Vol- en deeltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
3 september 2018 t/m 2 februari 2019 -- open
Rop Verheijen

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Ingrid Vogels (voor praktische vragen omtrent inschrijving)
Ingrid.Vogels@han.nl
06-55218959

Rop Verheijen (voor inhoudelijke vragen)
Rop.Verheijen@han.nl
06-55218907

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Heb je interesse in het ontwikkelen en coachen van mensen in arbeidsorganisaties? Dan is de minor Trainen en coachen in organisaties bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen echt iets voor jou!

Om in de huidige kenniseconomie goed te functioneren, wordt van medewerkers verwacht dat ze zich blijven ontwikkelen. Dat gebeurt vaak in de vorm van trainingen of persoonlijke coaching. Soms door externe professionals, maar steeds vaker door collega's en leidinggevenden. Steeds meer organisaties vragen daarom naar mensen die kunnen trainen en coachen.

Trainen
Je begeleidt leeractiviteiten binnen een groep, inclusief voorbereiding en evaluatie. Je hebt daarbij kennis over de inhoud van de leerstof én over leerprocessen.

Coachen
Je ondersteunt lerenden bij hun professionele ontwikkeling. Je begeleidt de lerenden vanuit een werkgerelateerde leervraag.

Onderwerpen

 • Trainen
 • Sociale psychologie
 • Begeleiden van lerenden/coachen
 • Gedragsverandering bij lerenden

Soort minor
Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

 

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

De student is in staat om het begeleiden van leren individueel (in een coachende rol) en in groepsverband (in een faciliterende rol als trainer) vorm te geven en vanuit de psychologie onderbouwde uitgangspunten en methoden te handelen.

Vanuit de faciliterende rol als trainer is de student in staat om:

 • de leernoodzaak van de deelnemersgroep in kaart te brengen;
 • de voorbereiding in een draaiboek zo te beschrijven dat een andere trainer in staat is met dit draaiboek de oefening te begeleiden;
 • zichzelf en een zelfgekozen thema in kort tijdsbestek te presenteren aan een groep deelnemers;
 • didactische principes door te voeren in een rollenspel en bij het ontwerpen en afbakenen van een bijbehorende praktijkcasus;
 • een groep deelnemers interactief te begeleiden in het onderzoeken van en experimenteren met (nieuw) gedrag;
 • met een rollenspel resultaat- en doelgericht te werken en op leerrendement te sturen;
 • een rollenspel/praktijksimulatie coachend te begeleiden, waarbij alternatief gedrag en het leren van de deelnemers onderzocht wordt;
 • in te springen op eenvoudige groepsdynamische processen.

Vanuit de coachende rol is de student in staat om:

 • de basisvaardigheden en houdingsaspecten van het coachen toe te passen en te ontwikkelen in coachgesprekken;
 • een intake voor coaching uit te voeren en afspraken vast te leggen (van contact naar contract);
 • de coachvraag van de coachee te helpen formuleren en verdiepen;
 • in gesprek te gaan met een coachee en samen met hem/haar de onderliggende vraag te onderzoeken;
 • vanuit een goed contact met de coachee het leren coachend te begeleiden;
 • een coachmodel systematisch in coachgesprek(ken) door te voeren;
 • technieken in te zetten om de coachvraag te verrijken en vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken;
 • te reflecteren op eigen houdingsaspecten, begeleidingsstijl en overdracht/tegenoverdracht tijdens coachingsgesprekken;
 • een eigen professionele identiteit als coach te ontwikkelen.

Vanuit de psychologie zijn de leerdoelen:

De student is in staat om:

 • aan te geven wat de verschillen zijn tussen coaching en psychotherapie;
 • oorzaken van gedrag te benoemen en hoe je als coach hierop kunt interveniëren;
 • vanuit verschillende theoretische invalshoeken te benoemen wanneer de communicatie niet goed loopt en hoe je daar als coach effectief op in kunt spelen;
 • de begrippen overdracht en tegenoverdracht te definiëren en de betekenis van deze fenomenen in een coaching proces te (her)kennen;
 • verschillende interventietechnieken binnen coaching toe te lichten;
 • de belangrijkste begrippen uit de sociale psychologie te (her)kennen;
 • de belangrijkste elementen uit de groepsdynamica te (her)kennen;
 • de fasen in groepsontwikkeling te onderscheiden;
 • trainingsinterventies te (her)kennen die in de verschillende fasen van groepsontwikkeling ingezet kunnen worden om het leren en zelfsturend leren te bevorderen;
 • aan te geven welke elementen een rol spelen bij wederzijdse beïnvloeding in groepen en te beredeneren hoe deze van invloed zijn op groepsstructuur en groepsproces;
 • de belangrijkste elementen van besluitvorming en leiderschap in groepen te onderscheiden;
 • effecten van conformisme, (in)formeel leiderschap, en macht op een groep te (her)kennen.

Competenties

 • Competent in didactiek (binnen de context van vooral trainen)
 • Competent in stimuleren van leren (binnen de context van trainen en coachen)
 • Competent in samenwerking en relaties (binnen de context van vooral coachen)
 • Competent in persoonlijke ontwikkeling (binnen de context van vooral coachen)

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
De minor Trainen en coachen in organisaties is geschikt voor studenten van alle hbo-opleidingen, omdat medewerkers in alle branches zich voortdurend moeten blijven ontwikkelen om goed te functioneren.

Deze minor is niet geschikt voor studenten van de HBO-opleidingen Opleidingskunde en Toegepaste Psychologie vanwege overlap met de major van deze opleidingen.

Voorwaarden voor deelname

 • Je hebt de propedeuse van je hbo-opleiding behaald; 
 • Je hebt voor groepen gestaan (bijvoorbeeld tijdens een presentatie).

Om te bepalen of je de minor in de tweede periode kan voortzetten worden er individuele voortgangsgesprekken gehouden.

Goed om te weten

 • Er kunnen maximaal 64 deelnemers meedoen aan de minor (4 groepen van 16).
 • Er kunnen maximaal 16 externe deelnemers meedoen.
 • Twee groepen hebben les op woensdag, twee groepen hebben les op donderdag.
  We inventariseren voor aanvang van de minor voorkeuren voor lesdagen en proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

 

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

1. Trainen: Voorbereiding
Schriftelijke (didactische en inhoudelijke) voorbereiding van het performance assessment.

2. Trainen: Handelen
Uitvoering van het performance assessment.

3. Coachen

Het assessment bestaat uit twee delen:

 • Een presentatie door de student van maximaal 10 minuten, met daarin een:
  - selectie van videomateriaal uit vijf verschillende gesprekken, ondersteunend aan de te bewijzen competenties;
  - theoretische onderbouwing: het toelichten van verschillende theoretische perspectieven van waaruit gewerkt is;
  - reflectie op de gevoerde gesprekken.
 • Een gesprek met vragen van de examinator.

4. Psychologie A
Verwerkingsopdracht

5. Psychologie B
Kennistoets

 

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor

De lessen van de minor vinden plaats op 1 wekelijkse lesdag: woensdag of donderdag. Deze lesdag duurt van 8:45 uur tot 17:30 uur. De lessen vinden plaats in het I/O-gebouw van de faculteit Educatie (Kapittelweg 35) in Nijmegen.

In totaal zijn er 18 lesdagen, inclusief toetsing.

Werkvormen
Er worden allerlei soorten interactieve (trainings- en coachings-)werkvormen ingezet. De minor kenmerkt zich door veel ‘doen’. We verwachten van jou als student dan ook een actieve houding.

Activiteiten buiten de lesdag zijn:

 • uitvoeren van de praktijkopdracht (2 coachingstrajecten van 5 of 6 gesprekken uitvoeren met 2 verschillende coachees);
 • overleggen met je maatje (medestudent uit de minorgroep);
 • het bestuderen en verwerken van literatuur;
 • voorbereiden van de lessen (zoals het voorbereiden en uitwerken van werkvormen etc.).

Er is geen stage gekoppeld aan deze minor. 

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright