Deeltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
3 september 2018 t/m 2 februari 2019 -- open
Leonieke van Susante

Voor algemene informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Leonieke van Susante
E-mail: Leonieke.vanSusante@han.nl
Tel: 06 5521 8835

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Als (aspirant) leidinggevende in de sector Zorg en Welzijn sta je voor de uitdaging om, met oog voor de balans tussen People, Planet en Profit, zorg te leveren die mensgericht, maatschappelijk ingebed en economisch volhoudbaar is. Vereist zijn o.a. een onderzoekende houding, ondernemerschap en lef om de dialoog aan te gaan. De minor “Leiderschap in Duurzame Zorg” (DT) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen leert je om een toekomstproof antwoord te geven op de transitie in de sector en een bijdrage te leveren aan de vereiste transformatie van jouw organisatie naar een duurzame zorgstelling. Je gaat aan de slag met een vraagstuk op het gebied van duurzaamheid binnen je eigen organisatie. Ga jij de uitdaging aan?

Je moet stevig in je schoenen staan om in de weerbarstige praktijk van de eigen zorginstelling een initiatief op het gebied van duurzaamheid te (durven) nemen. Dit is wat je noemt een zoektocht met lef! Persoonlijk leiderschap is dan ook een van de peilers van deze minor. Hoe hanteer ik dit als leidinggevende? Hoe stuur ik mijn professionals hierin aan? Hoe leg ik verantwoording af aan mijn stakeholders? In deze minor ga jij je eerst oriënteren op nut en noodzaak van ondernemende en innovatieve duurzame initiatieven vanuit de invalshoeken People, Planet en Profit. Vervolgens ontwikkel je een overtuigende boodschap richting belanghebbenden/stakeholders (gebaseerd op literatuurstudie) én een business case van een duurzame verandering. Je brengt in kaart welke belangen en ethische dilemma’s spelen. Op basis hiervan ga je een duurzame interventie in de eigen praktijk ontwikkelen en uitvoeren. Tenslotte reflecteer je op het proces en resultaat van deze interventie, in relatie tot je persoonlijke Vestia-D leerdoelen. 

Inhoudelijke onderwerpen die aan de orde komen: duurzaamheid, balans tussen People, Profit en Planet (PPP), Social Accounting en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), innoveren in de zorg, zorg 2.0 en 3.0, duurzame patiëntenzorg, positieve gezondheid, duurzaam personeelsbeleid (zelfsturing, duurzame inzetbaarheid), lean organiseren en leiderschap, ondernemerschap, nieuwe bussiness modellen, circulaire economie, systeembenadering en veranderinterventies.
Vaardigheden die geoefend worden: persoonlijk leiderschap (Vestia D competenties), hanteren van ethische dilemma’s, argumenteren, dialoog aangaan, beïnvloeden, organiseren, presenteren, duurzaam samenwerken in netwerken, praktijkleren, transfer maken naar de beroepspraktijk.

Soort minor

Dit is een verdiepende minor, waarmee jij je verder specialiseert binnen je eigen beroep(profiel).
De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een module in een semester aangeboden.

 

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Als je deze minor hebt gevolgd, ben jij in staat de duurzaamheid van je organisatie te analyseren op het gebied van o.a. patiëntenzorg, personeelsbeleid en processen. Daarnaast kan je een overtuigende boodschap brengen en innovatieve interventies uitvoeren, die een bijdrage leveren aan een toekomstproof zorginstelling die zorg levert die mensgericht, maatschappelijk ingebed en economisch volhoudbaar is. Je kunt duurzame doelen stellen en resultaten bereiken, het krachtenveld van stakeholders overzien, stakeholders beïnvloeden en aan hen verantwoording afleggen.

Competenties

 • Visie op duurzaam leiderschap: Je maakt een gemotiveerde en onderbouwde keuze voor een interventie die bijdraagt aan de duurzaamheid, met oog voor de balans tussen People, Planet en Profit en de ethische dilemma’s die daarbij spelen.
 • Doelmatig handelen: Je bestudeert literatuur, verwerkt dat in een overtuigende boodschap waarmee je de belanghebbenden overtuigt van een duurzame verandering in de organisatie. Je voert een duurzame interventie in de praktijk uit die vanuit People, Planet en Profit bijdraagt aan duurzaamheid.
 • Analytisch vermogen: Op basis van methodisch verantwoord literatuuronderzoek beargumenteer je de overtuigende boodschap en de duurzame interventie in de praktijk. Je analyseert de kloof tussen de huidige en gewenste situatie en onderbouwt met theorie hoe je deze kunt overbruggen.
 • Sociaal communicatief vermogen: Je sluit aan bij de gedeelde waarden van de verschillende belanghebbenden, je hebt het lef om met hen de dialoog aan te gaan en maakt ethische dilemma’s bespreekbaar, je beïnvloedt hen door je interventie.
 • Ontwikkelvermogen: Je werkt aan je leerdoelen uit de praktijk, reflecteert op je beïnvloedende vaardigheden, belemmerende en bevorderende factoren en ontwikkelpunten met betrekking tot leiderschap in duurzame zorg vanuit je visie op duurzame zorg.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Deze minor is bestemd voor:

 • Vierdejaars studenten van bacheloropleidingen binnen de domeinen Gezondheidszorg, Gedrag en Maatschappij of Educatie van de HAN of andere hogescholen, die interesse hebben in de combinatie van duurzaamheid, leiderschap en gezondheidszorg en die daarmee het verschil willen maken voor de toekomst.
 • Deelnemers uit het werkveld die geinteresseerd zijn in leiderschap in duurzame zorg en die willen bijdragen aan een meer duurzame en toekomstproof organisatie

Voorwaarden voor deelname

Startcompetenties:

 1. De student beschikt ten minste over de startcompetenties op kwalificatieniveau 2 (afstudeerbekwaam) zoals opgenomen in de Integrale Toets op niveau 2b, ter afsluiting van het derde jaar van de HAN bacheloropleiding Management in Zorg en Dienstverlening (MZD) of vergelijkbaar én;
 2. De student:
 • is vierdejaars deeltijdstudent aan de MZD-opleiding van de HAN of;
 • Is vierdejaars deeltijdstudent aan een bacheloropleiding van de Faculteit Gedrag Gezondheid en Maatschappij (GGM) van de HAN en toont tijdens een toelatingsgesprek aan over vergelijkbaar niveau 2 te beschikken of;
 • Is vierdejaars deeltijdstudent aan een vergelijkbare bacheloropleiding van een andere hogeschool, heeft minimaal 150 studiepunten van zijn Major behaald en toont tijdens een toelatingsgesprek aan over vergelijkbaar niveau 2 te beschikken of;
 • beschikt over een HBO-diploma, is werkzaam in de beroepspraktijk en toont tijdens een toelatingsgesprek aan over vergelijkbaar niveau 2 te beschikken.

Werkervaring:

3. De student is tenminste 20 uur per week werkzaam in de beroepspraktijk van zorg en welzijn en is in staat om, op basis van een ingevulde werkplekscan, op zijn werkplek opdrachten in de praktijk uit te voeren. Werkplekleren vormt een belangrijk onderdeel van deze minor.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 1. Essay
  De student zoekt antwoord op een vraag uit zijn werkeenheid/organisatie m.b.t. duurzaam leidinggeven in zorg en welzijn en onderbouwt het antwoord met behulp van literatuuronderzoek. Hij verwerkt de conclusies van het onderzoek in een betoog/ essay. Het antwoord op de onderzoeksvraag/thema beschouwt de student vanuit de drie P’s. Tevens belicht hij het thema ook vanuit ethisch oogpunt. Het doel van het betoog/essay is o.a. bewustwording bij stakeholders creëren t.a.v. het thema.
 2. Interventie in de praktijk
   De student ontwikkelt, op basis van de literatuurstudie, een interventie in de eigen praktijk.  Doel van deze interventie is dat er een dialoog op gang komt waardoor er bij de selecte groep stakeholders bewustwording, visievorming en/of urgentiebesef gecreëerd wordt. Naast de verplichte beeldopname kan de student dit aantonen met bijv.  schriftelijke feedback, korte enquête, nulmeting en effectmeting, interactief digitaal medium etc. De vorm of inhoud van deze interventie is door de student vrij in te vullen, denk bijv. aan een oplossing voor een probleem, een verbeteractie, een ondernemingsplan, een uitwerking in BMG, een paper, een scan, een beleidswijziging of een verandertraject voor de eigen werkeenheid of organisatie. Kortom: de student bepaalt zelf hoe hij bewijst dat hij aan de gevraagde competenties voldoet.
 3. Reflectie
  In een reflectie omschrijft de student de volgende aspecten: In hoeverre heb je de beoogde resultaten bereikt? Welke factoren waren van invloed op het al dan niet bereiken van deze resultaten? Hoe heb je gewerkt aan je doelen in je praktijkleerplan tijdens het uitvoeren van de interventie? Hoe spelen jouw sterke- en minder sterke kanten een rol bij het uitvoeren van deze interventie? Wat moet je nog ontwikkelen om bij te dragen aan duurzame zorg en om duurzaam leiding te geven?
 4. Presentatie aan het werkveld (Dragon's Den( (20%)     Tijdens de Dragon's Den presenteert de student op een prikkelende en enthousiasmerende wijze zijn "duurzame interventie in de praktijk"in de vorm van een korte pitch aan vertegenwoordigers uit het werkveld. Het is aan de student om de Dragons te overtuigen van de wijze waarop de interventie geïnplementeerd kan worden in de eigen organisatie en van de meerwaarde ervan voor de eigen en andere organisaties. Ook zet hij de verwachte kosten en baten (in termen van People, Profit en Planet) uiteen. Het is aan de student om niet alleen de Dragons, maar ook het publiek te overtuigen van de toegevoegde waarde van deze interventie in relatie tot duurzame zorg!

 

 

Beoordelingscriteria

Ontvankelijkheidscriteria: 
Portfolio bevat:

 • een leeswijzer
 • een opname waarin de student aantoont over de competentie sociaal communicatief vermogen te beschikken
 • een essay/betoog

1. Visie op duurzaam leiderschap:

 • De student heeft een visie op hoe de gekozen interventie kan bijdragen aan duurzaamheid en weet daarbij een balans te vinden tussen People, Planet en Profit
 • De student beargumenteert hoe hij met behulp van de gekozen interventie invloed uitoefent op de selecte groep stakeholders.
 • De student beschouwt het dilemma uit de praktijk vanuit verschillende ethische oogpunten.

2. Doelmatig handelen:

 • De student toont aan dat de onderzoeksopzet en de –uitvoering duurzaam, valide, betrouwbaar, bruikbaar en controleerbaar zijn
 • De argumentatie in het essay/betoog overtuigt de stakeholders van de meerwaarde van duurzame zorg.
 • De interventie is aantoonbaar duurzaam en slank ingericht
 • Aan de hand van een kosten-baten analyse onderbouwt de student dat de interventie bijdraagt aan duurzaamheid (vanuit de 3 P’s)

3. Analytisch vermogen:

 • De student laat zien dat hij het literatuuronderzoek op een methodisch verantwoorde manier uitvoert.
 • De opbouw van de argumentatie in het essay/betoog is logisch en overtuigend
 • De student analyseert en beschrijft de gap tussen de huidige en gewenste situatie wat betreft de waarden en normen en competenties van de stakeholders.
 • De student beargumenteert met behulp van bronnen uit de literatuur hoe de gekozen interventie kan bijdragen aan het overbruggen van de gesignaleerde gap.

Toon aan met behulp van de beeldopname:

4. Sociaal communicatief vermogen:

 • De student sluit tijdens de interventie aan bij de gedeelde waarden wat betreft duurzame zorg van de verschillende stakeholders en maakt ze hiervan bewust
 • De student heeft het lef de dialoog aan te gaan met de stakeholders vanuit zijn visie op duurzame zorg en maakt ethische dilemma’s
 • De student toont aan dat de stakeholders beïnvloed zijn door zijn interventie.

Toon aan met behulp van de reflectie:

5. Ontwikkelvermogen:

 • De student stuurt zijn eigen leerproces door tijdens de interventie aantoonbaar te werken aan de doelen in zijn praktijkleerplan.
 • De student reflecteert op zijn beïnvloedende vaardigheden en benoemt welke handelingswijzen effectief en ineffectief waren.
 • De student benoemt wat de belemmerende en bevorderende factoren waren wat betreft het behaald resultaat van de interventie.
 • De student licht toe welke consequenties zijn visie op duurzame zorg heeft voor zijn eigen ontwikkelpunten met betrekking tot leiderschap duurzame zorg.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De minor kent een studiebelasting van 20 uur per week bestaande één lesdag (8 uur) en een gemiddelde voorbereidingstijd (inclusief opdrachten en toetsen) van 12 uur. Daarnaast staat er 20 uur voor leren in de beroepspraktijk (praktijkleren). De minor omvat 16 lesdagen (op dinsdag) in periode 3 en 4 van jaar 4 (8 lesdagen per periode). Toetsing vindt eind periode 4 plaats.

Werkvormen

Contacturen (33,3%)

 • Hoorcolleges
 • Gastcolleges, masterclasses
 • Studenten werken vanuit Best Practices en maken vanuit casuïstiek steeds analyses van de duurzaamheid en de dilemma’s inzake de harmonie tussen de drie P’s;
 • Excursie naar een zorginstelling in het buitenland, waarbij een vergelijking tussen het buitenlandse en het Nederlandse stelsel gemaakt kan worden.

Online leren (33,3%)

 • Studenten gaan samenwerkend leren aan de verschillende thema’s ook tussen de lessen door op basis van online opdrachten, waarbij zij elkaar van feedback voorzien.

Praktijkleren (33,3%)

 • Studenten leren in de praktijk op basis van een PraktijkLeerPlan (PLP) waarin zij zichzelf persoonlijke leerdoelen stellen.

In deze minor wordt gebruik gemaakt van zowel Nederlandstalige als Engelstalige literatuur, veelal in de vorm van artikelen.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright