Vol- en deeltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
4 februari 2019 t/m: 5 juli 2019 -- gesloten (vol)

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Ingrid Vogels (voor praktische vragen omtrent inschrijving)
Ingrid.Vogels@han.nl
06-55218959

Ernst Voerman (voor inhoudelijke vragen)
Ernst.Voerman@han.nl
06-55218993

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Heb je interesse in het ontwikkelen en coachen van mensen in arbeidsorganisaties? Dan is de minor Trainen en coachen in organisaties bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen echt iets voor jou!

Om in de huidige kenniseconomie goed te functioneren, wordt van medewerkers verwacht dat ze zich blijven ontwikkelen. Dat gebeurt vaak in de vorm van trainingen of persoonlijke coaching. Soms door externe professionals, maar steeds vaker door collega's en leidinggevenden. Steeds meer organisaties vragen daarom naar mensen die kunnen trainen en coachen.

Trainen
Je begeleidt leeractiviteiten binnen een groep, inclusief voorbereiding en evaluatie. Je hebt daarbij kennis over de inhoud van de leerstof én over leerprocessen.

Coachen
Je ondersteunt lerenden bij hun professionele ontwikkeling. Je begeleidt de lerenden vanuit een werkgerelateerde leervraag.

Onderwerpen

 • Trainen
 • Sociale psychologie
 • Begeleiden van lerenden/coachen
 • Gedragsverandering bij lerenden

Soort minor
Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

 

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Na afloop van deze minor ben je in staat om het begeleiden van leren individueel (in een coachende rol) en in groepsverband (in een faciliterende rol als trainer) vorm te geven en vanuit de psychologie onderbouwde uitgangspunten en methoden te handelen.

Vanuit de faciliterende rol als trainer is de student in staat om:

 1. de leernoodzaak van de deelnemersgroep in kaart te brengen;
 2. de voorbereiding in een draaiboek zo te beschrijven dat een andere trainer in staat is met dit draaiboek de oefening te begeleiden;
 3. zichzelf en een zelfgekozen gedragsthema in kort tijdsbestek te presenteren aan een groep deelnemers;
 4. didactische principes door te voeren in een rollenspel en bij het ontwerpen en afbakenen van een bijbehorende praktijkcasus;
 5. een groep deelnemers interactief te begeleiden in het onderzoeken van en experimenteren met (nieuw) gedrag;
 6. met een rollenspel resultaat- en doelgericht te werken en op leerrendement te sturen;
 7. een rollenspel/praktijksimulatie coachend te begeleiden, waarbij alternatief gedrag en het leren van de deelnemers onderzocht wordt;
 8. in te springen op eenvoudige groepsdynamische processen.

Vanuit de coachende rol is de student in staat om:

 1. de basisvaardigheden en houdingsaspecten van het coachen toe te passen en te ontwikkelen in coachgesprekken;
 2. een intake voor coaching uit te voeren en afspraken vast te leggen (van contact naar contract);
 3. de coachvraag van de coachee te helpen formuleren en te verdiepen;
 4. in gesprek te gaan met een coachee en samen met hem/haar de onderliggende vraag te onderzoeken;
 5. vanuit een goed contact met de coachee het leren coachend te begeleiden;
 6. een coachmodel systematisch in coachgesprek(ken) door te voeren;
 7. technieken in te zetten om de coachvraag te verrijken en vanuit verschillende theoretische perspectieven te onderzoeken;
 8. te reflecteren op eigen houdingsaspecten, begeleidingsstijl en overdracht/tegenoverdracht tijdens coachingsgesprekken.

Vanuit de psychologie zijn de leerdoelen:

De student heeft kennis van:

 1. de verschillen tussen coachen en psychotherapie;
 2. oorzaken van gedrag en hoe je al coach hierop kunt interveniëren;
 3. verschillende theoretische invalshoeken wanneer de communicatie niet goed loopt en hoe je daar als coach effectief op ingespeeld kan worden;
 4. de invloed van behoefte, flow, motivatie en self-efficacy bij het vergroten van het leervermogen en weet deze te relateren aan mogelijke interventietechnieken die je als coach ter beschikking staan;
 5. de begrippen overdracht en tegenoverdracht en de betekenis van deze fenomenen in een coaching proces;
 6. verschillende interventietechnieken binnen coaching.
 7. de belangrijkste begrippen uit de sociale psychologie;
 8. de belangrijkste elementen uit de groepsdynamica;
 9. de fasen in groepsontwikkeling;
 10. trainingsinterventies die in de verschillende fasen van groepsontwikkeling ingezet kunnen worden om het leren en zelfsturend leren te bevorderen;
 11. elementen die een rol spelen bij wederzijdse beïnvloeding in groepen en te beredeneren hoe deze van invloed zijn op groepsstructuur en groepsproces.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
De minor Trainen en coachen in organisaties is geschikt voor studenten van alle hbo-opleidingen, omdat medewerkers in alle branches zich voortdurend moeten blijven ontwikkelen om goed te functioneren.

Deze minor is niet geschikt voor studenten van de hbo-opleidingen Learning and Development in Organisations (Opleidingskunde) en Toegepaste Psychologie vanwege overlap met de major van deze opleidingen.

Voorwaarden voor deelname

 • Je hebt de propedeuse van je hbo-opleiding behaald; 
 • Je hebt voor groepen gestaan (bijvoorbeeld tijdens een presentatie).

Goed om te weten

 • Er kunnen maximaal 48 deelnemers meedoen aan de minor (3 groepen van 16).
 • Er kunnen maximaal 12 externe deelnemers meedoen.
 • Eén groep heeft les op woensdag, twee groepen hebben les op donderdag.
  We inventariseren voor aanvang van de minor voorkeuren voor lesdagen en proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

 

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende manier:

1. Voortgangsgesprekken

Leergesprekken in kleine groepen (2 à 3) waarin voortgang van individuele student wordt besproken en studenten zich hebben voorbereid middels opdrachten. Deze toets is voorwaardelijk voor deelname aan de andere toetsen.

2. E-magazine

Digitaal groepsproduct in de vorm van een eenmalig tijdschrift, waarin opgenomen zijn boekbesprekingen, vlogs over leren, trainen en coachen, visie, discussie en opiniestukken.

3. Trainen: Voorbereiding

Schriftelijke (didactische en inhoudelijke) voorbereiding van het performance assessment, in de vorm van een trainingshandleiding (maximaal 5 A4, bijlagen maximaal 6 pagina’s), waarin visie op leren, doelen, opbouw, uitvoering, tijdsbewaking, casuïstiek, theoretisch kader en hulpmiddelen helder en logisch op elkaar volgend zijn verwoord.

Dit onderdeel wordt enkele weken eerder afgesloten dan het performancegedeelte.
Schriftelijke (didactische en inhoudelijke) voorbereiding van het performance assessment.

4. Trainen: Handelen

Performance assessment, aan het einde van de minor, waarin de student een didactische werkvorm uitvoert, die de vorm moet hebben van een rollenspel /praktijksimulatie. De student voert uit, begeleidt en spreekt de werkvorm na. Maximale duur van het assessment: 25 minuten

5. Coachen

Het assessment bestaat uit twee delen en duurt in totaal 25 minuten:

 • Een presentatie door de student van maximaal 10 minuten, met daarin een
  • selectie van videomateriaal uit vijf verschillende gesprekken, ondersteunend aan de te bewijzen competenties;
  • theoretische onderbouwing: het toelichten van verschillende theoretische perspectieven van waaruit gewerkt is;
  • reflectie op de gevoerde gesprekken.
 • Een gesprek met vragen van de examinator van maximaal 15 minuten.

6. Psychologie A
Verwerkingsopdracht

7. Psychologie B
Kennistoets

 

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor

De lessen van de minor vinden plaats op 1 wekelijkse lesdag: woensdag (max. 16 personen) of donderdag (maximaal 32 personen). Deze lesdag duurt van 8:45 tot 17:30 uur. De lessen vinden plaats in het I/O-gebouw van de faculteit Educatie (Kapittelweg 35) in Nijmegen.

In totaal zijn er 18 lesdagen, inclusief toetsing.

Werkvormen
Er worden allerlei soorten interactieve (trainings- en coachings-)werkvormen ingezet. De minor kenmerkt zich door veel ‘doen’. We verwachten van jou als student dan ook een actieve houding.

Activiteiten buiten de lesdag zijn:

 • uitvoeren van de praktijkopdracht (2 coachingstrajecten van 5 of 6 gesprekken uitvoeren met 2 verschillende coachees);
 • overleggen met je maatje (medestudent uit de minorgroep);
 • het bestuderen en verwerken van literatuur;
 • voorbereiden van de lessen (zoals het voorbereiden en uitwerken van werkvormen etc.).

Er is geen stage gekoppeld aan deze minor. 

Literatuur wordt voor aanvang van de minor bekend gemaakt.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright