 • De zorgprofessional communiceert op persoonsgerichte en professionele wijze met de oudere zorgvrager en diens informele netwerk, waarbij voor optimale informatie-uitwisseling wordt gezorgd.

 

Samenwerkingspartner

 • De zorgprofessional gaat een vertrouwensrelatie aan, werkt effectief samen vanuit het principe van gezamenlijke besluitvorming met de oudere zorgvrager en diens naasten en ondersteunt hen in het zelfmanagement.
 • De zorgprofessional werkt zowel binnen als buiten de eigen organisatie samen met andere beroepsbeoefenaren of instanties waarin zij als autonome professional haar bijdrage levert aan de kwaliteit en continuïteit van zorg voor ouderen.

 

Reflectieve EBP-professional

 • De zorgprofessional handelt vanuit een continu aanwezig onderzoekend vermogen leidend tot reflectie, evidence based practice (EBP) en innovatie van de ouderenzorg.
 • De zorgprofessional reflecteert voortdurend en methodisch op haar eigen handelen in de samenwerking met de oudere zorgvrager en andere zorgverleners en betrekt hierbij inhoudelijke, procesmatige en moreel-ethische aspecten van haar keuzes en beslissingen.

 

Gezondheidsbevorderaar

 • De zorgprofessional bevordert de gezondheid van de oudere zorgvrager of groepen zorgvragers door het organiseren en toepassen van passende vormen van preventie die zich ook richten op het bevorderen van het zelfmanagement en het gebruik van eigen netwerk van de oudere zorgvrager.

 

Organisator

 • De zorgprofessional toont leiderschap in het professioneel handelen en in de samenwerking met anderen en weegt de verschillende belangen waarbij het belang van de oudere zorgvrager voorop staat.

 

Professional en kwaliteitsbevorderaar

 • De zorgprofessional monitort, meet en screent de zorgverlening zowel op het niveau van de individuele zorgverlening voor ouderen als op het niveau van de eenheid waarin zij werkt om goede kwaliteit van de ouderenzorg te borgen dan wel te verbeteren.
 • De zorgprofessional levert een positieve en actieve bijdrage aan de beeldvorming en de ontwikkeling van de ouderenzorg vanuit een historisch, institutioneel en maatschappelijk perspectief.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

De minor is bedoeld voor deeltijdstudenten van verpleegkundige, paramedische en sociale zorgopleidingen met affiniteit met (kwetsbare) ouderen die meer inzicht willen in de gerontologie en geriatrie.

 

Voorwaarden voor deelname Als toelatingseis geldt dat de student aantoonbaar ervaring heeft met het aangaan van patiënt-/cliëntrelaties in een professionele situatie op ten minste oriënterend niveau.

 

Aanvullende voorwaarden voor deelname aan de deeltijdvariant van de minor zijn:

 • de student is werkzaam in een setting waarbij sprake is van cliëntcontacten met ouderen;
 • en binnen de werksetting bestaat de mogelijkheid om een project uit te voeren, gericht op innovatie van de zorg aan ouderen.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

OWE 1, Theoretisch deel:

Er wordt 2x per jaar een schriftelijk deeltentamen afgenomen (kennistoets), waarbij je in de vorm van een cijfer wordt beoordeeld.

OWE 2, Praktijkdeel:

In het praktijkdeel ontwikkelt de student zich op de Canmedsrollen die gericht zijn op innovatie van de ouderenzorg (zorgverlening/organisatie).

Deeltijd

Het praktijkdeel bestaat uit een projectopdracht die binnen de eigen werksetting wordt uitgevoerd. Dit praktijkdeel wordt door een begeleider en/of opdrachtgever uit de praktijk in samenspraak met een examinator van de opleiding beoordeeld in de vorm van een cijfer.

Voorwaardelijk voor de toekenning van dit cijfer is een individuele presentie van 10 minuten waarin de student aan de hand van een vooraf opgesteld persoonlijk ontwikkelingsplan zijn/haar competentie ontwikkeling gedurende het praktijkdeel van de minor aantoont.

Een waardering van het functioneren van de student gerelateerd aan de competenties zoals benoemd bij de CanMeds-rollen maakt deel uit van de beoordeling.

De theoretische OWE en de praktische OWE lopen beide gedurende de hele minorperiode naast elkaar.

Werkvormen

 • Colleges (waaronder gastcolleges)
 • Werkgroepen
 • Veldwerk
 • Presentaties
 • Simulatiesituaties

 

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright