Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
-- niet aangeboden

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Contactpersoon minor:
Marike Jansen
E-mail: Marike.jansen@han.nl 
Tel: 0655218990

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Wil jij als toekomstig leraar in het Primair of Voortgezet Onderwijs voorbereid zijn op Passend Onderwijs? Schrijf je dan in voor de minor Educational Needs bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Vergroot je kansen
Schoolbesturen in primair en voortgezet onderwijs zijn zelf steeds meer verantwoordelijk voor de organisatie van de zorg voor leerlingen. Iedere leerling die zich aanmeldt moet passend onderwijs krijgen. Dus ook de leerlingen die extra zorg nodig hebben. Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Sinds 1 augustus 2014 zijn scholen verantwoordelijk om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Goed onderwijs en goede extra ondersteuning van een leerling staat of valt met de leraar. De minor Educational Needs speelt hierop in.

Minor in delen
De minor is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het werkveld. In deze minor werken inspirerende docenten die ervaring hebben met onderwijs en/of begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Voor sommige lessen worden ook experts uit de praktijk gevraagd om een presentatie of masterclass te geven. Deze minor bestaat uit een aantal onderwijseenheden (thema's) die elk 7,5 (of een veelvoud hiervan) studiepunten opleveren. Jijzelf in relatie tot inclusie, diversiteit en partnerschap, de leerling in ontwikkeling, het begrijpen van leer- en gedragsproblemen en tot slot het leren in de praktijk in de vorm van stage in het speciaal onderwijs.

Onderwerpen
Het lesgeven en begeleiden van leerlingen met gedrags-, leer-, communicatieve- of cognitieve problemen staat centraal. Je krijgt kennis aangereikt, die je helpt om je onderwijs af te stemmen op deze leerlingen. Ook excellente leerlingen kunnen hier bij horen. Je werkt in en vanuit de zorgstructuur van de school. Door het uitvoeren van een beschrijvend onderzoek, leer je vanuit het goed kijken naar kinderen specifieke onderwijsbehoeften van een leerling te benoemen. Je leert oplossingsgerichte gesprekken te voeren met leerlingen en je oefent je in het communiceren met ouders.  We verwachten dat je een visie ontwikkelt op passend en inclusief onderwijs. Verder krijg je meer zicht op de zorgstructuur en expertises die op je stageschool bijdragen aan goede zorg. En ontwikkel je kennis, houding en vaardigheden met betrekking tot de meest voorkomende leer-en gedragsproblemen.

Aan de orde komen:

 • Inclusiviteit, diversiteit, partnerschap, eigenheid
 • Leerling in ontwikkeling (praktijkgericht actieonderzoek)
 • Begrijpen van leren en gedrag
 • Leren in en vanuit de praktijk

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden bij voldoende deelnemers in zowel Arnhem als Nijmegen.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Via deze minor bereid je je voor op het werken met Passend Onderwijs. Je speelt in op wisselende onderwijsbehoeften en biedt passend onderwijs aan een groep leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Zo beheers je straks de didactische en pedagogische competenties die nodig zijn voor het verzorgen van onderwijs aan àlle leerlingen in de groep.

Competenties
Op het gebied van competentie ontwikkeling beweeg je je op en tussen drie niveaus, die globaal als volgt zijn omschreven:

bron: Competentieprofiel Leraar PO SBO-LB, versie 20090715-1, juni 2009

 1. Niveau 1 (basis, in de Wet BIO benoemd als ‘startbekwaam’): instrumenteel, handelend, gericht op praktische aspecten. Effectief gedrag vertonen als de situatie of omgeving daartoe directe aanleiding geeft. Kan zelfstandig en zelfkritisch de verantwoordelijkheid dragen voor alle beroepstaken. Is, ondersteund door een coach, in staat fulltime alle beroepstaken uit te oefenen. Accent op praktisch handelen
 2. Niveau 2 (ervaren): handelen in context, gericht op betekenis geven en reflectie. Zelfstandig en op eigen initiatief effectief gedrag vertonen. Minder ervaren collega’s ondersteunen. Anderen in de directe werkomgeving tot effectief gedrag stimuleren, mede door het vertonen van voorbeeldgedrag. Accent op reflecteren op het eigen werk
 3. Niveau 3 (excellent): inspirerend handelen. Kan zelfstandig, verantwoordelijk en zelfkritisch alle beroepstaken uitvoeren. Daarbij speelt hij flexibel en adaptief in op eigen en andermans mogelijkheden en beperkingen. Ervaren en minder ervaren collega’s ondersteunen door op te treden als coach. Anderen binnen de gehele organisatie tot effectief gedrag inspireren door het scheppen van randvoorwaarden en het vertonen van voorbeeldgedrag

Concretisering van deze niveaus is gekoppeld aan de opdrachten. 

Deze minor is bedoeld voor studenten die studeren aan de pabo en de lerarenopleiding van de faculteit Educatie.

Voor wie?
 De minor is interessant voor jou als je wilt leren beter af te stemmen op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en je wilt verdiepen in de zorgorganisatie op meso- en of macro niveau. Je verdiept je in individuele en groepsbehoeften binnen het primair, voortgezet of speciaal onderwijs. Onder speciale voorwaarden (een motivatiebrief en een gesprek met de coördinator) is de minor toegankelijk voor studenten Pedagogiek. Deze voorwaarden staan hieronder genoemd. De minor is niet geschikt voor ALO studenten of studenten onderwijskunde. Voor studenten buiten de HAN geldt dat zij bereid zijn om stage te lopen in en rond de omgeving van Nijmegen. Studenten van andere hogescholen moeten rekening houden met een lesdag in Nijmegen en met een stageplaats in en rond Nijmegen/Arnhem.

Voorwaarden voor deelname

 • Je bent in het bezit van een propedeuse 
 • We adviseren je met zo min mogelijk studieachterstand (minimaal 45 EC hoofdfase) deze minor te starten. Er wordt ervan uitgegaan dat je 100% beschikbaar bent. Grote achterstand belemmert de studievoortgang van de minor.
 • Je bezit de basisvaardigheden in het werken met pop’s (persoonlijk ontwikkelingsplannen), reflecteren, schriftelijke verslaglegging, elektronische leeromgeving (OnderwijsOnline) en digitaal portfolio.
 • Je hebt minimaal 1  jaar stage-ervaring in het werken met groepen kinderen of jongeren in een onderwijssituatie 
 • Je hebt ervaring in het werken met beroepstaken en competentiegericht opleiden
 • We verwachten een betrokken, pro-actieve en constructieve houding zowel tijdens de lessen als in de stage. 
 • Voorwaarden voor Pedagogiek studenten: gesprek met de coördinator van de minor zodat verwachtingen helder zijn, schrijven van een motivatiebrief en de bereidheid hebben om voor de klas te staan in het Speciaal Onderwijs.

Goed om te weten
In de minor gaan we ervan uit dat studenten gemotiveerd zijn en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces. We verwachten van studenten initiatief en een actieve, onderzoekende houding. Het succes van de minor wordt bepaald door eigen inzet en betrokkenheid van de studenten. Studenten mogen van docenten verwachten dat zij hen uitdagen om het beste uit zich te halen. Excelleren krijgt alle ruimte en wordt aangemoedigd. Docenten van de minor EN kennen de praktijk van Educational Needs, zijn deskundig en geven op een inspirerende manier les. Docenten ondersteunen bij het leggen van de koppeling tussen praktijk en theorie, zodat handelen steeds effectiever wordt. Op de terugkomdag is er gelegenheid om docenten, op geplande tijden buiten de lessen, te raadplegen voor vragen of knelpunten. Het doen van het beschrijvend onderzoek is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het kenniscentrum van de HAN. Ook het samen leren in teams vinden wij een krachtig middel om antwoord te krijgen op vragen die zich in de klassenpraktijk, onderzoek of lessen voordoen.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Schriftelijke presentatie via  Portfoliopresentatie (thema 1 en 2 (o.a. onderzoeksverslag))
 • Mondelinge presentatie: narratief en onderzoek en oplossingsgerichte gesprekken
 • Feedback (thema 1 en 2)
 • Kennistoets (thema 3)
 • Beoordeling stage (gesprek) en schriftelijke presentatie in de vorm van een verslag

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn, dus bijbaantjes of andere vakken van maandag t/m vrijdag (8.45-17.30 uur) volgen is geen optie.

De lesdag is op dinsdag op de Pabo in Nijmegen. Stage: vt; 3 dagen per week. dt; minimaal 1 1/2  dag per week

Aanwezigheid: 80% verplicht

Werkvormen

 • Colleges 
 • Workshops 
 • Gastcolleges of masterclasses
 • Presentaties 
 • Excursie
 • Intervisie/trainingbijeenkomsten 
 • Uitvoeren opdrachten
 • werkbezoeken
 • Stage

Stage

 • Vanaf de start van de minor pas je de benodigde competenties toe in de praktijk. Je loopt stage op een school voor speciaal onderwijs, praktijkonderwijs of vso. Je stage bij een school kun je combineren met een stage bij een samenwerkingsverband, zorgplatform, ambulante begeleidingsdienst, etc.
 • Het is ook mogelijk deel te nemen aan een van de korte buitenlandreizen naar bijvoorbeeld Marokko of Turkije. Dit past bij de opdracht voor het thema: Inclusiviteit, diversiteit, partnerschap, eigenheid. Dit moet wel ruim voor aanvang van de minor aangevraagd zijn bij de minorcoördinator van de minor EN.  En zij moet hiervoor toestemming hebben gegeven in verband met beperkte plaatsen voor deze invulling binnen de minor EN. Die toestemming moet drie maanden voor aanvang van de minor gegeven zijn. 
 • Er zijn mogelijkheden om deze minor te combineren met de minor Onderwijs in Internationaal Perspectief. Hiervoor voer je overleg met minorcoördinatoren van beide minoren.

Allen:

 • Wolters, C., (2012). Oplossingsgericht aan de slag met kinderen en jongeren, gesprekken en werkvormen, Huizen: Uitgeverij Pica, 2012
 • Literatuur (waaronder één Engelstalig artikel) passend bij het beschrijvend onderzoek gericht op de executieve functies in relatie met een leer/gedragsprobleem.
 • Reader: verschijnt op OnderwijsOnline.
 • Horeweg, A., (2016). Gedragsproblemen in de klas. Tielt (België): Lannoo

Literatuur passende bij de beroepspraktijk waar de student stage loopt en aanvullende literatuur met betrekking tot excecutieve funties.

Aanbevolen

Pabostudenten: 

 • Meer, N.v.d.(2016). Minder onderwijzen, meer leren. Handelingsgericht Werken 2.0. Rotterdam: Bazalt

ILS Studenten:

 • Pameijer, N., Lange, de. S. & Beukering, van. T, (2014) Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs. Houten: Acco

Allen:

 • Lieshout, van T. (2009) Pedagogische adviezen voor speciale kinderen. Bohn, Stafleu & van Loghum.
 • Overveld, K. (2012). Groepsplan gedrag, planmatig werken aan passend onderwijs. Huizen: Pica

 Publicaties op internet

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright